Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Senior Man In Discussion With Health Visitor At Home

Kartleggingsskjema om pårørendes situasjon i hjemmet

Publisert 20. mai 2019 | Oppdatert 16. januar 2020

Kan et kort kartleggingsskjema om pårørendes situasjon oppdage det samme som et omfattende skjema?  Dersom svaret er «Ja» kan praksisfeltet få tilgang til et enkelt forskningsbasert skjema.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hamar

Finansieringskilde: Høgskolen i Innlandet, Karlstads Universitet, Hamar kommune og Oslo Met

Prosjektleder: Reidun Hov, Reidun.Hov@hamar.kommune.no, Bente Ødegård Kjøs, Bente.Kjos@hamar.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Hedmark
Status: Pågående
Periode: 2014 - 2019
Ferdig: 2019

Bakgrunn

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Pårørendeveilederen beskriver nødvendigheten av å kartlegge pårørendes situasjon på en systematisk måte. Et skjema som kan brukes til dette må dekke det som er viktig for pårørende i en pleie – og omsorgssituasjon og være anvendbart for helsepersonell i en travel hverdag. Kartleggingsskjemaet Caregiver Reaction Assessment (CRA-N) er opprinnelig langt, men er forenklet til syv områder. USHT har sammen med medarbeidere på OsloMet, Karlstads Universitet og Høgskolen i Innlandet validert kortversjonen av CRA-N.  

Mål

  • Fremskaffe kunnskap om nærmeste pårørendes situasjon når den som er syk bor hjemme og er i sen palliativ fase
  • Validere kortversjonen av CRA-N, slik at det kan brukes i praksis for å kartlegge pårørendes situasjon når pasienten mottar palliativ omsorg i hjemmet

Metode og tiltak

Det er samlet data fra 193 pårørende til pasienter som mottar lindrende omsorg og behandling i hjemmet.

Analyser: Deskriptiv statistikk (frekvenser, gjennomsnitt, standardavvik, median), Independent sample t-test, Korrelasjonsanalyser. 

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Når prosjektet er ferdig vil praksisfeltet få et validert skjema som kan brukes for å kartlegge pårørendes situasjon. Det kan danne utgangspunkt for å tilby pårørende systematisk støtte og oppfølging.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

13 kommuner i Hedmark og Akershus har deltatt i datasamlingen. Vår erfaring er at det er utfordrende å skaffe informanter til forskningsprosjekt i kommuner, selv om informantene som oftest samtykker i å delta bare de blir spurt. Å skaffe informanter har vært utfordrende til tross for ildsjeler og god forankring av prosjektet i ledelsen.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Undervisning i kommuner og undervisningsinstitusjoner, konferanser, vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler.

Resultater

Foreløpige resultater viser at det korte skjemaet fanger opp/overlapper den lange versjonen. Dette tilsier at ansatte har et kunnskapsbasert kartleggingsskjema innen lindrende omsorg og behandling som kan brukes for å kartlegge pårørendes situasjon. Resultatene skal presenteres i vitenskapelige artikler. Link til disse blir lagt ut når de er publisert.

Samarbeidspartnere

OsloMet, Karlstads Universitet, Høgskolen i Innlandet.

Planlagte verktøy

  • Kartleggingsskjema
  • Vitenskapelige artikler