Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Dandelion with seed flying away over b;ue sky.

Livsfortellinger og personsentrert omsorg på sykehjem

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Kjennskap til beboernes livsfortellinger, verdier og preferanser bidrar til mer personsentrert omsorg.

Prosjektleder: førstelektor Guri R. Rummelhoff, Høgskolen i Østfold og USH Østfold, ved Smedbakken sykehjem: prosjektansvarlig Birgitte Tombre
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Ferdig: 2015

Personsentrert omsorg forutsetter at ansatte kjenner den enkelte beboer og kan tilpasse hjelpen etter individuelle behov. Når ansatte får kjennskap til beboernes livsfortellinger, er det lettere for dem å kunne se at sykdom ikke er det eneste som kjennetegner dem. Det er viktig at syke eldre mennesker med mental og intellektuell reduksjon blir stimulert, slik at mentale funksjoner vedlikeholdes best mulig. 

Personsentrert omsorg forutsetter at ansatte kjenner den enkelte beboer og kan tilpasse hjelpen etter individuelle behov. Når ansatte får kjennskap til beboernes livsfortellinger, er det lettere for dem å kunne se at sykdom ikke er det eneste som kjennetegner dem. Det er viktig at syke eldre mennesker med mental og intellektuell reduksjon blir stimulert, slik at mentale funksjoner vedlikeholdes best mulig. 

Mål og hensikt

Målet med personsentrert omsorg er å styrke identiteten, fremme brukermedvirkning og tilpasse aktiviteter til den enkelte.  Et annet mål med personsentrert demensomsorg er å sette den enkelte i stand til å bruke sine ressurser maksimalt og bidra til å opprettholde selvstendighet så langt det er mulig. Tom Kitwood (1937 - 1998) satte personsentrert omsorg på dagsordenen da han introduserte modellen i demensomsorgen på 1990-tallet. Dawn Brooker videreutviklet og systematiserte  tenkningen om personsentrert omsorg i et rammeverk/praksismodell (VIPS praksismodell (2007)).
 

Prosjektet skal bidra til at:

 • Beboerne opplever å bli sett av helsepersonell som hele personer.
 • Beboerne opplever at omsorgen styrker identiteten, fremmer brukermedvirkning og bidrar til tilpassede aktiviteter.
 • Sykehjemsansatte får økt kompetanse og anvender VIPS-modellen i det daglige arbeidet.
 • Sykepleierstudenter anvender innsamlede data i utøvelse av personsentrert omsorg.
 • Høgskoleansatte får økt kompetanse og inspirasjon i sitt arbeid i høgskolen med temaer relatert til personsentrert omsorg.
 • Høgskoleansatte bidrar til kunnskapsutvikling som synliggjøres gjennom publisering av fag-/forskningsartikkel

 

Nytteverdi ved prosjektet:

 • For beboerne: helhetlig omsorg
 • For sykehjemmet: økt kvalitet gjennom utvikling av tjenestene med fokus på personsentrert omsorg
 • For studenter: gir økt motivasjon, en større vektlegging av personsentrert omsorg i praksisperioden
 • Felles nytte for høgskole og praksis: Relasjonsbygging og samarbeid om å utvikle tjenestene. Bygge bro mellom teori og praksis.

Tiltak og gjennomføring

Våren 2014 skal USH Østfold, ved Smedbakken sykehjem, ta i bruk og prøve ut VIPS-modellen. Det skjer på følgende måte:

 • Opplæring i VIPS – modellen for ansatte på to avdelinger på Smedbakken sykehjem
 • Gjennomføre fagmøter på avdelingene.
 • Sykepleierstudenter ved Høgskolen i Østfold i første års praksisperiode, skal delta og få innsikt i denne modellen, samle data knyttet til livsfortellinger og utføre personsentrert omsorg.
 • I studentenes arbeidskrav knyttet til datainnsamling og pleieplan inngår å skrive en «livsfortelling» fra pasientens liv.
 • Felles fagdag ansatte, studenter og lærere.

Resultat

 • Prosjektet skal evalueres i løpet av juni 2014.
 • Fokusgruppeintervjuer av studenter og ansatte
 • Fagartikkel

Samarbeidspartner

Høgskolen i Østfold