Forsiden/Aktiviteter
People connected

Kompetanseutvikling innen Tjenester til mennesker med utviklingshemming og drift av fagnettverk for vernepleiere

USHT Buskerud skal tilby undervisning i Kap 9, Tvang og makt, proACT og Mitt livs ABC. Nettverk for vernepleiere skal driftes i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud.

Oppstart av nettverket var på bakgrunn av bestilling fra Fylkesmannen i Buskerud. Undervisning i Kap 9, Tvang og makt og proACT på initiativ fra vernepleiernettverket.

Målet med nettverket er å ha fokus på å rekruttere og beholde vernepleiere i tjenester til mennesker med utviklingshemming. Målet med kurs og undervisning er fag- og kompetanseutvikling.

Hva skal vi gjøre - metode og tiltak

Felles aktiviteter for Buskerud:

 • Nettverkssamlinger x2 per år.
 • proACT for tilrettelagte tjenester – oppstart av arbeid med en tilpasset presentasjon til tjenester til mennesker med utviklingshemming

Lokale aktiviteter:

Ringerike:

 • Samling for vernepleiere og ledere i Ringeriksområdet;
  tema - Somatiske lidelser i PU. 
 • Mitt livs ABC perm 2, for ansatte uten helsefaglig kompetanse, helsefagarbeidere og vernepleiere som er ressurser i gruppene.
 • Oppstart av Mitt livs ABC, perm 1

Hallingdal:

 • Arrangere nettverk for vernepleiere i Hallingdal 3-4 ganger på år. Kursdag Tvang og makt – høsten 2019. Fagseminar Mitt livs ABC perm 2.

Kongsberg:

 • Tilby undervisning og veiledning innen Målrettet miljøarbeid og Hverdagsmestring og Kap 9, Tvang og makt   
 • Tilby opplæringen Mitt livs ABC

Drammen:

 • Mitt livs ABC – oppstart perm 1.
 • Målrettet miljøarbeid og hverdagsmestring - et samarbeidsprosjekt med kommunene i Nye Drammen og Spesialseksjon for autisme og utviklingshemming, VVHF samt Glenne Regionale senter for autisme, Helse Sør-Øst. Hensikt har vært å heve kompetansen i tjenester til mennesker med utviklingshemming. Evalueringsrapport vil være klar i løpet av februar 2019.
 • Målrettet miljøarbeid-kurs samt to kurs innenfor temaet Tvang og makt Kap 9. 

Utvikling gjennom kunnskap

Vernepleiere i Buskerud får tilbud om å delta på fagsamlinger. Faginnholdet gir økt kunnskap om ulike temaer som er aktuelle for denne faggruppen og kunnskap spres til lokale fora gjennom nettverkskontaktene.

Våre erfaringer

Det er viktig å etablere en gruppe nettverkskontakter, disse har ansvar for spredning av informasjon om samlinger og innholdet i disse til sine avdelinger.

Spredning videre

Nettverkskontaktene har et ansvar for å spre kunnskap innad i sine kommuner.
Spredning til andre USHT´er skjer via USHT samlinger og deling av informasjon om lokale aktiviteter.
USHT Buskerud kan også arrangere fagseminarer åpent for alle med informasjon om aktiviteter som foregår.

Resultater

Vernepleiere i tjenester til mennesker med utviklingshemming har gjennom nettverket fått faglig påfyll, knyttet kontakter på tvers av avdelinger og kommuner og fått et økt fokus på betydningen av sin rolle i disse tjenestene.

USHT Buskerud har en forventning om at ca 150 medarbeidere har deltatt på nettverkssamlinger i løpet av 2019.

Samarbeidspartner

Fylkesmannen i Oslo og Viken