Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Trenger vi å snakke om det II?

Publisert 04. mai 2020 | Oppdatert 07. september 2020

Gjennom et kurs på fire dager var målet å styrke helsepersonells kompetanse slik at pasienter med alvorlig, kronisk sykdom får tilbud om samtale og støtte knyttet til seksuell helse.

Prosjektansvarlig:

Samarbeidsprosjekt USHT Innlandet Hedmark og Oppland

Finansieringskilde
Fylkesmannen i Oslo og Viken, tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, over statsbudsjettet 2019, kap 0761 post 67

Prosjektleder: Heidi Bakken Rognlidalen, USHT Hamar: Heidi.bakken.rognlidalen@hamar.kommune.no
ProsjektlederX: Karin Hammer, USHT Gjøvik: Karin.hammer@gjovik.kommune.no
Tema: Seksuell helse, alvorlig sykdom, lindrende omsorg
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Status: Avsluttet
Periode: November 2019 – mars 2020
Ferdig: mars 2020

Bakgrunn

I regjeringens Snakk om det! Strategi for seksuell helse, (2017-2022) er seksualitet beskrevet som en ressurs gjennom hele livsløpet, selv ved alvorlig sykdom. Forskning og erfaring viser at pasienter med alvorlig, kronisk sykdom og deres partnere har uttrykt behov for at helsepersonell tilbyr samtaler om seksuell helse. Dette behovet blir sjeldent imøtekommet, ikke minst fordi helsepersonell har manglende kompetanse om temaet.

NOU 2017:16, På liv og død omtaler ikke temaet seksuell helse. 

Hva ønsket vi å oppnå?

Målet er at helsepersonell skulle få styrket kompetanse i å snakke med pasienter med alvorlig, kronisk sykdom, deres partnere og kollegaer. Et mål er også at deltagerne sprer kunnskap om temaet på egen arbeidsplass. 

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Å snakke om seksuell helse er lite integrert i helsepersonells arbeid. Derfor har et arbeidskrav ved kurset vært at deltagerne skulle spre kunnskap om tematikken på egen arbeidsplass gjennom internundervisning, og ved å dele erfaringer fra at de gjennomførte en seksuell anamnese. Syv deltagere fra det første kurset ble intervjuet rett etter kurset og 3-4 måneder etterpå. Resultatene viser at kurset dekker et stort behov blant helsepersonell, at deltagerne tar opp temaet i personalgruppa, og at de mener det har fått økt kompetanse og trygghet i å snakke med pasienter, deres partnere og egne kollegaer, men at det har vært vanskelig å finne tid til dette i en travel hverdag. Resultatene viser også at deltagerne fikk endret syn på seksuell helse. 

Erfaringer

Det har vært vanskelig å få rekruttert tilstrekkelig antall deltagere til tross for at vi har sendt ut invitasjoner via e-mailer, direkte oppringninger og purringer til fastleger, sentrale fagpersoner og ledere i alle kommuner, helseforetak, utdanningsinstitusjoner i Hedmark og Oppland, flere andre kommuner og sykehus på Østlandet, samt via Kompetansebroen og FaceBook. Vi har fått henvendelser fra flere helsepersonell som ønsket å delta på kurset, men at de ikke fikk permisjon fra jobben. Det kan synes som dette er et lavt prioritert område i helsesektoren til tross for uttrykt behov fra pasienter og partnere. Som i alle andre prosjekter er lederforankring helt avgjørende for å rekruttere deltagere. 

Arbeidskravene i kurset bidrar til å få spredd kunnskap om seksuell helse på deltagernes arbeidsplasser. USHT Oppland er samarbeidspartner i kurset som gjennomføres i 2020 og har sin representant i arbeidsgruppen. Informasjon om kurset er også spredd via posters i 2019 på Internasjonal konferanse. A good ending – good for all ved Universitetet i Bergen og på Congress and Annual Meeting of Nordic Association for Clinical Sexology, Stockholm. At arbeids – og prosjektgruppen er satt sammen av personer fra flere kommuner, høgskole, og et helseforetak er også et bidrag i spredningsarbeidet. Invitasjon er også sendt til alle ledere for USHT i Norge. 

Prosjektet ble avsluttet mars 2020. Resultat er rapport, kursprogram, artikkel.  

Samarbeidspartnere

Hamar kommune, Ringsaker kommune, SMISO Hamar, Gjøvik kommune, USHT Innlandet (Oppland), Høgskolen i Innlandet.