Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Strukturert miljøbehandling i hjemmetjenesten

Publisert 23. september 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

De ansatte fikk styrket sin kompetanse innenfor miljøbehandling i demensomsorgen ved at individuelle holdningsplaner basert på Gundersons teori ble prøvd ut i hjemmetjenesten

Prosjektleder: Hilde Linløkken
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hedmark
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2012
Ferdig: 2012

Hensikten med prosjektet var å undersøke om bruk av individuelle holdningsplaner basert på Gundersons teori var egnet i hjemmetjenesten.

Mål:

 • Hjemmeboende personer med demens skulle få en mer individuelt tilpasset tjeneste
 • De ansatte fikk økt kunnskap og ble mer reflekterte og bevisste i sin miljøbehandling
   

Gjennomføring og resultater

20 pasienter ble inkludert i prosjektet. Disse måtte ha en demensdiagnose og motta hjemmetjenester minst fem ganger i uken. To prosjektmedarbeidere fikk opplæring i å bruke kartleggingsverktøyene NPI, KDV,P-ADL, I-ADL, QUALID og IPLOS-data. Deretter ble det gjennomført intervju av ansatte (primærkontakter) om pasientenes funksjonsnivå og grad av livskvalitet med utgangspunkt i kartleggingsverktøyene. Primærkontaktene skrev en individuelt tilpasset holdningsplan med bakgrunn i miljøprosessene trygghet, støtte, struktur engasjement og bekreftelse. Det ble lagt vekt på at pasientene skulle ha en meningsfull hverdag. Planene ble skrevet i eksisterende dokumentasjonssystem (Gerica), men ble skrevet ut og oppbevart i permer, slik at informasjonen var lett tilgjengelig under prosjektperioden. En prosedyre beskrev elementene i planen, og hvordan holdningsplanen skulle tilpasses kommunens dokumentasjonssystem.

Holdningsplanene ble fulgt i to måneder. Ny kartlegging av pasientene ble gjort ved avslutning av prosjektet.

Totalt 16 ansatte fra to arbeidslag ved ett distrikt deltok i prosjektet. Opplæringen til ansatte startet med en fagdag. Det ble gitt en grunnleggende innføring i demens og de mest vanlige symptomene, Gundersons teori innenfor miljøbehandling samt det å utarbeide og bruke holdningsplaner i praksis. De ansatte ble også informert om prosjektet og deres rolle. Det ble gitt veiledning i skriving av holdningsplaner underveis samt tilbud om refleksjonssamtaler.

De ansatte fikk skriftlig informasjon om prosjektet og forespørsel om deltagelse. De ansattes kunnskap om miljøterapi ble kartlagt ved hjelp av spørreskjema. Det ble gjort en ny kartlegging av de ansattes kunnskap etter at de hadde arbeidet med holdningsplaner i to måneder. Det ble også utført to fokusgruppeintervju ved endt prosjektperiode.

De ansatte fikk økt sin kompetanse, men de opplevde at de ikke var trygge nok til å skrive holdningsplaner, prosjektperioden var for kort. Pasientdokumentasjonen var blitt bedre (internrevisjon). Tiltaksplanene var mer målrettet og detaljert.

Om holdningsplaner er en egnet metode i hjemmetjenesten er vanskelig å svare på. Det er behov for å videreutvikle modellen slik at den er mer tilpasset hverdagen i hjemmetjenesten. Vi kan imidlertid konkludere med at det er vanskelig å få til gode aktivitetstiltak i hjemmet da de ansatte fra hjemmetjenesten kun er innom i korte perioder i løpet av dagen.

Bakgrunn for prosjektet

I hjemmetjenesten er det et behov for en god struktur på pleie og behandling, samt gode skriftelige rutiner for å sikre at tilnærming og behandling til hver enkelt pasient er gjenkjennelige fra gang til gang. Kvalitet i omsorgen til hjemmeboende personer med demens er blant annet knyttet til ansattes kompetanse innenfor terapeutisk miljøbehandling hvor bruk av individuelle holdningsplaner er et tiltak. Miljøbehandling er en aktivitetsrettet form for behandling som generelt tar sikte på å bedre pasientens kognitive, sosiale og praktiske ferdigheter.

Psykologen John.F Gunderson beskrev en modell for miljøbehandling bygget på prosesser han kalte trygghet, støtte, struktur, engasjement og bekreftelse i 1978. Teorien er blitt bearbeidet for bruk i demensomsorgen av Lois B. Taft med flere (1993).
 

Spredning

 • Posterpresentasjon på konferanser regionalt og nasjonalt
 • Foredag på konferanser
 • Rapporten ”Strukturert miljøbehandling for hjemmeboende personer med demens” 2012
   

Samarbeidspartnere

 • Alderspsykiatrisk Forskningssenter, Sykehuset Innlandet HF
 • Senter for omsorgsforskning Østlandet, Høgskolen i Gjøvik.

Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet