Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Window Box

Forebyggende hjemmebesøk til eldre

Publisert 13. februar 2018 | Oppdatert 01. september 2020

”Friskere liv med forebygging” – et samarbeidsprosjekt mellom USHT Vest-Agder og USHT Aust-Agder.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Senter for omsorgsforskning, Bjørg Dahle. Prosjektleder er Berit Westbye.

Prosjektleder: Berit Westbye
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Aust-Agder
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2014
Ferdig: 2014

Det har i Agder vært lite erfaringer med forebyggende hjemmebesøk til eldre. De tre utviklingssentrene i Agder: Grimstad, Kristiansand og Songdalen søkte og fikk midler gjennom Helsedirektoratets utviklingsprogram for forebyggende hjemmebesøk til eldre. Dette er et treårig prosjekt med hjemmebesøk der fokus er helsefremming og mestring.

Mål

Vi ønsker å få økt kunnskap om forebyggende arbeid i eldreomsorgen og utvikle en metode for helsefremmende samtaler som har fokus på det friske og eldres mestring og helse.

Delmål:

  • Aktive eldre med kunnskap om sin egen helse og mestring av helsesvikt.
  • Utsette behov for tjenester i 1. og 2. linjetjenesten.
  • Økt kunnskap om rett tilbud til rett tid.

Tiltak og gjennomføring

Vi besøker 78-åringene i fem kommuner på Agder. Samarbeidskommunene er Arendal, Lillesand og Grimstad i Aust-Ager og Kristiansand og Songdalen i Vest-Agder. Kristiansand og Arendal har startet hjemmebesøk i noen bydeler.

Det er utarbeidet felles kartleggingsskjema, samtaleguide og informasjonsmappe. Samtaleguiden fokuserer på fire områder; sikkerhet i hjemmet, ernæring, fysisk aktivitet og sosialt nettverk.

Informasjonsmappen inneholder informasjon om kommunens tjenestetilbud, nyttige telefonnummer, aktivitetstilbud, kurs, frivillige organisasjoner etc. Den inneholder også brosjyrer om sikkerhet i hjemmet, ernæring og fysisk aktivitet.

I Grimstad får alle 78-åringene invitasjon til å delta i ”Lyst på livet”. ”Lyst på livet” er en studiesirkel for pensjonister som tar opp aktuelle tema. Fokuset her er den enkeltes ansvar for egen helse og livskvalitet.

Resultater

Kartleggingsskjema er utarbeidet av masterstudenter i Helseinformatikk ved Universitetet i Agder og var ferdig til bruk mai 2013. Vi har gjennomført hjemmebesøk i alle samarbeidskommunene i løpet av våren 2013. 50-60 % av 78-åringene har takket ja til besøk.

Forebyggende hjemmebesøk ble en del av ordinær drift i Grimstad kommune fra august 2014. H.dir. har gitt tilskudd til videre forskning etter at prosjektet ”Friskere liv med forebygging ” ble avsluttet høsten 2014. Hensikten med prosjektet er å få en oversikt over den eldre befolkningen og se om forebyggende hjemmebesøk bidrar til endring og mindre behov for tjenester.

Se også sluttrapport.

Samarbeidspartnere

  • Samarbeidskommuner: Arendal, Grimstad, Lillesand, Kristiansand og Songdalen.
  • Styringsgruppen i prosjektet har representant fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Sørlandets sykehus SSHF, Senter for omsorgsforskning -Sør, tillitsvalgt fra NSF og Ergoterapiforbundet.
  • Eldrerådet er representert i prosjektgruppen i hvert fylke.

Spredning

Prosjektet er presentert interkommunalt (fagnettverk og fylkesmann) og på erfaringskonferanse i førebyggande heimebesøk i Sogn- og Fjordane i mai 2013.