Om oss

Om oss

Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet og Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre. Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet.

Sluttevalueringen av Leve hele livet-reformen

Leve hele livet ble avsluttet ved utgangen av 2023. I sluttrapporten fra evalueringen kan du lese om viktige erfaringer fra fra arbeidet med reformen. USHT var en del av det regionale støtteapparatet som støttet og veiledet kommunene i gjennomføringen av reformen.

La oss sammen jobbe mot selvmord hos eldre

Nesten én av tre som tar sitt eget liv i Norge er over 60 år. I Vestfold skal det nå jobbes for økt oppmerksomhet og tidlig tiltak for å redusere forekomsten.

På tide å rulle ut en rød løper for alle med kols

Det trengs flere tilbud med lungerehabilitering og lærings- og mestringskurs. Dette er både helsefremmende og konstandseffektivt.

Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin

11.–12. mars 2024 går nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin av stabelen for tiende år på rad, denne gang i Bergen.

Bedre livskvalitet for pasienter med begrenset forventet levetid

Nye nasjonale faglige råd fra Helsedirektoratet til helse- og omsorgstjenestene.

KRONIKK: Snakk om døden i jula.

Palliativ behandling: Mange ønsker å dø hjemme. Da må vi snakke om det, skriver kronikkforfatteren.

Spesialepisode av U-sagt, direkte fra Pasientsikkerhetskonferansen 2023!

Over 1200 engasjerte fagfolk samlet seg på Pasientsikkerhetskonferansen 2023 og utviklingssentrene var så klart til stede. I denne doble spesialepisoden fra podkasten U-sagt kan du høre fra både kommuner, forsker og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet om pasientsikkerhet og hvordan man jobber ute i tjenestene.

KRONIKK. Helse Nord: En må kartlegge årsakene før en foreslår løsninger

Paradoksalt nok er det innbyggerne som står for den saklige argumentasjonen for å bevare akuttfunksjonene ved lokalsykehuset.

KRONIKK: Hva er viktigst - helsetilbud til de mest sårbare pasientene eller politikk?

Personer med utviklingshemming er blant de som har det dårligste helsetilbudet i Norge. Primærhelseteam skulle rette opp i dette. Da er det alvorlig og uetisk at et velfungerende tilbud nå kan bli satt på vent.

Sees vi på Pasientsikkerhetskonferansen 2023?

23. og 24. november går Norges største møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring av stabelen. Utviklingssentrene er så klart på plass!

Vi skal alle dø, så la oss snakke om det

Vi vet at vi alle skal dø. Vi vet bare ikke når, hvor eller hvordan det vil skje eller hvordan vi vil oppleve det. Er det da mulig å snakke om det? Selvfølgelig.

«Tre meldinger – felles innsats»

30. november er det oppstartskonferanse for de tre stortingsmeldingene Folkehelsemeldinga, Opptrappingsplan for psykisk helse og meldinga Fellesskap og meistring - Bu trygt heime

For andre år på rad arrangeres "Åpenhet om døden-uke" og flere kommuner oppfordres til å gjøre det samme

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark) og Hamar kommune arrangerte i fjor høst et tilsvarende arrangement som ble svært godt mottatt. De håper at flere utviklingssentre og kommuner fremover vil la seg inspirere til å arrangere noe lignende og at initiativet vokser videre.

KRONIKK: Vil vi ivareta pårørende? Verktøyet for kommunene finnes

Det kan være manglende samsvar mellom det kommunene mener er på plass for å ivareta pårørende, og det pårørende selv erfarer. Hvordan kan kommunene ledes i riktig retning av god pårørendestøtte?

Kunnskapspåfyll for deg som jobber i helse og omsorgstjenestene!

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) har startet podkasten "U-sagt". Her snakker engasjerte folk om fag og forskning og om hva utviklingssentrene kan bidra med, slik at du kan holde deg oppdatert!

Velferdsteknologi og digital heimeoppfølging – kva no?

Nytter vi moglegheitene som ligg i teknologi på ein god nok måte? Kvifor går det ikkje fortare? Anita Foss Midlang frå Sogndal kommune fortel om dei nasjonale prosjekta, og dei lokale pilotane.

Ny rapport IVARETATT? 2023

Pårørendeundersøkelsen IVARETATT? er gjennomført for andre gang. I rapporten er nasjonale funn over hvordan pårørende opplever å bli ivaretatt i den kommunen de er pårørende i.

Nå kan du nominere til Forbedringsprisen 2023

Har du og kollegaene dine gjort et godt stykke forbedringsarbeid som fortjener oppmerksomhet?

«Dødsfin» dag om ventesorg

Det var stort engasjement for temaet ventesorg, da Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark) inviterte til fagdag før påske 2023.

Rapport for IVARETATT? 2022 er klar!

Pårørendeundersøkelsen IVARETATT? ble gjennomført for første gang i 2022. I en nylig publisert rapport kan du lese om de nasjonale funnene og kommuners erfaringer med undersøkelsen.

KlinObsKommune – vårt mest populære innhold!

