Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Doctors running for the surgery

Utvikling og testing av modell for simulering i overganger mellom tjenestenivå for den multisyke eldre

Publisert 30. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Hensikten med dette prosjektet er å utvikle og teste en modell for simulering i overganger mellom tjenestenivå i helsetjenesten som kan bidra til å øke den kliniske observasjonskompetansen og samhandlingskompetansen i møte med eldre multisyke pasient.

Prosjektansvarlig:

USHT Møre og Romsdal

Finansieringskilde: VRI Møre og Romsdal OU midler fra KS

Forskningsartikler er under utarbeiding.

Prosjektleder: Brit Steinnes Krøvel: Brit.krovel@alesund.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Avsluttet
Periode: Desember 2016-september 2017
Ferdig: 2017

Mål

Dette prosjektet skal gi oss nødvendig kunnskap om utfordringer og mulige gevinster med bruk av simulering i overganger mellom helsetjenestenivå som kan være med å danne grunnlag for en større FOI søknad.

Bakgrunn 

Offentlige helse- og velferdstjenester er i endring. Nasjonale føringer krever omstilling og effektivisering for å opprettholde bærekraftige tjenester i fremtiden. Digitalisering av tjenestene, økt pasientsikkerhet og endring i måten å løse oppgaver på er noen av tiltakene for å nå målene. Fra 01.01.17 trer en ny forskrift i kraft «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten» der det også blir satt krav om risikovurdering og systematikk for å sikre faglig forsvarlighet. Simulering som pedagogisk metode viser seg å være en nyttig og verdifull læringsmetode i utdanning og praksis for å øke studenter og helsepersonellets ferdigheter og handlingsberedskap i møte med komplekse medisinske og sykepleiefaglige utfordringer (Molnes et.al. 2015, Aase 2015).

Simulering innebærer å gjennomføre handlinger i møte med et gitt scenario f.eks. pasient med hjerte/lungesvikt/kognitiv svikt med en påfølgende refleksjon over handlinger og hendelser i scenariet. Tverrprofesjonell simulering som pedagogisk metode i helsefagene er etablert i utdanningsinstitusjonene og blir også i noen grad anvendt i sykehusene. Det er imidlertid svært begrenset erfaring med simulering som pedagogisk metode i kommunehelsetjenesten.

Kommunehelsetjenesten og helseforetaket står ovenfor utfordringer i møte med multisyke eldre som ofte beveger seg mellom omsorgs- og behandlingsnivåene. Erfaring viser at pasientsikkerheten kan være utsatt i mange tilfeller da det kan være utfordrende å samhandle godt nok mellom omsorgsnivåene og at det kliniske observasjonsbildet kan være komplekst for denne pasientgruppen. Det er ønskelig med bedre samhandling og økt klinisk observasjonskompetanse for å kunne gi rett behandling på rett sted til rett tid for denne pasientgruppen.

Det ble etablert et samarbeid mellom SimCare, Avdeling for helsefag NTNU, Ålesund, Ålesund kommune, Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF. Gjennom tidligere simuleringsaktivitet, gjennomført av SimCare og i helseforetaket, og gjennom praktiske erfaringer i ambulanse, i sykehjem og i legevakt ser en behov for øving på scenario der flere sykdomstilstander rammer samme pasient (eksempel COLS, hjertesvikt, diabetes, smerteproblem, kommunikasjonsutfordringer og kognitiv svikt).

Ved et forarbeid til prosjektet ble det etablert team som skal gjennomføre simuleringsøvelser i de ulike avdelingene som den multisyk pasient beveger seg gjennom; sykehjem, ambulanse, legevakt og akutt mottak i sykehus. Disse teamene skulle gjennomføre simulering av case knyttet til denne pasientgruppen. 

Metode og tiltak

NTNU ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund har: Etablert og gjennomført en simuleringspilot i samarbeid med kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det ble benyttet avansert simulator (Sim-man 3G) i simuleringene.

 • Bruk av video-opptak for datainnsamling og analyse fra simulering og de-briefing (samtale/refleksjon etter simulering) (3 simulerings øvelser i løpet av 3 mnd)
 • Intervju med ansatte for å få kunnskap erfaringer og evt. behov for endringer.
 • Analysere data og beskrive utfordringer og nytteverdi.

Aktivitetsplan for å løse FoU-utfordringene:
Desember - 2016

 • Utvikle scenario med relevante case
 • Planlegging av gjennomføring av pilotmodell

Januar - 2017

 • Gjennomføring av 1. simuleringsøvelse
 • Video-opptak og fokusgruppeintervju etter simulering

Januar – Mars 2017

 • Gjennomføring av simuleringsøvelse 2 og 3
 • Video-opptak og fokusgruppeintervju etter simulering

Mars- sept 2017

 • Analysere data
 • Skrive evalueringsrapport og forberede søknadsprosess for en større forskningssøknad

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Det er benyttet ny forskrift i kraft «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten» der det også blir satt krav om risikovurdering og systematikk for å sikre faglig forsvarlighet som et av utgangspunktene for arbeidet. En benyttet også forskningsartikler som sier at simulering som pedagogisk metode viser seg å være en nyttig og verdifull læringsmetode i utdanning og praksis for å øke studenter og helsepersonellets ferdigheter og handlingsberedskap i møte med komplekse medisinske og sykepleiefaglige utfordringer (Molnes et.al. 2015, Aase 2015).

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Dette har vært et stort og spennende prosjekt som alle parter har fått mye erfaring fra og som det er kommet mye forskningsdata ut av. Erfaringene og forskningsdataene vil bli beskrevet og  publisert i form av artikler som er under utarbeiding.

Det er blitt holdt en del innlegg for personer som jobber i kommunene om erfaringer fra piloten.

USHT i MR har bygget intern kompetanse som gjør at terskelen for å ta i bruk simulering inn mot pasientsikkerhetskampanjen er lav og under planlegging.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen?

Tiltak som er gjennomført: 

 1. Presentasjon 2.mars på instituttmøte ved NTNU, institutt for sykepleievitenskap, ca. 20 tilhørere.
 2. Presentasjon 7.mars på akuttenhetene ved Helse Møre og Romsdal HF, ca.20 tilhørere
 3. Presentasjon  10.mars ved fagmøte for virksomhetsområde Sykehjem og legetjenester i Ålesund kommune, ca. 20 deltakere
 4. Presentasjon 28.april på nasjonal konferanse for simulering ved St.Olavs hospital/NTNU i Trondheim ca.140 deltakere.

Resultater

Det blir skrevet en artikkel på funn som blir publisert i open acsess.

På bakgrunn av prosjektet har Institutt for helsevitenskap i samarbeid med Helse Møre og Romsdal fått innvilget penger til å gjennomføre prosjekt med kombinertstilling innen simulering. Det betyr at studenter får simulere in-situ med helsepersonell når de er i praksis.

På bakgrunn av prosjektet har det blitt utviklet en phd som jobber med VR som læringsplattform for tverrfaglig samhandlingstrening for helsepersonell.

Samarbeidspartnere

Institutt for helsevitenskap, NTNU Ålesund, SimCare Ltd, Ålesund kommune, Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem I Møre og Romsdal (UHST), Helse Møre og Romsdal Helseforetak.