Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Getty Images

Forebygging av funksjonsfall hos eldre

Publisert 30. juni 2020 | Oppdatert 08. september 2020

Flere av pasientsikkerhetskampanjens tiltakspakker tilbys i samme læringsnettverk.

Prosjektansvarlig:

USHT Troms og Finnmark (Troms)

Prosjektleder: May Iren Bendiksen
ProsjektlederX: Toril Bülow
Tema: pasientsikkerhet - forebygging -legemiddelgjennomgang - ernæring eldre - fallforebygging
Fylke: Troms og Finnmark (Troms)
Status: Pågående
Periode: 2020-2023
Ferdig: 2023

Bakgrunn

Et sentralt tema i kvalitetsreformen Leve hele livet (2017-2018) er at den eldre skal vedlikeholde funksjonen lengst mulig og være i stand til delta sosialt og i samfunnet.  Dette krever økt oppmerksomhet i helse- og omsorgstjenestene på hvordan forebygge funksjonsfall.

For å redusere pasientskader, har pasientsikkerhetsprogrammet utarbeidet tiltakspakker innen utvalgte innsatsområder i helse- og omsorgstjenesten. Feilbruk av legemidler og for dårlig ernæringsstatus er områder som ofte fører til funksjonsfall hos eldre mennesker. Dette er områder som USHT Troms tidligere har arrangert læringsnettverk i. Et annet område som det er stadig mer oppmerksomhet på er fall. Helsedirektoratet beskriver at en tredel av eldre over 65 år faller årlig. 70 % av disse skader seg og får beinbrudd, noe som i verste fall kan føre til innleggelse på sykehjem eller død.

Kunnskap om og bruk av modulene i pasientsikkerhetsprogrammet er et godt verktøy for ledere for systematisk styring og ledelse av forbedringsarbeid. Lederengasjement, er en viktig suksessfaktor uansett innsatsområde. Å delta i læringsnettverk om temaet vil kunne danne en kultur blant ansatte som vil kunne skape økt kvalitet i tjenesten.

Målgruppe

Ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste – hjemmetjeneste, sykehjem og helsehus.

Mål

  • Økt kunnskap om ledelse av pasientsikkerhetsarbeid og systematisk bruk av pasientsikkerhetsprogrammets forbedringsverktøy og målemetoder.
  • Gi faglig påfyll i et av tre satsningsområder – samstemming og legemiddelgjennomgang, forebygging av underernæring og forebygging av fall
  • Implementering av pasientsikkerhetstiltak i egen virksomhet

Organisering

Det etableres en prosjektgruppe med prosjektleder. Prosjektgruppa skal innbefatte farmasøyt, person med ernæringskompetanse og person med kompetanse i fallforebygging. Disse vil være ansvarlig for oppbygging av faglig innhold i parallellsesjonene og veiledning ut til de ulike forbedringsteamene i kommunene. Prosjektgruppa vil også etablere samarbeid med kontaktpersoner i Sør-Troms, Midt-Troms, Tromsøregionen og Nord-Troms.

Senter for omsorgsforskning, nord skal være veileder i prosjektet.

Metode/tiltak

I kommende treårsperiode ønsker USHT å tilby læringsnettverk som skal innbefatte disse tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet:

  • Ledelse av pasientsikkerhet
  • Samstemming av legemiddellister
  • Riktig legemiddelbruk i sykehjem
  • Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenester
  • Riktig legemiddelbruk i tjeneste til personer med utviklingshemming
  • Forebygging av fall i helseinstitusjoner
  • Forebygging av underernæring

Vi vil prøve ut en ny modell hvor vi tilbyr ulike innsatsområder i ett og samme læringsnettverk. Kommunene skal få velge det innsatsområdet som de tenker er det de har mest behov for å jobbe med lokalt. Læringsnettverket strekker seg over et år.  I løpet av læringsnettverket gjennomføres 3 samlinger for deltakerne (2+1+1 dager). Det gjørs arbeid i egen kommune mellom samlingene. Teamene tilbys oppfølging og veiledning fra USHT. 

Fagseminarene vil innbefatte en plenumsdel hvor temaene konsentreres om det som er felles, som for eksempel ressursforelesninger om forbedringsarbeid og ledelse av dette, samt målinger av effekt av forbedringsarbeidet. Deltakerne vil få innsikt i metoder for å drive forbedringsarbeid og det vil bli lagt vekt på erfaringsdeling mellom de ulike teamene. Forelesningene om de enkelte innsatsområdene vil tilbys i parallellsesjoner, slik at de som jobber med samme innsatsområde får samme kunnskapsoppdatering og får mulighet til å diskutere konkrete problemstillinger og utveksle ideer og erfaringer med hverandre.

Kommunene kan melde på tverrfaglige team på fem til åtte personer. Et team skal bestå av fagpersoner som ivaretar det aktuelle fagområdet innenfor det pasientsikkerhetstiltaket kommunen skal implementere. Hele teamet deltar på alle de tre samlingene. Teamet bør bestå av nærmeste leder, en teamleder som er ansvarlig for å samle gruppen og fremdrift i prosessen og en måleansvarlig som er ansvarlig for måling av resultater. De resterende i teamet er ansvarlige for planlegging og gjennomføring av arbeidet. Det er også ønskelig at det er en bruker/pårørenderepresentant i de tverrfaglige teamene dersom det er mulig.