Forsiden/Utviklingssentre/Akershus

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

Enheten Akershus november 2019.jpg

Besøksadresse: Rolvsrudhjemmet
Margarethasvei 11
1473 Lørenskog
Telefon: 400 21 964
E-postadresse: ushtakershus@lorenskog.kommune.no
Facebook: https://www.facebook.com/USHTAkershus/
Kontaktperson: Hilde Marit Mobråthen hilmob@lorenskog.kommune.no
  Utviklingssenterets kontaktperson hos Fylkesmannen i Oslo og Viken: Torill Tuft fmoatot@fylkesmannen.no


Utviklingssenteret er en arena for fagutvikling, forskning og innovasjon. Hovedmålet er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene i kommunene i tidligere Akershus.

Vi bistår ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenester, som habilitering, rus- og psykiatri, rehabilitering, sykehjem og hjemmetjenester, med kompetanse- og utviklingstiltak. Vi kan bistå i å fasilitere kommunenes egne prosesser og være en samarbeidspart for ressurspersoner. 

Utviklingssenteret er administrativt og faglig organisert i Enhet for fag og innovasjon i vertskommunen Lørenskog. Koordinator er ansvarlig for Utviklingssenterets handlingsplan, med årlig utvalgte satsninger basert på sentrale føringer og registrerte lokale behov. I tillegg er det medarbeidere med variert og solid kompetanse knyttet til ulike tiltak og prosjekt. Vi satser i stor grad på fag-, erfarings- og læringsnettverk som metode.

Viktige satsningsområder i Akershus

Utvikling i samarbeid med pasienter, brukere og pårørende: Vi har et samarbeidsråd som består av representanter fra brukersiden, hver region, Senter for omsorgsforskning Øst, Fylkesmannen i Oslo og Viken, KS, Oslo Met og Kompetansebroen. Rådet medvirker i arbeidet med handlingsplanen hver høst. I tillegg tilstreber vi jevnlige møter med kommunaldirektørene i regionene, og dialog med ansatte og ledere i kommunene.

Faglig omstilling i tjenestene: Vi vil være pådriver for kunnskapsbasert praksis, og arbeide for forbedret pasientsikkerhet i kommunene gjennom å tilby ulike metoder for forbedringsarbeid. 

Den nye hjemmebaserte tjenesten: Vi vil være en ressurs i kommunenes arbeid med utviklings- og innovasjonsarbeid gjennom å bistå i prosesser, drive utviklingsprosjekt, skape arenaer for deling av kunnskap med mer. 

Fornyelse og innovasjon: Vi vil bidra til å spre ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer, og bistå med prosesskompetanse inn i kommunenes omstilling og organisasjonsutvikling.

Leve hele livet: Utviklingssenteret inngår i det regionale støtteapparatet for denne kvalitetsreformen, sammen med Fylkesmannen i Oslo og Viken og KS.

Informasjon om ansatte

Nedenfor er et utvalg kontaktpersoner.
Komplett liste over ansatte i Enhet for fag og innovasjon.

Koordinator:

Hilde Marit Mobråthen: 400 21 964, hilmob@lorenskog.kommune.no

Rådgiver demens, lindrende behandling, dokumentasjon og pasientsikkerhet:

Hege Berntzen: 922 48 232, hbz@lorenskog.kommune.no

Rådgiver ernæring:

Elise Husevåg: 911 18 324, elihus@lorenskog.kommune.no

Rådgiver observasjonskompetanse og handlingsberedskap:

Mari Searle: 936 81 032, marsea@lorenskog.kommune.no

Prosjektleder observasjonskompetanse og handlingsberedskap:

Eva Linnerud: 911 66 323, evalin@lorenskog.kommune.no

Prosjektleder velferdsteknologi:

Torunn Leren: 934 17 396, torler@lorenskog.kommune.no

Prosjektleder mestring:

Mona Bjerke Jensen: 951 51 969, monjen@lorenskog.kommune.no

Kontaktpersoner i andre enheter

Prosjektledere nettverk for personell i tjenester for utviklingshemmede:

Ulf Larsen: ulflar@lorenskog.kommune.no

Kai-Ove Ottersen: kaiott@lorenskog.kommune.no

Nettverk og fagarrangementer i 2019/2020

(med kontaktinformasjon)

kompetansebroen logo.png

Vi samarbeider med Kompetansebroen om informasjonsspredning, deling av metoder/verktøy og påmelding til arrangementer. Følg med på http://www.kompetansebroen.no for invitasjoner og kunngjøringer. Se også på undersidene «Aktiviteter» og «Prosjekter» for god oversikt over hva vi holder på med.

Fagdager i:

  • Etikk
  • Tjenester til utviklingshemmede
  • Tro og livssyn
  • Kunnskapsbasert praksis
  • Ernæring
  • Lindrende behandling

Læringsnettverk:

Erfaringsnettverk:

Fagnettverk:

Noen samarbeidspartnere

Kommunene i vårt område

Nedre Romerike: Aurskog-Høland, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Rælingen

Øvre Romerike: Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker

Follo: Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby, Ås

Vest-regionen: Asker, Bærum