Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Nurse writing on patient's chart.

SynTH - Synlig tjenestekvalitet i helse og omsorg

Publisert 29. mars 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Prosjektet skal utvikle og prøve ut et verktøy for å synliggjøre sammenhengen mellom prioriteringer og tjenesteleveranser i kommunal helse- og omsorgstjeneste, med utgangspunkt i hjemmetjenester i Åfjord kommune. Fylkesmannen mener at dette arbeidet er svært viktig for pasientsikkerhet, verdighet og livskvalitet, men også for kompetanseutvikling, og vil bidra til at resultatene spres og tas i bruk.

Prosjektleder: Hans Donali Tilset; hans.tilset@samfunn.ntnu.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Pågående
Periode: 2015 -2017
Ferdig: 2017

Mål

I et pilotprosjekt som nå gjennomføres i Åfjord kommune registrerer utøvende helsearbeidere i hjemmetjenesten nivået på utførte tjenester slik det oppleves av den enkelte. Dette er basert på en individuell faglig refleksjon etter endt vakt og er forankret i gjeldende lover og forskrifter samt de mål og verdier som hjemmetjenesten har.

Hensikten er todelt:

For det første vil dette øke den enkeltes bevissthet på utførte tjenester gjennom egenrefleksjon, for det andre vil det gi en mulighet for å lage overordnede beskrivelser som viser hvordan tjenestekvaliteten i hjemmetjenesten er, slik opplevd av de som utfører tjenesten.
 

Tiltak og gjennomføring

Digitalisering av registrering, oppsummering og presentasjon av data er en nødvendig forutsetning for å få implementert en slik arbeidsform som nå prøves ut i Åfjord kommune. For å kunne realisere utvikling av en digital løsning er det nødvendig å få idéen forankret i flere kommuner slik at markedspotensialet blir interessant for en programvareselskap. Høsten 2016 arbeides det med en søknad om forskningsmidler fra Helsevel-programmet i Forskningsrådet. Et slikt forskningsprosjekt vil hovedsakelig handle om de organisatoriske og de prosessmessige forutsetningene for å få mest mulig nytte av en slik arbeidsform.
 

Resultater

De første erfaringene er gode. Papirskjemaet brukes nå i en arbeidsgruppen med 15-20 personer, og det har nå vært jevnlige registreringer siden januar 2016. Erfaringene er at selve registreringen etter endt vakt ikke oppleves unødig tidkrevende.

Derimot er det flere som sier at den lille refleksjonen som må til for å fylle ut skjemaet er meningsfull og svært nyttig for å få et nyansert og riktig bilde på hvordan dagen har vært. Eventuelle vanskelige og utilfredsstillende situasjoner balanseres ut mot det som faktisk har gått svært bra.

Etterhvert planlegges en synliggjøring på et mer overordnet nivå som enkelt viser situasjonen i hele tjenesten over en lengre periode, feks et år. Slik visualisering vil være godt egnet i kommunikasjonen oppover til administrativ og politisk ledelse i kommunen.
 

Samarbeidspartnere

  • NTNU
  • UHT Sør-Trøndelag
  • Åfjord kommune