Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: healthy lifestyle concept

På Alerten – samhandling om kompetanse

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Økt pasientsikkerhet gjennom kompetanseheving i hvordan gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette gode tiltak, forebygge sykdomsforverring og kommunisere pasientens tilstand på en trygg og sikker måte

Prosjektleder: Elisabeth Østensvik, FoU-leder og Anne Kristin Melby, seksjonsleder Sykehuset Østfold HF
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2014
Ferdig: 2014

Hensikt og mål med prosjektet

 Prosjektet skal bidra til at:

For pasienter og brukere

 • Pasientene er i trygge hender uavhengig av behandlingsnivå
 • Behandlingsnivå avklares på et tidlig stadium for akutt syke pasienter i kommunehelsetjenesten
 • Riktig tiltak til riktig tid og på rett sted, og dermed en mer sikker og kvalitativt god behandling
 • Pasienter på alle nivåer blir møtt av helsepersonell med kompetanse i observasjon og som gjenkjenner risikopasienter og bruker hjelpemidler som MEWS og ISBAR
   

For ansatte i kommunehelsetjenesten

 • Opplever trygghet og kvalitetssikrer samhandling på tvers av nivåer både ved kommunikasjon og dokumentasjon
 • Bidrar til at kompetansen styrkes der pasienten mottar sin behandling - kompetanseoverføring
   

For Sykehuset Østfold HF og kommunen(e)

 • Reduserer og hindrer unødige innleggelser i Sykehuset Østfold. Dette ved at ansatte i kommunehelsetjenesten gjenkjenner risikopasienter i en tidlig fase, for dermed å forebygge innleggelse i spesialisthelsetjenesten
 • Etablerer et tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og kommuniserer på en trygg og sikker måte på tvers av behandlingsnivåer
 • Bidrar til gjensidig kunnskapsoverføring i tråd med lovfestede samarbeidsavtaler

Tiltak

 • Utvikling og tilpasning av et eksisterende undervisningsopplegg (ALERT) som brukes i spesialisthelsetjenesten til bruk i kommunehelsetjenesten. Utarbeidelse av case og ”vekting” av innholdet i kurset
 • Tilpasse verktøy som MEWS og ISBAR til kommunehelsetjenesten
 • Utarbeide prosedyrer. Legedelegerte oppgaver må avklares i forhold til gjennomføring av tiltak til bruk i kommunehelsetjenesten
 • Bygge opp et instruktørkorps som blir ansvarlig for gjennomføring av kurs for ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste
 • Administrative samhandlingsrutiner mellom kommuner og helseforetak. Revitalisere eksisterende samhandlingsrutiner ved innleggelse i sykehus og kontakt med legevakt og vurdere behov for endringer i eksisterende observasjonsskjema
 • Evaluering av ALERT-konseptet blir en sentral aktivitet i prosjektet
 • Implementering og spredning av konseptet til alle kommuner i Østfold fra høsten 2013

Gjennomføring og resultater

 • Instruktørkurs gjennomført januar 2013
 • Fem kurs vil gjennomføres våren 2013
 • En sykehjemsavdeling ved Glemmen sykehjem deltar med opplæring av sine ansatte. Hjemmetjenesten deltar med opplæring av 20 personer i tillegg til ansatte ved legevakten for Fredrikstad og Hvaler. Fire instruktører er ansvarlige per kurs
 • Tilpasse og implementere verktøyene MEWS og ISBAR i deltakende avdelinger/virksomheter
 • Evaluering

Bakgrunn for prosjektet

Alert- konseptet i kommunehelsetjenesten
Sykehuset Østfold HF innførte ALERT-konseptet i 2007. De gjennomfører kontinuerlig opplæring, og alle yrkesgrupper med pasientkontakt får opplæring.

Kommunehelsetjenesten ønsker å ta i bruk ALERT som et verktøy i pasientsikkerhet, kompetanseoverføring, kompetanseoppbygging, samhandling og trygg og sikker kommunikasjon på tvers av nivåer. ALERT-konseptet vil bidra med kompetanse i vurdering av riktig og best behandlingsnivå for pasienter (BEON prinsippet) og kvalitetssikre samhandling på tvers av nivåer, både med hensyn til kommunikasjon og dokumentasjon.

Samarbeidspartnere

• Sykehuset Østfold HF
• Åpen omsorg (hjemmesykepleien) distrikt Glemmen
• Legevakt for Fredrikstad og Hvaler
• Borge sykehjem, Fredrikstad
• Høgskolen i Østfold, Avd. helse- og sosialfag
• Sarpsborg kommune, helsehuset

Vi samarbeider også med tilsvarende prosjekt ved Akershus universitetssykehus (AHUS) og Utviklingssenter for sykehjem i Akershus, Lørenskog sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune og Vestre Viken HF

Helse sørøst, administrativt samarbeidsutvalg ved Sykehuset Østfold HF, finansierer prosjektet.