Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Kunnskapsbasert praksis i Bærum kommune

Publisert 23. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Faglige beslutninger i hjemmetjenesten skal i større grad være kunnskapsbasert.

Prosjektleder: Kristin Skutle
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2014
Ferdig: Eldre

Hensikten med prosjekter er at faglige beslutninger bygger på oppdatert kunnskap, prosedyrer og retningslinjer. For brukerne vil dette bety at de skal motta gode og velbegrunnede tiltak i hjemmetjenesten i Bærum kommune.

Målet mer prosjektet

Ressurspersoner i pilotprosjektet skal ha fått kunnskap om kunnskapsbasert praksis som metode og det skal være etablert fagringer for ressurspersonene. Det er et mål at arbeid med kunnskapsbasert praksis skal ha bidratt til at ansatte i hjemmetjenesten har økt sin bevissthet om og refleksjon over hvilke informasjonskilder som ligger til grunn for praksisutøvelse.

Deltakere og samarbeidspartnere

Prosjektet er organisert som en pilot ved at 6 tjenestesteder i hjemmetjenesten i Bærum kommune deltar. Dette er tjenester tilknyttet ambulerende tjeneste psykisk helse voksne, rehabilitering (primært fysio- og ergoterapi), avlastningstjeneste for funksjonshemmede barn og unge, boliger for psykisk utviklingshemmede samt tjenester fra hjemmesykepleien.

Tiltak og gjennomføring

Opplæring

  • Våren 2011 vil deltagere fra piloten delta i en egen opplæring i kunnskapsbasert praksis på 50 timer. Denne opplæringen er utviklet av Utviklingssenter for sykehjem v/Lørenskog sykehjem i Akershus, og gjennomføres av dem i samarbeid med Bærum kommune. Det er et mål å arrangere flere kurs i kunnskapsbasert praksis. Samarbeidet med Lørenskog sykehjem skal videreutvikles.
  • Det er videre et mål at flere ansatte i kommunen gjennomfører Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis (15 studiepoeng)
  • Det skal arrangeres en oppfølgingsdag for deltagerne i piloten høsten 2011.

Etablering av fagringer

 

  • Fagringene skal ha en fast leder, og møtes til faste tidspunkt.
  • Fagringer etableres først når kommunen har fått flere ansatte med videreutdanning i Kunnskapsbasert praksis.

Samarbeid og nettverk

Kommunene vil i løpet av 2011 arbeide for å etablere et samarbeid med et fagbibiliotek. I første omgang tas det sikte på et samarbeid med fagbiblioteket på Bærum sykehus. Det er vedtatt etablering av et kunnskapssenter Bærum, et samarbeid med biblioteket i kunnskapssenteret blir viktig.

Det vil arbeides for å etablere et samarbeid med Høgskolen i Akershus om kunnskapsbasert praksis. Prosjektet vil komme nærmere tilbake til presisering av dette samarbeidet.

I løpet av september 2011 etableres et samarbeid/nettverksgruppe i forhold til kunnskapsbasert praksis bestående av representanter fra Bærum kommune, Vestre Viken HF, Lørenskog kommune, Ahus og Høgskolen i Akershus. Gruppen vil blant annet arbeide med problemstillinger knyttet til behovet for å bygge kompetanse, etablering av en ressursgruppe for undervisere, vurdere behov for felles strategier og planer osv.