Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Frie midler til lokalt ernæringsarbeid

Publisert 25. mai 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

Å øke forståelsen for nødvendigheten av systematisk ernæringsarbeid blant ansatte i hjemmetjenesten, og fremme matglede hos eldre som var i faresonen for underernæring.

Prosjektleder: Anne Marthe Sedlak
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: Januar 2013 - mai 2015
Ferdig: 2015

Satsingen «Løft for bedre ernæring» var et samarbeidsprosjekt mellom Helseetaten, Geriatrisk Ressurssenter og UHT Oslo. Prosjektet ble finansiert av Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester. UHT fikk ansvar for delprosjekt 1, frie midler til lokalt ernæringsarbeid. Delprosjektet skulle fremme matinntak og bidra til implementering av Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (IS-1580), samt Kosthåndboken (Helsedirektoratet 2012)

Mål og hensikt

Frie midler til lokalt ernæringsarbeid var lokale prosjekt i bydelene som hadde mål om å fremme «mer mat i magen» til eldre som var i faresonen for underernæring. Bydelene ble spesielt oppfordret til å lage prosjekter som omfattet medspising. Det var ønskelig at bydelene ville synliggjøre gode ernæringstiltak som etter prosjektperioden kunne videreføres i egen bydel, samt være til inspirasjon for andre bydeler i Oslo.

Tiltak og gjennomføring

Det ble utlyst «frie midler» som bydelene kunne søke på med utgangspunkt i en utlysningstekst og søknad utarbeidet av UHT Oslo. Det ble arrangert et oppstartsseminar for alle bydelene der de fikk en innføring i satsingen, samt en prosjektopplæring om hvordan et prosjekt gjennomføres. Totalt 11 av 15 bydeler søkte frie midler. Søknadene ble vurdert av en nedsatt arbeidsgruppe, og midlene ble gitt etter kriterier. Kriteriene var

  • Tiltak som er tydelige på hvordan oppnå matglede og mer mat i magen til eldre som er i faresonen for underernæring
  • Tiltak som tar sikte på å inngå som varige etablerte tilbud i bydelen
  • Tiltak med stor grad av samarbeid mellom faggrupper
  • Tiltak som er tydelige på dokumentasjon i Gerica
  • Tiltak som viser til brukerinvolvering
  • Tiltakene skal referere til eksisterende kunnskap i henhold til Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring og Kosthåndboken fra Helsedirektoratet 

 

Det ble gitt mellom 70.000 – 180.000,- til bydelene.
Prosjektene hadde bl.a. fokus på MNA kartlegging, medspising enten én til én eller i gruppe, berikning, individuell tilpasning, samarbeid med pårørende og praktisk bistand i forhold til innkjøp og brukermedvirkning. Det var særlig viktig å iverksette tiltak basert på brukers ressurser, som omfattet bl.a. kognitiv funksjon, ernæringsbehov, vaner og mestring.. Prosjektleder ved frie midler fulgte opp prosjektene underveis i prosjektperioden per telefon, e-post, samt ved evalueringsmøter ute i bydelene. Klinisk ernæringsfysiolog ved hovedprosjektet i satsingen bidro i tillegg med undervisning i kompetansehevende tiltak i flere av bydelene som hadde lokale ernæringsprosjekt. Det ble utarbeidet en sluttrapporteringsmal som bydelene fylte ut. Dette ble utgangspunktet til den endelige sluttrapporten til frie midler til lokal ternæringsarbeid.

Avslutningsvis ble det april 2014 arrangert en ernæringskonferanse der bl.a. sluttrapporten, samt tiltak og resultater fra flere bydeler ble presentert.

Resultat

Frie midler til lokalt ernæringsarbeid førte til økt kvalitet på tjenestetilbudet til bruker. Det har blitt et økt fokus på ernæring i bydelene. Ansatte i hjemmetjenestene har ervervet ny kompetanse, og ressurspersoner innen ernæring er utpekt. Alle involverte bydeler har tatt i bruk MNA kartleggingsverktøy. Bydelene fikk mulighet til å evaluere iverksatte tiltak, og dermed se hva som virker og ikke virker videre i ernæringsarbeidet.

Mange brukere opplevde å bli tatt bedre vare på, de fikk bedret sin ernæringsstatus og opplevde vektøkning. I enkelte prosjekt var det en vektøkning på 6 kg i løpet av prosjektperioden. De fikk også økt kompetanse, samt forståelse for betydningen av mat og drikke.

Både ansatte og brukere forstår nå bedre sammenhengen mellom opprettholdelse av funksjonsnivå og ernæringsstatus.

Samarbeidspartnere

Helseetaten, Geriatrisk ressurssenter og bydelene Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Nordstrand, Nordre Aker, Sagene, Stovner, Søndre Nordstrand, Vestre Aker og Østensjø