En eldre hånd og en datamaskin

Velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane

Dette er eit pågåande prosjekt. I fase I vart det etablert eit felles kunnskapsgrunnlag og samarbeidsforum for velferdsteknologi  i Sogn og Fjordane. Dette vart vidareført i fase II, der fleire kommunar starta utprøving av teknologi. I fase III har kommunane gått frå prosjekt og pilotar til dei første operative løysingane. I fase 4 har ein m.a. hatt fokus på responssenterløysing og arbeid knytt til roller, ansvar og rutinar.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester, Sogn og Fjordane

Prosjektleder: Marta Strandos marta.strandos@forde.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2014 -

Bakgrunn

I 2014 tok USHT Sogn og Fjordane initiativ til eit samarbeid med aktuelle fagmiljø og kommunar, med bakgrunn i at ingen av kommunane i Sogn og Fjordane kom med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Kommunane og fleire fagmiljø viste interesse for å arbeide med velferdsteknologi og det vart etablert ei prosjektgruppe under IT-Forum i fylket.

Mål

Hovudmål: Å etablere kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for å støtte planlegging og implementering av velferdsteknologi i pleie- og omsorgstenestene i kommunane i fylket.

Dette skal realiserast gjennom fleire delprosjekt.

Metode og tiltak

Metode / tiltak

Fase I-2014:

 • Etablerte fylkesovergripande samarbeid
 • Status i kommunane vart kartlagt
 • Henta inn og formidla kunnskap om velferdsteknologi til kommunane

Fase II -2015:

 • Felles kunnskapsutvikling for alle kommunar
 • Ressursgruppe for kommunal utbygging og velferdsteknologi
 •  Tryggleikspakkar for heimebuande og brukarar i omsorgsbustader
 • Meistring av eigen medisinering
 • Aktivisering med sykkel og video
 • Mobilisering av brukarar

Fase III – 2016

 • Felles fagleg forum og kunnskapsutvikling for alle kommunane i Sogn og Fjordane
 • Integrering fagsystem og test responssenter
 • Brukarinvolvering
 • Gevinstrealisering

Fase IV – 2017

 • Kartlegge status, planar og barrierar blant kommunane og samarbeidspartar i fylket
 • Ansvar, roller, prosedyrar og retningsliner for samhandling mellom Alarmsentralen i Sogn og Fjordane og kommunane
 • Vidareutvikle regionale retningsliner for spreiing av konkrete teknologiske løysingar
 • Spreie verkty for systematisk implementering av velferdsteknologi

Erfaringer

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

 • Det er etablert kunnskapsnettverk mellom kommunane i Sogn og Fjordane og organisasjonar på fylkesnivå.
 • Fleire kommunar er i gang med utprøving, eller har teke i bruk velferdsteknologi
 • Gjennom pilot-kommunane har ein fått kunnskap om små-kommune-problematikk ved implementering, samt kunnskap om prosjektstyring og leiarskap, forankringsarbeid og tverrfaglegheit,
 • Det er starta eit utgreiingsarbeid i høve til å etablere Alarmsentralen i Sogn og Fjordane som felles responssenterløysing

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

 • Publisering av rapportar
 • Arrangering av konferansar på regionalt- og fylkesnivå
 • Innlegg på konferansar på fylkes-, regionalt-, og nasjonalt nivå medieomtale

Resultater

Sidan prosjektet ikkje er avslutta viser vi førebels til  rapportar frå dei ulike fasane.

Samarbeidspartnere

Vestlandsforsking/IT-forum Sogn og Fjordane, NAV Hjelpemiddelsentral, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fylkesmannen, Eid Vidaregåande skule, Flora,- Eid,- og Gloppen kommune