Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Business partnership

Vel møtt

Publisert 14. februar 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Et introduksjonsprogram for nyansatte, ansatte, ekstravakter, studenter og lærlinger.

Prosjektleder: Anne-Carine Florhaug anne-carine.florhaug@sye.oslo.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2014-2017
Ferdig: 2017

UHT Oslo så en mulighet til å etablere et prosjekt i den hensikt å sikre at nye ansatte/medarbeidere blir godt ivaretatt i sitt møte med hjemmetjenesten som arbeidsplass, etter å ha fått informasjon om et par uheldige episoder med nyansatte som ikke følte seg velkomne i hjemmetjenesten.

Bydelene har meldt et stort behov for grunnleggende opplæring av nyansatte med fokus på likhet og standardisering i kommunen.

Mål og hensikt

Vi ønsket å sikre en utvikling fra handlingsberedskap (vet hvordan i teorien) til handlingskompetanse (kan også i praksis) hos nye i hjemmetjenesten ved å etablere introduksjonsprogrammer som bidrar til et mer målrettet opplæringsløp for utvalgte ansattgrupper/personer som er i utdanningsløp.

Et godt introduksjonsprogram som er byomfattende kan sikre systematisk og kvalitetssikret opplæring hos ansatte i kommunen. Alle ansatte i hjemmetjenesten vil kunne få samme kunnskapsgrunnlag som omhandler dokumentasjonssystem, BOB, etikk, avvikssystemer og diverse kartleggingsverktøy som er essensielle for at bruker får riktig behandling.

Tiltak og gjennomføring

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe, bestående av representanter fra UHT Oslo, Helseetaten og fagutviklingsansvarlige fra fem bydeler. Arbeidsgruppen satte opp hvilke tema som burde prioriteres som sentral opplæring på tvers av bydelene for introduksjonsprogrammet, bestående av 4,5 kursdager.

Prosjektleder i UHT Oslo utarbeidet endelig innhold og program og var ansvarlig for gjennomføringen.

Opplæring BOB, to dager

 • Hva er Behovsstyrt Bemanning - BOB
 • TA rollen, PK rollen
 • Helse- og livssituasjoner
 • Dokumentasjon
 • Framdriftsskjema
 • Gjennomgang av veileder
 • Case, gruppearbeid

     

Kartlegginger, en dag

 • Demenskartlegging
 • Ernæringskartlegging MNA
 • Oppstartsamtaler
 • Kliniske observasjoner
 • Legemiddelgjennomgang, hjemmekartlegginger
 • Klinisk observasjonsskjema/SAFE

 

Akuttkurs, en dag

Akuttkurs med scenariobaserte akuttsituasjoner og følgende tema:

 • Undersøkelse av syk/skadet person
 • Hvor kan helsepersonell søke mer bistand
 • Alvorlig og akutt sykdom hos voksne
 • Bevisstløshet hos voksne med årsaker
 • Livløshet – praktisk øvelse
 • Unnlatelse oppstart av gjenopplivning
 • Unaturlig dødsfall
 • Skader og ulykker

 

Avvik og etikk, halv dag

 • Etikk i hjemmetjenesten
 • Avviksrapportering som ledd i kvalitetsarbeid

 

Det ble utviklet en perm som deltagerne fikk utdelt første kursdag. Denne inneholdt diverse faglig verktøy og nyttig informasjon som blant annet nasjonale faglige retningslinjer, utdrag fra lovverk, lommeordbok, diverse kartleggingsskjema og veiledninger m.m.

Første runde av introduksjonsprogrammet ble gjennomført som pilot i november/desember 2014, for å samle erfaringer og teste ut behov og interesse i bydelene.

Resultat

Kurset var fulltegnet, med venteliste. Muntlige tilbakemeldinger underveis fra både kursdeltagerne selv og deres ledere i hjemmetjenestene, samt skriftlig evaluering, viste at introduksjonsprogrammet var svært nyttig. Det kom tydelig frem i tilbakemeldingene at dette er et program som bør videreføres. USHT Oslo gjennomførte flere runder i 2015-2017, men det er behov for å avklare senterets rolle vs. Helseetaten og tjenestestedene i evt. videreføring av kurset.

Samarbeidspartnere

 • Helseetaten
 • Representanter fra fem bydeler i Oslo kommune