Forsiden/Utviklingssentre/Sogn og Fjordane/Prosjekter Sogn og Fjordane

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sogn og Fjordane

Ansatte i USHT Sogn og Fjordane 2019

Foto: Steffen Ben Jonstad

Om prosjektet


Informasjon om senteret
Førde kommune er vertskommune for USHT Sogn og Fjordane. Sogn og Fjordane består av 26 kommunar med om lag 110 230 innbyggjarar. På landsbasis er fylket det sjuande største i areal, og geografisk kan det opplevast utfordrande med fjordar, fjell og kystområder.

Satsingsområder :

Demensplan 2020: USHT Sogn og Fjordane er involvert i samarbeidsprosjekt med fleire kommunar der fokus er pårørande, oppfølging etter demensdiagnose og organisering av heimetenesta til personar med demens. Vi tilbyr kurs/rettleiing innanfor personsentrert omsorg, m.a. VIPS-kurs, og er oppdatert på nasjonale føringar og tilskotsordningar.

Tenesteutvikling, innovasjon og velferdsteknologi: USHT Sogn og Fjordane har saman med Vestlandsforsking ei leiande rolle i arbeidet med velferdsteknologi i fylket. Gjennom det fylkesdekkande samarbeidet og nettverkskontaktar regionalt og nasjonalt, har vi etablert eit kunnskapsgrunnlag som kjem alle kommunane til gode. Vi rettleiar kommunane i bruk av metode og verktøy innan tenesteinnovasjon, og køyrer oppstart av Velferdsteknologiens ABC.

Kvalitetsforbetring og pasienttryggleik: USHT Sogn og Fjordane bygger kvalitets- og forbetringsarbeidet på kunnskapsbasert praksis. Vi tilbyr fag- og metodekunnskap gjennom læringsnettverk, fagnettverk, utviklings- og forskingsprosjekt, og har ansvar for ABC-opplæringsmodellen i fylket.

2019: Leve hele livet og tenester til personar med utviklingshemming


Tilsette:

Marta Strandos

- Leiar
- Sjukepleiar med master i organisasjon og leiing.

- Vidareutdanning i rettleiing og velferdsteknologi.

marta.strandos@forde.kommune.no

Tlf:  41 52 64 16

 •  Velferdsteknologi
 • Demens
 • Leve hele livet
 • Fagnettverk
 • MultiCare
 • KONTAKTnett

Annette Eri Norevik

- Utviklingskoordinator

- Psykiatrisk sjukepleiar

- Master i avansert klinisk sjukepleie

annette.eri.norevik@forde.kommune.no

Tlf: 47 36 71 11

 • Velferdsteknologi
 • Pasienttryggleik
 • Leve hele livet
 • webansvarleg

Liselotte Norman
- Utviklingskoordinator
- Psykiatrisk sjukepleiar

- Vidareutdanning i Rehabilitering, helsefremjing, velferdsteknologi og leiing

 Liselotte.norman@forde.kommune.no

Tlf: 57612680

 • Kontakt inn mot vertskommunen
 • KONTAKTnett
 • Etikk
 • Pasienttryggleik

Berit Ullebust

- Kreft- og utviklingskoordinator

- Kreftsjukepleiar

- Master i kunnskapsbasert praksis

berit.ullebust@forde.kommune.no  
Tlf: 94824254

 • Lindrande behandling og omsorg ved livets slutt
 • Pasienttryggleik
 • Kreftomsorg
 • SAFE-LEAD

Kjell Olav Bondevik

- Prosjektleiar for velferdsteknologi i Sogn og Fjordane

- Geriatrisk sjukepleiar

 

Kob@luster.kommune.no

Tlf: 57682093 / 92872797

 • Velferdsteknologi

Toril Marie Terum
- ABC-koordinator.
- Sjukepleiar/høgskulelektor HVL
- PhD-stipendiat.

Toril.Marie.Terum@forde.kommune.no

Tlf: 99 61 05 34

 • ABC - opplæring
 • Demens/ Pårørandestress

Leiarar Førde kommune:

 

 

Kurt Even Andersen

Kommunalsjef for helse og sosial

 

 

Øystein Høyvik

Leiar for fagutvikling og koordinering

 

 

 


Nettverkt og fagarrangement 2019

Utanom dei spesifikke prosjekta som vi er involvert i er våre satsingsområde å drifte ulike nettverk, spreiing og vedlikehald av innsatsområda i Pasienttryggleiksprogrammet, og koordinering av ABC-opplæringsmodellen. Dette kan du lese meir om på heimesida vår: USHT Sogn og Fjordane


Samarbeidspartnere:

USHT Sogn og Fjordane samarbeider m.a. med:

 • Senter for omsorgsforsking Vest
 • Utviklingssentra på Vestlandet
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Helse Førde
 • Vestlandsforsking
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Helse- og omsorgsutvalet i Sogn og Fjordane (kommunalsjef, KS)
 • Universitetet i Stavanger
 • Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling - SESAM
 • Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse
 • Helsedirektoratet
 • IT-Forum Sogn og Fjordane
Tips en venn Skriv ut