Trinn for trinn bygger vi opp klinisk observasjonskompetanse.

Ny digital ressurs: Skap mer åpenhet om døden

Åpenhet om døden kan gjøre det lettere å leve. Her får du tips til hvordan lage arrangementer i lokalsamfunnet som kan bidra til mer åpenhet om døden.

Gjør det lettere å forske på kommunale helsetjenester

Ny veiviser viser hvordan forskning på helse- og omsorgssektoren i Kommune-Norge kan gjennomføres.

Digital inspirasjonsdag om velferdsteknologi i tenestene til personer med utviklingshemming

Sjå opptak frå ein heildigital inspirasjonsdag om velferdsteknologi i tenestene til personar med utviklingshemming. Les også om CRPD-nettverk Vestland og bli inspirert!

IVARETATT? – et nyttig verktøy for kommunene!

Pårørendeundersøkelsen IVARETATT? gjennomføres årlig i perioden 1. desember til 31. mars.

Pasientsikkerhetskonferansen 2022

Tips til interessante parallellinnlegg for deg som jobber i kommunal helse- og omsorgstjeneste!

Dette ønsker kommunene fra USHT!

Kompetanseheving, veiledning, forbedringsarbeid og nettverk. Det er noe av det ledere i kommunene ønsker fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT).

Trenger kommunene USHT? Dette mener vertskommunene

21 kommuner i Norge er vertskommuner for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Hva forbinder disse kommunene med USHT? Og hva tenker de om utviklingssentrenes rolle i morgendagens helse- og omsorgstjenester?

Møt oss på Arendalsuka!

Sammen med blant andre Senter for omsorgsforskning inviterer vi til spennende debatt om bærekraftig helsetjeneste for fremtiden. Du finner oss også på stand.

– Endelig, nå setter vi fokus på grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemming!

USHT Vestland (Sogn og Fjordane) og USHT Vestland (Hordaland) har fått midlar frå Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til å starte og drive fagnettverk for tenester til personar med utviklingshemming. Fagnettverket skal gå over to år og fagpersonar frå 34 kommunar i Vestland fylke er invitert til å delta.

Skeivkunnskap.no – innholdsrik læringsplattform

Tips til kompetansehevende ressurser om normer, kjønns- og seksualitetsmangfold for helse- og omsorgstjenestene.

Dette mener USHT-ledere om samarbeidet med Senter for omsorgsforskning

Senter for omsorgsforskning (SOF) skal bidra til at Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) styrker kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Får USHT den støtten de trenger av SOF, og gir samarbeidet bedre tilbud til beboerne i kommunene?

Kunnskapen i kommunene må styrkes, Hdir ber USHT om gode råd

– USHT får ikke veldig mye penger, men resultatene dere oppnår er veldig spennende å følge. Jeg tror formen og strukturen dere jobber etter er noe av nøkkelen her.

Vil ha gode innspill til Kompetanseløft 2025

Kompetanseløft 2025 har fire strategier. Hvilke er mest relevante i forhold til USHTs samfunnsoppdrag?

– USHT gjør avstanden til praksisfeltet mindre for SOF

Senter for omsorgsforskning (SOF) bidrar til at Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) styrker kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Hvordan mener forskerne ved SOF at de lykkes med dette arbeidet? Og hva synes de om samarbeidet med USHT?

Frokostwebinar

Bli med på frokostwebinar om utfordringer knyttet til språk og kulturforståelse hos ansatte i sykehjem med innvandrerbakgrunn.

Etikkprisen 2021

Fagjuryen lot seg spesielt imponere over hvordan utviklingssentrene i Innlandet organiserer det kommunale etikkarbeidet inn i et regionalt nettverk.

E-læringskurs om ernæringsarbeid

Utviklingssenteret i Viken (Akershus) har utviklet et e-læringskurs om ernæringsarbeid i hjemmet på KS Læring, til nytte for alle medarbeidere og ledere i helse- og omsorgstjenester.

Ressursbanken – nyhet på utviklingssenter.no!

Her finner du ressurser fra utviklingssentrene innen ulike temaer som miljøbehandling, observasjonskompetanse og kommunikasjon.

Bærekraftig primærhelsetjeneste for fremtiden - fastlegen som teamleder og lagspiller

USHT Agder inviterte til spennende debatt på Arendalsuka. Se opptak her!

Målrettet miljøbehandling

Ny digital kompetansepakke i vår ressursbank!

Skeiv kunnskap

 – samarbeid for inkluderende eldreomsorg

Pasienters opplevelse av trygghet med palliativ omsorg i hjemmet

Ny artikkel i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Podkast om ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten

«SAFE-LEAD podden» er en podkastserie om ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten.

Presentasjonsfilm om KlinObsKommune!

På webinaret «Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand» hadde vi premiere på en presentasjonsfilm om KlinObsKommune. Se den her!

Vil du lære mer om KlinObsKommune?

Kompetansemodellen presenteres på webinaret «Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand», i regi av I trygge hender 24-7.

Én kommune i hvert fylke er vertskommune for et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Sentrene skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsingsområder, med utgangspunkt i lokale behov.