Forsiden/Prosjekter/Aktiv omsorg
læringsprogram nett_600x284

Rehabiliteringskompetanse i Troms

Prosjektet benyttet det nettbaserte læringsprogrammet «Aktivitet og mestring – et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi» til kompetansebygging innen rehabilitering / habilitering i Troms.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Troms

Prosjektleder: May Iren Bendiksen: may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no

Status: Avsluttet

Periode: 2018- 2019

Foto: Skjermbilde fra helsekompetanse.no

USHT Troms utviklet i perioden 2014-2015 «Aktivitet og mestring – et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi». Dette er et opplæringstilbud som ligger åpent tilgjengelig på nett. Læringsprogrammet gir kunnskap om rehabilitering og habilitering og hva som kjennetegner hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Vi ser nå at flere kommuner i Troms har startet eller står i startgropen for oppstart med hverdagsrehabilitering og at kunnskap om temaet rehabilitering/hverdagsrehabilitering etterspørres. Vi tenker at læringsprogrammet vil være et viktig bidrag til stimulerer ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Troms til tjenesteutvikling med økt vektlegging av rehabilitering.

Mål

Hovedmålet var at deltakerne skulle få økt kunnskap om rehabilitering/habilitering/hverdagsrehabilitering og at de skulle få prøve kunnskapen ut i praksis.

Tiltak og gjennomføring

Det ble etablert en prosjektgruppe med representanter fra USHT Troms / Tromsø kommune, LØKTA, interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse og omsorgstjenestene i Midt Troms og Senter for omsorgsforskning, nord.
Læringsprogrammet ble tilbudt alle kommunene i Troms
Avdelingene som deltok, rekrutterte en person som skulle være ressursperson i forhold til temaet på avdelingen. Denne personen var kursansvarlig sammen med avdelingsleder.

Kursansvarlig og avdelingsleder planla og la til rette for gjennomgang av teorien i «Aktivitet og mestring», organiserte refleksjonsgrupper og utprøving av teori i praksis, med metoder som var beskrevet i læringsprogrammet.

USHT Troms arrangerte 3 fagseminar på Finnsnes med 3-4 måneders mellomrom. Hvert seminar ble arrangert over to dager, hvor innholdet i programmet var likt begge dagene. Dette for at avdelingene skulle ha anledning til å sende flest mulig på kurs.

Hvert fagseminar ble åpnet med at deltakerne presenterte det de hadde jobbet med i periodene mellom fagseminarene.

Materiell/verktøy

Benytter læringsprogrammet «Aktivitet og mestring- et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi».

Hvilke resultater har dere oppnådd?

Ansatte fra 7 kommunene deltok. Totalt 65 personer gjennomførte læringsprogrammet. Fagseminarene ble gjennomgående godt evaluert. Oppsummeringene som ble gjort på hvert fagseminar viste at mange av deltakerne hadde prøvd ut det de hadde lært i praksis.

Senter for omsorgsforskning, nord, forsker på læringsprogrammet. De ser på hvilken betydning læringsprogrammet har for rehabiliteringspraksisen i kommunene. Metodene som er brukt er observasjon og fokusgruppeintervju under fagseminaret. I tillegg gjøres det individuelle intervju 4-5 mnd. etter fullført læringsprogram.  Hensikten er å få mer kunnskap om lærings- og endringsprosesser i kommunene.

Samarbeidspartnere

LØKTA, interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse og omsorgstjenestene i Midt Troms og Senter for omsorgsforskning, nord.