Forsiden/Prosjekter/Aktiv omsorg
En blid eldre dame med sin frisør

Vurdering av trivselsskala for beboere i sykehjem

Prøve ut et spørreskjema om beboeres trivsel i sykehjem.

Finansiering

  • Lovisenberg diakonale høgskole
  • Gruppe for eldreomsorgsforskning ved Universitetet i Oslo

Samarbeidspartnere

  • Gruppe for Eldreomsorgsforskning ved Universitetet i Oslo
  • Lovisenberg diakonale høgskole
  • Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitetet i Sverige
  • Utviklingssenter for sykehjem i Oslo, Abildsø sykehjem
  • Utviklingssenter for sykehjem i Akershus, Lørenskog sykehjem
  • Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, glemmen sykehjem
  • Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark
  • Utviklingssenter for sykehjem i Oppland, Haugtun omsorgssenter

Bakgrunn for prosjektet

Innen demensforskning brukes ofte negativt betonte utfallsmål for å beskrive om intervensjoner har effekt, ofte med variabler som forekomst av adferdsendringer, psykiske symptomer, smerte, depresjon, uro osv. Det finnes færre utfallsmål som fokuserer på økt velvære. Prosjektet baseres på en antakelse om at trivsel er et klinisk relevant og positivt ladet utfallsmål som kan berike forskningen på området.

Hensikt og mål

Studiens hensikt er å undersøke i hvilken grad beboernes scoringer på en trivselskala samsvarer med pårørende og personalets scoringer og derved vurdere skjemaets egnethet som ”proxy-skjema” for beboere som ikke er i stand til å fylle ut skjemaet.

Tiltak

Det er utviklet et spørreskjema i tre versjoner, som skal besvares av henholdsvis beboer, pårørende og personale.

Gjennomføring

Det rekrutteres 50 triader (=sykehjemsbeboer, pårørende og personale som kjenner beboeren godt), til sammen 150 personer, til studien. Hver av studiedeltakerne besvarer 38 utsagn angående ulike forhold som har betydning for trivsel. Svarene til henholdsvis beboer, pårørende og personale i hver triade vil bli sammenholdt.

Tips en venn Skriv ut