Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Woman in assisted living.

Brukermedvirkning

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Gi pasienter på sykehjem økt innflytelse ved å heve ansattes kompetanse rundt brukermedvirkning, spesielt tilknyttet aktiviteter

Prosjektleder: Kari Lislerud Smebye
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2014
Ferdig: 2014

Prosjektet skal bidra til at

 • Brukere/pasienter og pårørende opplever å bli møtt av helsepersonell som har en reflektert holdning til brukermedvirkning
 • Sykehjemsansatte får mulighet til økt kompetanse og bevisstgjøring i den hensikt å gi brukerne muligheter til innflytelse, spesielt med fokus på ønskede aktiviteter
 • Andre sykehjem: prosjektet skal munne ut i en mal som synliggjør brukermedvirkning i praksis
   

Bakgrunn for prosjektet

Samarbeid med brukere, pårørende og ansatte er viktig for å få bakgrunnsopplysninger og å bli kjent med den enkelte beboer. For personalet er dette forutsetninger for å kunne yte personorientert omsorg som innebærer blant annet tilrettelegging av meningsfulle aktiviteter og styrking av den enkeltes identitet.

De fleste sykehjemspasienter har en demensdiagnose, men de er ikke uten samtykkekompetanse av den grunn. Den kan falle bort helt eller delvis på enkelte områder, men ikke automatisk på alle. Det er for eksempel lettere å ta avgjørelser om daglige aktiviteter enn om økonomiske forhold. Avgjørelser er heller ikke basert bare på mentale evner. Verdier, preferanser, følelser og behov spiller også inn, uten å svekkes i samme grad som de mentale evnene.

Omsorgsmelding 2015 og Pasient- og brukerrettighetsloven understreker pasientens rett til informasjon, samtykke og medvirkning.

Tiltak

 • Kompetanseheving (Fagdager, møter på avdelingene, involvering av avdelingssykepleiere og kvalitetsgruppe på sykehjemmet)
 • Bakgrunnsopplysningsskjema – min livshistorie – bruk av og vurdere behov for revidering av skjemaet
 • Utvikle en modell for implementering av brukermedvirkning gjennom individuelt tilpassede aktiviteter («Dagen er din»)
 • Involvering av studenter, elever og frivillige i gjennomføring og evaluering av aktiviteter
   

Gjennomføring og resultater

Undervisning på fagdager, avdelingsmøter og i kvalitetsgruppe pågår kontinuerlig. Bakgrunnsopplysningsskjema er bearbeidet i kvalitetsgruppa og er integrert i kvalitetssystemet på sykehjemmet. Kartlegging og gjennomføring av individuelt tilpassede aktiviteter startet i februar 2013.

Prosjektet er et samarbeid mellom USH Østfold, Høgskolen i Østfold, Demensforeningen og frivillige. USH Østfold finansierer prosjektet.