Forsiden/Prosjekter/Ernæring og tannhelse
Lisbeth Jansen, kjøkkensjef på Lørenskog sykehjem

Tidsriktig matservering

Samarbeidsprosjekt mellom en somatisk langtidsavdeling og sykehjemmets kjøkken. Kartla pasientenes behov og utviklet metode for registrering av kost. Vekt forteller oss ikke hva pasienten ”egentlig” får i seg.

Om prosjektet

Prosjektleder: Lisbeth Jansen

Status: Avsluttet

Periode: 2007-2008

Finansiering

Utviklingssenter for sykehjem i Akershus, Lørenskog sykehjem

Samarbeidspartnere

  • USH Akershus, Lørenskog sykehjem
  • Rolvsrudhjemmet, Lørenskog
  • Høgskolen i Akershus

Bakgrunn for prosjektet

Dette delprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom en somatisk langtidsavdeling og sykehjemmets kjøkken. Sortingsmelding 25 vektlegger mat og måltider på sykehjem og institusjoner og i følge forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten skal det enkelte menneske ha dekket grunnleggende behov. Det må vises respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. Dette gjelder også for mat og måltider som er en viktig del av omsorgstjenestens virksomhet. Mat er næring, men like mye smak, lukt og opplevelse. Det er kultur, tradisjon og identi-tet, og det er fellesskap med andre. Matomsorg er en viktig del av en hel-hetlig og individuelt tilpasset omsorg. Den hyppige omtalen i media om underernæring av eldre på sykehjem har også vært en motiverende faktor til oppstart av prosjektet. Avdelingen har allerede fokus på ernæring gjennom tiltak for å bedre trivselen i spisesituasjonen ved å etablere måltidsgrupper. Et annet aspekt ved bakgrunnen for problemstillingen, er at det ofte går lang tid mellom siste måltid om kvelden og første måltid neste dag. For noen pasienter kan det være behov og ønske for ekstra mat og drikke i det tidsrommet.

Tiltak og mål

• bedre helse hos pasientene og økt kvalitet på omsorgen gjennom forebyggelse av undernæring • høyere grad av brukermedvirkning ifh til mer individuelt tilpasset måltidsrytme • økt kompetanse hos personalet om ernæring: observasjoner, forebygging og iverksetting av kunnskapsbaserte tiltak • gjentagende kartlegging av pasientenes behov og ønsker samt kostregistrering med næringsberegning

Gjennomføring

Det ble gjennomført:
  • En spørreundersøkelse av pasienter
  • En spørreundersøkelse av personalet
  • Næringsberegning
  • Kostregistrering.

Resultater

Spørreundersøkelsene blant personalet og pasientene bekreftet ikke antakelsene og ville ikke i seg selv vært grunnlag nok for å endre praksis. Det er dataene fra kostregistreringene og næringsberegningene som tydelig viser at der er behov for endring av praksis ifh til sammensetning av maten og synliggjør dermed en annen virkelighet enn den enkeltes subjektive oppfatning av kvalitet og tilstrekkelig næringsinnhold. Dette funnet gir implikasjoner for både rutineendring og innhold i kompetansehevingstiltak.

”Vi tror vi vet, men vet vi?” - vi har liten kunnskap om ernæringsstatusen til pasientene våre - vi tror, men vi vet ikke - vekt forteller oss ikke hva pasienten ”egentlig” får i seg.

Det kan derfor være misvisende å kun bruke vekt og KMI(BMI) som indikator på ernæringsstatus.

Tips en venn Skriv ut