Utviklingssentrene og Leve hele livet-reformen

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) utgjør sammen med Fylkesmannen og KS Regionalt det regionale støtteapparatet som støtter opp om kommunenes endringsarbeid og legger til rette for erfaringsdeling, kunnskapsutveksling og lokalt forbedringsarbeid i reformperioden.

Gå tilbake
Skriv ut Del

Denne temasiden for reformen er en del av arbeidet og inneholder blant annet kunnskaps- og kompetanseressurser og en idébank der du kan dele hvordan dere jobber med reformen i din kommune – til inspirasjon for andre. 

Hva er oppgavene til det regionale støtteapparatet?

  • Mobilisere og engasjere alle kommunene i sitt fylke
  • Spre kunnskap om reformen - innhold og virkemidler
  • Gi tilbud om støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid
  • Invitere til nettverksarbeid og erfaringsdeling mellom kommunene

Det regionale støtteapparatet utarbeidet regionale gjennomføringsplaner i 2019 (fase 1). I 2020 (fase 2) av reformen, planleggingsfasen, viderefører Fylkesmannen samarbeidet med KS og USHT samt samarbeidet med fylkeskommunene, eldreråd, helseforetak, regionale fagmiljø og aktuelle organisasjoner om videre gjennomføring i tråd med fasene i reformen - implementering, gjennomføring og evaluering.

Det regionale støtteapparatet skal gi informasjon, råd og veiledning og bistå kommunesektoren i planlegging, omstillings- og endringsarbeid gjennom kommunebesøk, faglig veiledning og nettverkssamarbeid. 

For støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid, ta kontakt med ditt lokale utviklingssenter.

Prosjekter og aktiviteter fra utviklingssentrene

Flere lokale eksempler fra sentrene ble trukket frem i Stortingsmeldingen Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Eksemplene fra stortingsmeldingen og de nyeste aktivitetene om reformen er samlet under en egen fane her: https://www.utviklingssenter.no/aktiviteter/leve-hele-livet-reformen

Vi har også mange andre gode eksempler på vår nettside utviklingssenter.no som ikke er trukket frem i rapporten. Vi anbefaler et besøk i våre kategorier «Aktiviteter», «Prosjekter» og «Forskning» for mer inspirasjon, eller benytt søkefunksjonen for å finne frem til et spesielt tema.