Forsiden/Utviklingssentre/Hordaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

Ansatte i USHT Hordaland januar 2019

Besøksadresse: Teatergaten 41 - 2. etasje, 5017 Bergen  
Postadresse: Pb 7700, 5020 BERGEN  
E-post: utviklingssenter@bergen.kommune.no
Hjemmeside: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland  
Facebook: Følg oss på Facebook!  
Kontaktperson:  Kari Sunnevåg, kari.sunnevag@bergen.kommune.no  

Om oss

Bergen kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland. Utviklingssenteret er organisert inn i Byrådsavdeling for helse og omsorg i stab til kommunaldirektøren, Seksjon for kvalitet, mestring, voksne, eldre.

Utviklingssenteret er en del av Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest som er et formalisert samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I tillegg er senteret med i Alrek helseklynge - en fremtidsrettet helseklynge som skal skape innovative helse- og omsorgstjenester i primærhelsetjenestene.

Utviklingssenteret har 23 kommuner i Hordaland i sitt nedslagsfelt. Kommunene får tilbud om, og deltar i ulik grad tilknyttet prosjekter og nettverk i regi av Senteret. Utviklingssenteret i Haugesund har ansvar for 10 kommuner i Sør-Hordaland.

Våre primære innsatsområder er:

 • Demens
 • Forbedringsarbeid og pasientsikkerhet
 • Samhandling
 • Velferdsteknologi
 • Innovasjon
 • Universell utforming
 • Omsorg ved livets slutt
 • Forebyggende hjemmebesøk
 • Munn og tannstell
 • Ernæring
 • Samarbeid med elever, studenter og utdanningsinstitusjoner
 • Tilrettelegging for forskning

Kontaktpersoner:

Nettverk og hovedaktiviteter i 2019

Demensplan 2020

 • Leder nettverk sentralt og regionalt i demensomsorg.
 • Pådriver og arrangør av opplæring i Demensomsorgens ABC perm 1 og perm

Innovasjon og Velferdsteknologi

 • Leder nettverk i Samhandling, Velferdsteknologi, Innovasjon og Universell utforming
 • Ansvar for opplæring og spredning av Velferdsteknologiens ABC
 • Part i prosjektet «Saman om Velferdsteknologi – Innføring av velferdsteknologiske løsninger i Nordhordland 2017-2019» som en del av nasjonalt velferdsteknologiprogrammet

Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

 • Arrangerer læringsnettverk i ledelse av pasientsikkerhet i tre regioner i Hordaland
 • Pågående forskningsprosjekt om Tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleien
 • Prosjektleder for kompetanseheving innen lindrende behandling og spredning av opplæringspakke for helsefagarbeidere
 • Pådriver for kunnskapsbasert praksis
 • Pådriver og arrangør av Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.

Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

 • Tilby kommunene opplæring i Mitt Livs ABC
 • Treårig prosjekt om kompetansehevende tiltak i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt til ansatte i bofelleskap «Tror du vi kan klare det?»

I tillegg nevnes følgende aktiviter:

 • Deltar i ulike nettverk
 • Pådrivere for innhold og kompetanseheving til helsefagarbeidere og høgskoleutdanning
 • Administrerer prosjekt innen habilitering og rehabilitering
 • Deltar i ulike prosjekter og plangrupper i vertskommunen
 • Tilrettelegger for forskning i kommunehelsetjenesten

Samarbeidspartnere

 • Kommuner i Hordaland (23)
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Senter for omsorgsforskning Vest
 • KS Vest
 • Hordaland Fylkeskommune
 • Helse Bergen
 • Regionalt kompetansesenter for lindrande behandling
 • Høgskolen på Vestlandet
 • VID
 • Universitetet i Bergen
 • Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • USHT-ene i Vest
 • USHT-ene i landet
 • Helsedirektoratet