Forsiden/Aktiviteter/ABC-opplæring
vtekabc

Velferdsteknologiens ABC, læringsnettverk med 33 (av 36) kommuner

USHT leder gjennomføring av læringsnettverk i Velferdsteknologiens ABC (KS) der 33 kommuner i fylket deltar. Satsingen ses i sammenheng med oppstart av tre prosjekter som er knyttet til det nasjonale velferdsteknologiprogrammet 

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

Ansvarlig: USHT Møre og Romsdal. Kontakt: Brit Steinnes Krøvel, Brit.krovel@alesund.kommune.no

Finansieringskilde: Helsedirektoratet, tilleggsfinansiering 50 000 på rundtilskudd 2017, Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Egeninnsats og bistand fra ALV Møre og Romsdal

Status: Pågående

Periode: September 2017 til September 2018

Foto: Faksimile ks.no

Bakgrunn

Kommunene i Møre og Romsdal har meldt behov for økt kompetanse innen velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon. Fylket har tre prosjekt som er en del av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. I tilknytning til dette ble behovet for kompetanse på området forsterket. 33 av 36 kommuner deltar i ABC gjennomføringen.

Mål

Målet er å oppnå kompetanseøkning fra ledelse og helt ut i det ytterste ledd i tjenestene og også etterhvert å øke kompetansen i befolkningen og frivillige organisasjoner.

Metode / tiltak

33 kommuner stiller med tverrfaglige team på i alt tre samlinger på fire forskjellige geografiske arrangement høsten 2017. De første samlingene ble arrangert høsten 2017 og de resterende åtte samlingene gjennomføres første halvdel av 2019. Kommunene får oppgaver mellom samlingene som også fører til måloppnåelse i de nasjonale prosjektene. USHT benytter kun egne ressurser i samarbeid med ulike lokale nettverk slik som ALV Møre og Romsdal i gjennomføringen. Dette gjør at satsingen blir ressursbesparende og videreutvikler også kompetansen i senteret og i nettverket. Vi beholder kompetansen lokalt.

De deltakende teamene får utlevert alt materiale som blir benyttet i samlingen og blir oppfordret til å arrangere lignende samlinger i egen kommune, noe som de aller fleste kommuner har gjort, eller planlegger å gjøre i løpet av 2018/2019. 

Rapport vil bli utarbeidet høst 2018.

Verktøy og materiell

  • Hefter på KS nettsider Velferdsteknologiens ABC
  • Samveis, Veikart for tjenesteinnovasjon
  • «Våke» refleksjonshefte for velferdsteknologi
  • «Tiden inne for tjenestedesign» (AHO og KS)

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Allerede fra første til andre samling ser vi at forståelsen rundt innføring av velferdsteknologi har økt hos kommunene. Det at kommunene deltar i nettverk på tvers av kommunegrenser gjør at kompetanseflyten blir effektiv. USHT benytter ulike stortingsmeldinger og rapporter utviklet av Helsedirektoratet, det nasjonale programmet, Samveis og heftene i ABC-en som ligger på nettet. Dette gjør at kompetansen  som blir formidlet er kunnskapsbasert.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Det ser ut til å være svært gunstig å la spredning av Velferdsteknologiens ABC gå i takt med store satsinger slik som deltakelse i det nasjonale programmet. 

USHT bidrar også til at denne satsingen blir sett i sammenheng med andre satsinger i fylket slik som pasientforløp for «den multisyke pasient»

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Andre kommuner: Det «utdannes» 200 mentorer med ulik fagbakgrunn fordelt på 33 kommuner. Disse mentorene er videre oppfordret til å etablere grupper i egen kommune. Slik vil kunnskapen spres effektivt ut i ytterste ledd i kommunene.

Andre USHT; Informasjon om satsingen på blogg og facebookside.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, ALV Møre og Romsdal, prosjektledere i de tre nasjonale prosjektene i fylket

Tips en venn Skriv ut