Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Nurse Helping Senior Man

Hvordan bidra til at tjenestetilbudet i sykehjemmene er kunnskapsbasert?

Publisert 14. februar 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Utprøving av tiltak for å fremme kunnskapsbasert praksis i sykehjem

Prosjektleder: Anne Kittelsen og Torunn Wibe
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2012 - 2014
Ferdig: 2014

Hensikten med dette prosjektet er å dyktiggjøre de deltakende sykehjemmene i å anvende kunnskapsbasert praksis og at de tiltak som utprøves for å oppnå dette, kan videreføres ved flere sykehjem etter prosjektets slutt.

Tiltak

  • Det er opprettet en lokal prosjektgruppe ved hvert av de fem deltakende sykehjemmene; Langerud sykehjem, Nordseter sykehjem, Tåsenhjemmet, Akerselva sykehjem og Abildsø sykehjem
  • Gjennomfører et 50 timers kurs om KBP med deltakere fra prosjektsykehjemmene
  • Gjennomfører workshops med fokus på bruk av PPS i tiltaksplaner
  • Gjennomfører en kartlegging av bruk av PPS ved prosjektsykehjemmene før og etter workshopene
     

Bakgrunn for prosjektet

Kunnskapsbasert praksis (KBP) kan defineres som ”å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjon” (Nortvedt m.fl. 2007).

I flere offentlige dokumenter, som Nasjonal helseplan, Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene og Helsepersonelloven, argumenteres det for at tjenestetilbudet til pasienter i sykehjem må være kunnskapsbasert. Samhandlingsreformen, som medfører nye oppgaver og innføring av nye behandlingstilbud ved sykehjemmene, er med på ytterligere å øke behovet for et kunnskapsbasert tjenestetilbud i sykehjemmene.

I dokumentet "Mål, strategi og handlingsplan for Sykehjemsetaten i Oslo 2012-15" (pkt. 5.1) framheves også behovet for å videreføre arbeidet med å etablere kunnskapsbasert praksis ved sykehjemmene. Utviklingssenter for sykehjem i Oslo har fått i oppdrag fra Sykehjemsetaten å bidra til dette.
 

Relevante dokumenter