Forsiden/Prosjekter/Demens
Bilde av en læringsmodell

Tillit fremfor tvang (MEDCED)

De fire utviklingssentrene i vest har veiledet 24 sykehjemsavdelinger, og gitt økt kompetanse om bruk av tillit fremfor tvang til personer med demens.

Bakgrunn

Utgangspunktet for prosjektet var Ingelin Testads doktorgradsavhandling. Hennes kartlegging viste relativt høy grad av bruk av tvang og psykofarmaka. Etter intervensjonen var utøvelse av tvang og psykofarmaka markant redusert.

Det var lovende resultater, og dette ble testet ut i en større skala i forskningsprosjektet MEDCED. Gjennom en randomisert kontrollert studie ville vi se om vi kunne finner tilsvarende effekt i 24 sykehjem som ble tilfeldig trukket blant alle sykehjemmene i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane

Mål og hensikt

Hensikten med prosjektet var å bidra til å hjelpe personalet å gjennomføre tillitsskapende tiltak heller enn tvang overfor personer med demens. Det bygger på personsentrert omsorg for personer med demens, relasjoner, kap 4 A og demenssykdom. 

Studien tok sikte på:

  • For det første å evaluere i hvilken grad en beslutningsstøttemodell basert på undervisning og rettleiing fører til redusert bruk av tvang og psykofarmaka i et større antall sykehjem..
  • For det andre å utvikle og systematisere kunnskap om faktorer som kan fremme eller hemme implementering av ny kunnskap i sykehjem.

I tillegg har det vært et mål/ønske om å systematisere erfaringer med forskningssamarbeid på tvers av USHT, høgskoler, SOF Vest og SESAM.

Tiltak og gjennomføring

Intervensjonen:

  • To dager undervisning til alt pleiepersonalet i avdelingen
  • Veiledning en time pr måned i 6 måneder med utgangspunkt i pasientsituasjoner. Veiledningen er en trinnvis prosess der hensikten er å finne alternativer til tvang.


Metode:
Studiens design kombinerer klynge-randomisert studie (Cluster-RCT) med deltakende aksjonsforskning (Participatory Action Research – PAR).

  • Tilfeldig uttrekking av 6 sykehjemsavdelinger i hvert av regionene ( totalt 24)
  • Tre sykehjemsavdelinger i hver region (totalt 12) fekk intervensjonen først. De øvrige fungerte kontroll, og fikk intervensjonen i runde 2.
  • Bruk av tvang og psykofarmaka ble kartlagt ved hjelp av standardiserte spørreskjema.

Fasilitatorene har vært medforskere med eit særlig ansvar for å dokumentere og formidle erfaringer. Det er gjort ved å skrive refleksjonslogg ut fra en felles gjennomarbeidet mal i tråd med det såkalte PARIHS rammeverket . Samtidig har det vært gjennomført flere fokusgruppeintervju og analysearbeid sammen med andre i forskergruppen.

Samarbeidspartnere

Prosjektet er organisert med et forskerteam ledet av HiB/Senter for omsorgsforskning Vest. Forskningsteamet har bestått av forskere fra ulike institusjoner; SOF Vest (HiB), SESAM (Senter for eldremedisin og samhandling, UiS)

Videre er det etablert fasilitatorteam rundt de 4 utviklingssentrene på Vestlandet, sammen med respektive høgskoler/universitet: USHT Rogaland/SESAM, USHT Fonna/HSH, USHT Hordaland/HB og USHT Sogn og Fjordane/HiSF.

Tips en venn Skriv ut