Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 185064680

Rettssikkerhet ved bruk av tvang

Publisert 30. juni 2020 | Oppdatert 08. september 2020

Ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemning får kunnskap om hvordan sikre rettssikkerheten til personer som er utsatt for bruk av tvang.

Prosjektansvarlig:

USHT Troms og Finnmark (Troms)

Prosjektleder: Anne Marit Bygdnes
ProsjektlederX: Birgitte Olsen
Tema: rettssikkerhet -tvang og makt - kap. 9- personer med utviklingshemning - læringsnettverk
Fylke: Troms og Finnmark (Troms)
Status: Pågående
Periode: 2020 - 2021
Ferdig: 2021

Bakgrunn

Personer med utviklingshemming er en sårbar gruppe som i mindre grad enn mange andre, kan ivareta sine interesser. I 1999 kom en lov som regulerte bruk av makt og tvang overfor enkelte personer med utviklingshemming. I de 20 årene loven har vært, har det vært en jevn økning på antall personer som har vedtak etter loven. Det er likevel sannsynlig at det fremdeles er en del personer hvor det brukes makt og tvang uten at dette er regulert med vedtak.

Hensikt/mål

Formålet med læringsnettverket er å unngå og regulere bruk av tvang og makt, hindre at personer med utviklingshemming utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og sikre at personen får dekket grunnleggende behov.

Tiltak

Læringsnettverket vil bli gjennomført i Nord-Troms. Det vil bestå av en åpen forelesning, tre gruppesamlinger og mellomarbeid. På gruppesamlingene blir det gitt fordypning i emner som er sentral for å fatte vedtak om bruk av makt og tvang og gruppene vil presentere mellomarbeidet. Læringsnettverket vil ha en varighet på ca 9 måneder.

Det skal gi økt kunnskapen om utviklingshemming og vurdering av beslutningskompetanse, videre skal ansatte kunne vurdere hvilke handlinger som fører til vesentlig skade og hvordan dette kan forhindres ved miljøtiltak som ikke inneholder tvang.  Dersom vesentlig skade ikke kan forhindres uten bruk av makt og tvang, må ansatte kjenne til saksgang i utarbeidelse av kap. 9-vedtak, bl.a samarbeid med habiliteringstjenesten og pårørende/verge, utprøving av tiltak som ikke inneholder tvang før tiltak som inneholder tvang, utarbeide skadeavvergende meldinger, utarbeidelse av vedtak samt krav til evaluering og dokumentasjon. Brukermedvirkning og etiske vurderinger er også sentralt.

Læringsnettverket kan også være aktuelt for ansatte som yter helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse, da det er mange likhetspunkt mellom loven som regulerer tvungen helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse og den som regulerer bruk av makt og tvang overfor enkelte personer med utviklingshemming.