Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Black LCD tv screen hanging on a wall . (with clipping work path)

Bedre dokumentasjon av helsehjelp via flatskjerm

Publisert 14. februar 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Dokumentasjon via flatskjerm-TV har ført til at personalet har blitt tryggere i dokumentasjonsarbeidet.

Prosjektleder: Vibeke Maya Austria vibekemaya.austria@sye.oslo.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2013 - 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Helsepersonell har lovfestet plikt til å dokumentere helsehjelp. I Oslosykehjemmene brukes det elektroniske dokumentasjons-systemet Gerica av alle yrkesgrupper. Faglig forsvarlig dokumentasjon, og kunnskap om dokumentasjonssystemet er avgjørende for informasjonsflyt og pasientsikkerhet. Undersøkelser tyder imidlertid på at dokumentasjonen i pasientjournalen ofte er mangelfull.

Mål og hensikt

I prosjektet ønsket vi å undersøke om kvalitet og kvantitet på journaldokumentasjon kunne bedres ved hjelp av flatskjerm-TV som pedagogisk verktøy.

Tiltak og gjennomføring

55 tommers flatskjerm-TV ble koblet opp med Gericatilgang på én pilotpost ved 3 ulike sykehjem i Oslo. Aktuelle pasientjournaler kan da vises på flatskjermen både i forbindelse med rapportmøter og undervisning. Ved Lindeberg Omsorgssenter har fagutviklingssykepleier brukt flatskjermen til undervisning på vaktrommet hver fredag (30 min.) under prosjektperioden. Undervisningen omfatter temaer som tiltaksplan, journalføring og andre aktuelle temaer i Gerica. Det arbeides med konkrete pasientjournaler, og personalet kan komme med ønsker om gjennomgang av aktuelle problemstillinger.

Resultat

Antall journalføringer har økt betraktelig i løpet av prosjektperioden ved alle 3 avdelinger. Ved Lindeberg OS har kvaliteten på tiltaksplanene bedret seg markant som et resultat av internundervisningen via flatskjerm. At undervisningen ble lagt til avdelingens naturlige arbeidsmiljø i vaktrommet viste seg å bidra til godt læringsklima.

Dokumentasjon/undervisning via flatskjerm-TV har ført til at personalet har blitt tryggere i dokumentasjonsarbeidet. Det har bidratt til gode faglige diskusjoner, ført til oppdaterte tiltaksplaner med høyere kvalitet og økt effektivitet i revideringen.

Samarbeidspartnere

Ryenhjemmet, Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter, Avdeling for kvalitet og fag og Sykehjemsetaten i Oslo