Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Utvikling og spredning av modell for avlastningstilbud til pårørende

Publisert 03. oktober 2019 | Oppdatert 21. april 2020

Frivillige gir avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver.

Prosjektansvarlig:

USHT Hedmark

Kontaktperson: Irene Mari RøenIrene. Mari.Roen@hamar.kommune.no

Finansieringskilde: Helsedirektoratet

Prosjektleder: Marit Toverud, Marit.toverud@hamar.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hedmark
Status: Avsluttet
Periode: 2016 - 2018
Ferdig: 2018

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Forskningsprosjektet Trygg lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune viser at pårørende opplever det meningsfylt å gi omsorg til sine kjære, samtidig som det kan by på store belastninger. Flere pårørende trenger en form for avlastning utover den kommunale innsatsen.

Nasjonale retningslinjer gir tydelige føringer på at kommunene må ta ansvar og fokusere på sin pårørendepolitikk.

Mål

Målet med prosjektet var å presentere en modell som gir støtte og avlastning til pårørende.

Metode / tiltak

 • Utviklet et opplæringsprogram for frivillige.
 • Rekrutterte frivillige som fikk kompetanse i å være frivillig innen omsorgen.
 • Gjennomførte fire runder med opplæring til frivillige vår/høst 2017 og 2018
 • Oppfølging og veiledning av frivillige
 • Opplæring av helsepersonell i pårørendeveilederen.
 • Gjennomført fagring med ansatte i hver sone i hjemmetjenesten i Hamar kommune, som fikk opplæring i pårørende sine rettigheter og kartleggingsskjemaet CRA-N.
 • Fagringen har bistått med utvikling av informasjonsmateriell og spredd informasjon om tiltaket på sin arbeidsplass.
 • Fagringen hadde et ekstra ansvar i implementeringsfasen for å sikre at pårørende med store omsorgsoppgaver ble identifisert og fikk tilbud om avlastning.
 • Spredd informasjon om prosjektet på fagdager og nettverkstreff.
 • Veiledet Hamar kommune i implementeringsprosessen.
 • Utarbeidet en håndbok som beskriver modellen.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Prosjektet har ført til kompetanseutvikling hos helsepersonell i å vurdere pårørendes behov for støtte og avlastning.

Helsepersonell og pårørende har fått økt kunnskap om pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter.

Frivillige har via kurs og veiledning uttrykt at de har fått økt kompetanse og trygghet i rollen som frivillig. Dette har bidratt til et mer fleksibelt og stabilt avlastningstilbud til pårørende.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Ansatte i hjemmetjenesten trenger opplæring innen pårørendearbeid og informasjon om tiltaket for å rekruttere aktuelle pårørende.

Pårørende kan vegre seg for å få fremmede frivillige inn i hjemmet. Den frivillige bør derfor inn så tidlig som mulig i sykdomsforløpet, for å skape tillitt og gode relasjoner.

At helsepersonell tilbyr avlastning til frivillige og deltar i det første koblingsmøte mellom frivillig og pårørende er med å skape trygghet.

Det er viktig å informere om at første treff mellom den frivillige og pasient/pårørende er uforpliktende.

Opplæring og veiledning til den frivillige er med på å skape trygghet og kontinuitet.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Presentasjon om prosjektet på konferanser lokalt, regionalt og nasjonalt, samt i undervisning i fagskole og høyskole på ulike nivåer.

Spredning av informasjon om prosjektet til andre kommuner.

Informasjon er delt ut til fastleger og via sosiale medier.

Informasjon om prosjektet på aktuelle nettsider.

Resultater

Pårørende har fått avlastning fra store omsorgsoppgaver gjennom en kommunal modell. Pårørende som har mottatt avlastning har gitt utrykk for en bedret livssituasjon.

Modellen har også vist seg å ha positive helseeffekter for den frivillige.

Det er skrevet en håndbok som belyser modellen og er en oppskrift på hvordan man kan implementere tiltaket i sin kommune.

Samarbeidspartnere

Helse- og omsorg i Hamar kommune, Hamar Frivilligsentral, Nasjonalforeningen for demens,  USHT Oppland, Senter for omsorgsforskning Øst.