Forsiden/Aktiviteter
950649706

Utvikling av e-læringsprogram om fallforebyggende trening og fysisk aktivitet

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utvikle et e-læringsprogram for å styrke kompetansen knyttet til fallforebyggende trening i kommunene, i treningssenterbransjen og på institusjon/sykehjem.  Arbeidet er i en oppstartsfase og flere Utviklingssentre sammen med NTNU Trondheim og OsloMET deltar i ressursgruppen. Kurskonseptet har som mål å bli ferdigstilt i løpet av 2019.

Forskning viser hvordan kunnskap om fallforebyggende arbeid bidrar til bedre livskvalitet og helse overfor risikopersoner. Dette synliggjøres også gjennom kvalitetsreformen «Leve hele livet» som oppmuntrer til mer fysisk aktivitet i hverdagen. Å styrke helsepersonells kompetanse ses som nødvendig for å lykkes.

Mål

E-læringsprogrammet vil være delt opp i tre deler og rette seg mot ansatte på institusjon, i kommunene og treningsbransjen. Modulen i e-læringsprogrammet knyttet til sykehjem vil i tillegg til fallforebyggende trening omhandle generell fysisk aktivitet i hverdagen på institusjon.

Tiltak og gjennomføring

Oppdraget med utvikling av kurskonseptet startet med workshops i Oslo. Utviklingen av e-læringskurset organiseres av firmaet PLOTT. De har utarbeidet en fremdriftsplan med en tidsplan og oppgavefordeling om innspill og work-shops med fokus på å utvikle læringsmål, manus og kommunikasjonsplan.

Produkt

E-læringskurs om fallforebygging og fysisk aktivitet.

Samarbeidspartnere

Helsedirektoratet, PLOTT, flere Utviklingssentre, NTNU Trondheim, OsloMET