Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Interkommunalt læringsnettverk for Riktig legemiddelbruk i sykehjem, Telemark

Publisert 18. april 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

12 kommuner i Telemark deltar i pasientsikkerhetskampanjen I Trygge Hender

Prosjektleder: Marit Skraastad
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Telemark
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2013
Ferdig: 2013

Riktig legemiddelbruk i sykehjem har blitt valgt som ett av innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Kampanjen pågår fra 2011-2013. Innsatsområdene er valgt ut på bakgrunn av potensialet for klinisk forbedring i Norge, tiltak som er dokumentert effektive, gode data for evaluering av tiltak, samt støtte i norske fagmiljøer. USH Telemark har deltatt i et nasjonalt læringsnettverk og har gode resultater i løpet av prosjektperioden.

Helsetilsynet i Telemark gjennomførte tilsyn i 2010 med legemiddelbehandlingen i sykehjem, og fant flere mangler. Med bakgrunn i disse funnene startet Helsetilsynet i 2011 et læringsnettverk i Telemark der kommunene Skien og Porsgrunn deltok. Erfaringene fra dette læringsnettverket blir nyttige å ta med når vi nå innbyr til deltakelse i Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender til alle kommunene i Telemark.
 

Hensikt og mål

  • Flest mulig av kommunene deltar i Pasientsikkerhetskampanjen  Riktig legemiddelbruk i sykehjem
  • Sykehjemmene kommer i gang med systematisk og regelmessig gjennomgang av pasientens legemidler i et tverrfaglig team
  • Deltakere får innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedring lokalt der de arbeider
  • Teammedlemmene blir en del av et interkommunalt nettverk mellom sykehjem og avdelinger for felles læring og erfaringsutveksling
     

Tiltak

Læringsnettverket er et arbeidsseminar med fokus på iverksetting av konkrete tiltak i egen organisasjon mellom samlingene. Deltakere på læringsnettverket introduseres til innsatsområdet, tiltakene, forbedringsverktøy og målemetoder etter mal fra pasientsikkerhetskampanjen. Det vil holdes en faglig forelesning på hvert seminar.
 

Gjennomføring og resultater

Fire samlinger á 6 timer fra 5. desember 2012 – 22. mai 2013.

Arrangørteamet består av:
- Audhild Arnesen, seniorrådgiver Fylkesmann i Telemark
- Ellen Udness, seniorrådgiver Kunnskapssenteret
- Gunnar Andersen, fastlege og seniorrådgiver i Statens Helsetilsyn
- Iwona Romaniuk, assisterende avdelingsleder St.Hansåsen sykehjem USH
- Marit Skraastad, FoU-leder Utviklingssenter for sykehjem i Telemark
- Turid Veggeland, klinisk farmasøyt Sykehusapoteket

Tilbakemeldingene fra teamene var gode. Bare fire team brukte extranet til å registrere målingene. Videre var det bare tre team som hadde benyttet farmasøyt i arbeidet med legemiddelgjennomganger og undervisning.

Viktige arbeidsmetoder i læringsnettverk er å dele erfaringer og kunnskap med hverandre. Dette ble blant annet gjort med postere. Siste ordinære samling stemte deltagerne på beste poster og posterprisen gikk til Bø sjukeheim.

Det ble arrangert en oppfølgingssamling et år etter oppstart. Fire kommuner deltok, ingen med leger denne gangen. For de som kom var det positivt med samlingen. Det viser seg det er vanskelig å følge opp med tiltakspakken til riktig legemiddelbehandling i en hektisk hverdag, men at det er nyttig å ha oppfølgingsmøter hvor det er muligheter for å utveksle erfaringer og få noen nye innspill. 

Faglig tilnærming fikk positiv tilbakemelding fra deltagerne. Av Telemarks18 kommuner er 12 med i læringsnettverket. Teamenes sammensetning varierer, men alle har med sykepleiere, 11 av 12 team har med leger, noen har med helsefagarbeider, og to har med farmasøyt. Dessverre har ingen med bruker/pårørenderepresentant.
 

Spredning

Det er fokus på spredning innad i egen kommune fra første samling.