Forsiden/Utviklingssentre/Møre og Romsdal/Prosjekter Møre og Romsdal

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal

Fellesbilde Møre og Romsdal.jpg

Om prosjektet


Ålesund kommune er tildelt status som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Møre og Romsdal. USHT Møre og Romsdal har filialsamarbeid med Kristiansund kommune. I løpet av 2018 vil senteret også ha en medarbeider i Molde kommune.

Nasjonale satsingsområder for 2018 er

 • Demensplan 2020
 • Innovasjon og velferdsteknologi,
 • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet
 • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

I tillegg har USHT aktiviteter knyttet til palliativ omsorg, omsorg til den multisyke pasient, kontinuerlig kvalitetsforbedring, utvikling av praksisplasser for studenter og simulering som metode for læring i kommunehelsetjenesten. Vi har i flere år arrangert ulike læringsnettverk med ulik tema.

Ansatte

USHT i Møre og Romsdal har 5 ansatte.

 • Brit Steinnes Krøvel, leder brit.krovel@alesund.kommune.no
  Sykepleier med Master i samfunnsplanlegging og ledelse, videreutdanning i tverrfaglig rehabilitering, prosjektledelse, tjenestedesign. Erfaring fra hjemmetjeneste, rehabiliteringsavdeling, erfaring med drift av læringsnettverk , utprøving velferdsteknologi, tjenestedesign  og prosjektledelse. 
 • Torill Aarskog Skorpen, rådgiver torill.skorpen@alesund.kommune.no  
  Sykepleier med Master i avansert klinisk sykepleie. Velferdsteknologi- og tjenestedesignstudie. Pasientforløp. Kunnskapsbasert praksis (KBP) i sykehjem -prosjektleder. ProAct instruktør (ABCDE, NEWS, ISBAR). Erfaring fra sykehus, hjemmetjeneste, etterbehandlingsavdeling, sykehjem og ØHD.
 • Mads Solberg, førsteamanuensis ved NTNU i Ålesund, mads.solberg@ntnu.no
  PhD frå Universitetet i Bergen. Mads har delt stilling mellom USHT og NTNU (30%USHT og 70% NTNU). Arbeider i skjæringspunktet mellom helsevitenskap, antropologi, og kognitiv vitenskap. Nysgjerrig på hvordan:
  - teknologi former menneskelig atferd, samfunnet og våre interaksjoner.
  - innsikt fra atferdsvitenskapene kan brukes for å utvikle simulerte testmiljøer som pedagogisk metode.
  - man kan samarbeide konstruktivt på tvers av faggrenser og organisasjoner for å løse vanskelige problemer. 
 • Bjørg Rønning, rådgiver, bjorg.ronning@molde.kommune.no. Tilknyttet Plan og utviklingsavdelingen, seksjon pleie og omsorg i Molde. Vernepleier med Master i sosialt arbeid. Fokusområde boligsosialt arbeid. Videreutdanning i praktisk pedagogisk utdanning, Ledelse i helse- og sosialtjenesten, veiledningsmetodikk. Erfaring fra arbeid i kommuner, herunder tjenester for funksjonshemmede, hjemmetjeneste, sykehjem og sosialtjeneste. Erfaring fra voksenhabilitering, prosjektarbeid, prosjektledelse, ledelse, veiledning og undervisning.

 • Jeanette-Christin Hanneseth Størseth, Fagansvarlig USHT Satellitt Kristiansund. Jeanette.storseth@Kristiansund.kommune.no
  Utdannet sykepleier fra 2002 i Danmark. Videreutdanning i Kunnskapsbasert praksis og Ledelse i helse- og sosialtjenesten. Bred erfaring fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Kommer fra jobb som avdelingssykepleier i hjemmetjenesten og koordinator for satsingen Helhetlig pasientforløp for eldre multisyke pasienter i Kristiansund kommune.

 • Maria Therese farger portrett.jpgMaria Therese Aasen-Stensvold, prosjektleder. Maria.aasen-Stensvold@kristiansund.kommune.no
  Vernepleier, lederutdanning helse og omsorg, sexologi og funksjonshemming, velferdsteknologi.
  Prosjektleder i 2016/2017 for Utvikle og implementere tiltak i forhold til seksuell helse for mennesker med utviklingshemming.
  Arbeidserfaring fra kommuner i bo og habilitering, sykehjem, hjemmetjenesten. Har 6. år som avdelingsleder og 2. år som personalleder.
  Arbeider nå som prosjektleder med prosjektet: Spredningsprosjekt for økt kvalitet i tjenestene til personer med utviklingshemming i Møre og Romsdal. Der målet er å øke kompetansen i tjenesten til personer med utviklingshemming, med kompetansedeling og utveksling, opprette fagnettverk.
  Er også prosjektleder for TryggEst i Kristiansund.  

Noen samarbeidspartnere

SOF Midt-Norge, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Helseinnovasjonssenteret, ALV Møre og Romsdal, NTNU, høgskolen i Molde, høgskolen i Volda, Høgskolesenteret i Kristiansund, KS, Helse Møre og Romsdal 4 sykehus, NMK (Norsk maritim kompetansesenter ) ÅKP, KomUT, prosjektledere for prosjekt innen nasjonale programmet Velferdsteknologi,  NAKU, NFU.

Vi har ellers et bredt samarbeid med ulike aktører både innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, universitet, høyskoler, frivillige- og brukerorganisasjoner, andre virksomheter og næringsliv.