Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Forskningsprosjekt som omfatter individuell tilpasset hjemmetrening og aktiviteter i gruppe med stemmetrening.

Prosjektleder: Marthe Lyngås Eklund (marthe.eklund@hibu.no). Liv Helene Jensen (veileder)
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2014
Ferdig: 2014

Sertifiserte fysioterapeuter tilpasser treningsprogrammet til den enkelte person med Parkinsons sykdom som vedvarer i fire uker.

Det individuelle treningsprogrammet omfatter trening to ganger om dagen, med oppfølging av fysioterapeut og hjemmetrenere. Hjemmetrenere er personalet ansatt i hjemmetjenesten, med videreutdanning i rehabilitering. Treningsprogrammet går over fire uker. For å styrke treningsmotivasjonen er det utviklet en instruksjonsvideo som kan anvendes for hjemmetrening.

Aktivitetstilbudet gjennomføres i grupper to ganger i uken, ledet av fysioterapeut og hjemmetrener. Aktivitetene inkluderer sang og stemmetrening ledet av sangpedagog.

Samarbeidspartnere er Avdelingen for fysioterapi og avdeling for hjemmetjenester, Ål kommune, USH Buskerud og Høgskolen i Buskerud, fakultet for helsevitenskap.

Bakgrunn for prosjektet

Studien har forankring i nasjonale føringer fra Helsedirektoratet med delplanen Nevroplan 2015 til Omsorgsplan 2015 (St. meld 25 2005-2006). Nevroplanen peker på behovet for utvikling av tilrettelagte treningstilbud for personer med nevrologiske lidelser for å forebygge utvikling av livstilssykdommer, sekundære komplikasjoner, inaktivitet og sosial isolering. Studien har også forankring i St.meld nr. 47 (2008-09) Samhandlingsreformen med styrking av kunnskapsutveksling og samhandling på tvers av tjenestenivåer.

Utviklingssenteret for sykehjem i Buskerud har vært pådriver for å styrke tjenester til personer med nevrologiske lidelser fra 2008. Initiativet til studien kom fra fysioterapiavdelingen og hjemmetjenesten som erfarte at personer med Parkinsons sykdom har hatt utilfredsstillende treningstilbud.  Denne forskningsstudien retter derfor søkelyset spesifikt mot utvikling av treningstilbud og aktiviteter for personer med Parkinsons sykdom.

Hensikt og mål

Det overordnede målet er å styrke helse- og funksjon i dagliglivet og bidra til økt samfunnsdeltagelse for personer med Parkinsons sykdom. Hensikten med prosjektet er å utvikle kunnskap, prøve ut og evaluere individuelt tilpasset hverdagstrening med aktiviteter for hjemmeboende personer med Parkinsons sykdom. Studien er tverrfaglig og omfatter i tillegg utvikling og utprøving av teknologiske (IKT) hjelpemidler som støtte for hverdagstreningen. Modellen skal integreres i et helhetlig kommunalt tilbud.

Tiltak og gjennomføring

Prosjektet har medvirkningsbasert aksjonsforskningsdesign som innebærer tett samarbeid med deltagere som er fysioterapeuter og hjemmetrenere, ledere i kommunen og forskere fra Høgskolen i Buskerud. Samarbeidet er organisert med prosjektgruppe og arbeidsgruppe. Alle personer med Parkinsons sykdom i Ål kommune inviteres til å delta i treningsprogrammet.

Deltagere kartlegges i forhold til funksjonsnivå ved oppstart og avslutning av treningsprogrammet. Treningsdagbok føres fortløpende av personen selv og trenerne.

Resultater

Modell for fire ukers treningsprogram med hverdagstrening og aktivitetstilbud er utviklet og prøvd ut. Treningen er støttet av instruksjonsvideo og treningsdagbok. Deltagerne oppmuntres til å registrere erfaringer daglig fra treningen.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere er avdelingen for fysioterapi og avdeling for hjemmetjenester, Ål kommune, USH Buskerud og Høgskolen i Buskerud, fakultet for helsevitenskap.

Prosjektet er finansiert med lokale midler fra Ål kommune, FoU ressurs for prosjektleder og veileder fra Høgskolen i Buskerud, fakultetet for helsevitenskap.