Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Palliativ omsorg og behandling

Publisert 06. juni 2019 | Oppdatert 22. oktober 2020

Kompetanseturné palliasjon med fagdager og konferanse og Fylkesnettverk palliasjon.

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Finansieringskilde Helsedirektoratet: Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Prosjektleder: Håkon Johansen; hakon.johansen@io.kommune.no
Tema: Lindrende, nettverk
Fylke: Østfold
Status: Pågående
Periode: 2017 -

Kompetanseturné palliasjon

Høsten 2017 gjennomførte vi tre fagdager med tema «Samtale og forsoning i palliasjon», «Forberedende samtaler, etiske dilemma og behandlingsbegrensning» og «Personsentrert palliativ omsorg, og palliasjon i pasientens eget hjem». Våren 2018 to fagdager. På den første fagdagen var tema pårørendes perspektiv og ulike utfordringer i livets siste fase. Vi viste også filmen «Per Fugelli – siste resept» med dialog i panel i etterkant. Den andre fagdagen hadde temaene det å vurdere pasienten som døende, palliative pasientforløp og kartleggingsverktøyet ESAS.

Høsten 2018 gjennomførte vi konferansen «Døden i våre liv, i helsetjenesten og i samfunnet».

I januar 2019 gjennomførte vi fagdag med temaene palliasjon til personer med utviklingshemming, og pårørendes rolle i palliasjon.

Fylkesnettverk palliasjon

Det gjennomføres to møter i Referansegruppe fylkesnettverk palliasjon hvert år. Oktober 2018 ble «Østfoldkonferansen Palliasjon og Kreftomsorg 2018» arrangert over to dager. Denne konferansen har funksjon som nettverkssamling for ressurspersoner i palliasjon. Flere leger deltok på dag 2 som var målrettet mot leger.

Bakgrunn

Offentlige utredninger viser at det er behov for kompetansehevende tiltak i palliativ omsorg og behandling.

Nettverksarbeid kan bidra til å spre kunnskap og engasjement, særlig effektivt er nettverk av ressurspersoner og der deltakerne kommer fra flere yrkesgrupper og nivåer i helsetjenesten.    

Mål

Deltakere på fagdager og konferanser øker sin kompetanse i palliativ omsorg og behandling, og de sprer kunnskap og engasjement der de arbeider.
Nettverket av ressurspersoner i palliasjon og kreftomsorg er aktivt, og deltakerne deler kunnskap, erfaring og engasjement.

Metode og tiltak

Fagdager og konferanser gjennomføres med dialogbaserte forelesninger. Vi har med lokale, nasjonale og internasjonale bidragsytere. Pårørendeperspektivet er med.

I Referansegruppe palliasjon planlegger vi og samordner tiltak for kompetanseheving og god samhandling i Østfold. Her deltar ledere av lokale nettverk i fylket, og arbeidet i Referansegruppen bidrar til spredning av kunnskap og engasjement mellom de lokale nettverkene.

Evaluering av fagdager og konferanser gir høy score på områdene faglig utbytte og praktisk nytte. Dessuten rapporterer deltakerne at det er sannsynlig at de vil snakke med en kollega om noe som har gjort inntrykk på dem.

Det er en utfordring å få med leger på kursene. Det er sterkt ønskelig både av hensyn til behov for økt kompetanse og styrket tverrfaglighet. Kursene må søkes kompetansegivende fra Legeforeningen.  Gjennomføring på en lørdag gjør det lettere for fastleger å delta.  

«Østfoldkonferansen Palliasjon og Kreftomsorg» er planlagt gjennomført hvert år.

Det planlegges også nye fagdager i «Kompetanseturnè palliasjon», og oppstart av «Digital opplæringspakke lindrende behandling og omsorg ved livets slutt» der helsefagarbeidere er målgruppe.

Forskning

Det gjøres en studie med tema «Refleksjon og lærende miljø» for å få kunnskap om ressurspersonene i palliasjon og deres rolle. Gjennomføres med fokusgruppeintervju og spørreundersøkelse. Resultater fra studien vil bli brukt i lokalt forbedringsarbeid og gjort tilgjengelig for andre kommuner. Datainnsamling er gjennomført og analysearbeidet kan starte opp.

Samarbeidspartnere

  • Kommuner i Østfold
  • Sykehuset Østfold
  • Kreftforeningen
  • Fagforbundet
  • Norsk Sykepleierforbunds faggruppe geriatri og demens