Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 3d people in a big circle

Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg skal bidra til at helse- og omsorgssektoren i Bærum kommune tar i bruk og utvikler kompetanse i tråd med mål og føringer for tjenester.

Prosjektleder: Berit Skjerve
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2011
Ferdig: 2011

Bakgrunn for prosjektet

Bærum kommune deltar i et prosjekt i regi av KS gjennom "Flink med folk i første rekke" (FFFR). Hovedfokus for nettverket er å videreutvikle god ledelse og praksis for strategisk kompetansestyring innen helse og omsorg, med spesielt fokus på de utfordringer Samhandlingsreformen innebærer med hensyn til kompetanse og kapasitet.

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus har som ett av sine delprosjekter å delta i utvikling av strategisk kompetanseplan, og er valgt som pilot for deltakelsen i KS sitt nettverk for strategisk kompetansestyring. Deltakelse i piloten dekker et tverrsnitt av helse og omsorg i kommunen.

Prosjektet forankres i et pågående arbeid med å utvikle en felles opplæringsplan for helse og omsorg.

Hensikt og mål

Å bidra til at helse- og omsorgssektoren i Bærum kommune tar i bruk og utvikler kompetanse på prioriterte områder.

Effektmål:

 • Prosjektet har bidratt til å etablere en systematikk for å sikre nok og riktig kompetanse i tråd med fremtidige behov og krav til kvalitet på tjenestene.
 • Prosjektet har bidratt til at kommunen er en attraktiv arbeidsgiver gjennom strategisk satsing på kompetanseutvikling.


Resultatmål:

 • Prosjektet har prøvd ut metode for strategisk kompetansestyring som en pilot innen helse og omsorg.
 • Det er vurdert om metoden skal benyttes i arbeidet med strategisk kompetanseutvikling for kommunen som helhet.

Tiltak

Prosjektet har tatt utgangspunkt i KS sin veiledningsmodell for utarbeidelse av strategisk kompetanseplan. Modellen er basert på KS FoU Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 2010, Asplan Viak og Fafo. Prosessen for å utarbeide en strategisk kompetanseplan består av åtte steg. Det er lagt vekt på analysearbeidet for å få frem prioriterte satsingsområder for kompetanse. Herunder er det gjennomført:

 • Analyse av nasjonale og lokale mål og føringer (styringsdokumenter)
 • SWOT-analyse med deltakere (ledere, medarbeidere, tillitsvalgte) i prosjektet
 • Brukerdialogmøte med aktuelle brukerråd/brukerrepresentanter
 • Kartlegging av formalkompetanse og mulige fremskrivinger av behov

Gjennomføring og resultater

Det er utviklet strategisk kompetanseplan med følgende prioriterte satsingsområder:

 • Utvikling av en kunnskapsbasert helsetjeneste - arbeide kunnskapsbasert
 • Tilstrekkelig fagutdannet personell - hvordan gjøre det attraktivt å jobbe i helse og omsorg?
 • Samarbeid, samhandling og tverrfaglig samarbeid - samhandlingskompetanse
 • Strukturer for deling av kunnskap - verktøy for kompetansestyring og kompetansesammensetning
 • Brukermedvirkning - trekke brukerne inn i utvikling av tjenesten

Samarbeidspartnere

 • KS: "Flink med folk i første rekke"
 • Nettverk for strategisk kompetansestyring sammen med følgende kommuner: Asker, Halden, Nesodden, Vestby, Moss, Ås og Marker


Prosjektet er finansiert med midler fra KS: «Flink med folk i første rekke», Nettverk for strategisk kompetansestyring og Bærum kommune.
 

Planene spres til ledere i Pleie og omsorg og Helse i Bærum kommune, og alle kommuner i KS-nettverket. Erfaringer ble delt på KS sin erfaringskonferanse i mars 2012.