Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bedre hjelp til den akutt kritiske syke sykehjemspasient

Publisert 19. august 2011 | Oppdatert 10. mars 2020

Prosjektet ser på hva som i en gitt situasjon er god behandling av den akutt syke sykehjemspasient.

Prosjektleder: Birgitte Graverholt
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Hordaland
Status: Avsluttet
Periode: 2006 - 2008
Ferdig: 2008

Fordi akutte sykdomsperioder er vanlige og beboerne/pasientene er skrøpelige, står ofte personalet i et sykehjem ofte overfor avgjørelser om sykehusinnleggelser. Disse avgjørelsene kan være vanskelige og involvere både medisinske og etiske avveiinger. Resultatet av valgene er også lite kjent både når det gjelder risiko faktorer, overlevelse, økonomi og menneskelige forhold. Målet for prosjektet er at den akutt syke sykehjemspasient får behandling på rett sted til rett tid, at sykepleierne på sykehjem får nødvendig støtte til å kunne behandle og pleie sykehjemspasienten som blir på sykehjemmet.

Dette gjøres ved å gjennomføre tre separate underprosjekter:

  1. Beskrive den akutt syke sykehjemspasient og hvordan denne skal håndteres
  2. Utrede hva en såkalt unødvendig innleggelse i sykehus er
  3. Utvikler en modell for samarbeid og kompetanseoverføring mellom første- og andre – linjetjenesten i helsevesenet.

Finansiering

Utviklingssenter for sykehjem i Hordaland, Løvåsen Sykehjem, Helse Bergen, HiB

Samarbeidspartnere

Utviklingssenter for sykehjem i Hordaland, Løvåsen Sykehjem, Bergen kommune, Bergen legevakt, Haraldsplass diakonale Høgskole og Høgskolen i Bergen

Bakgrunn for prosjektet

Det er en kjensgjerning at eldrebølgen vil medføre store utfordringer for helsevesenet de neste tiårene. I Nasjonal helseplan (2007-2010) blir den økende andel eldre omtalt som en sentral utfordring på tvers av nivåene av helsetjenestene. Bedre samhandling mellom disse nivåene fremheves som et viktig middel for å nå en målsetning om en styrket helsetjeneste for de eldre . Mange av de eldste i samfunnet bor på sykehjem og denne gruppen er særlig utsatt for akutt sykdom på grunn av høy alder, kroniske tilstander og lavt funksjonsnivå. Hos mange av de eldre som bor på sykehjem er sykehusinnleggelser helt nødvendig for å gjenopprette funksjonsnivå. Det antydes i litteraturen at slike overføringer til annen institusjon representerer en betydelig påkjenning for sykehjemsbeboeren både mentalt, og i form av fysisk tilbakegang.

Hensikt og mål

At den akutt syke sykehjemspasient får behandling på rett sted til rett tid. At sykepleierne på sykehjem får nødvendig støtte til å kunne behandle og pleie sykehjemspasienten som blir på sykehjemmet.

Tiltak

Utarbeide oversikt over alle pasienter som overføres fra sykehjem i Bergen til sykehus (Spesialisthelsetjenesten). Beskrive den akutt syke sykehjemspasient og hvordan denne skal håndteres. Utrede hva en såkalt unødvendig innleggelse i sykehus er. Utvikler en modell for samarbeid og kompetanseoverføring mellom første- og andre – linjetjenesten i helsevesenet

Gjennomføring og resultater

  • Utarbeidet lister over alle pasienter som er overført fra sykehjem til sykehus i Bergen 2006, 2007 og 2008.
  • Intervjuer med sykepleier på sykehjem i forbindelse med overføring av pasienter fra sykehjem til sykehus.
  • Birgitte Graverholt ved Høgskolen i Bergen jobber med doktorgradsprosjekt "Akutt syke sykehjemsbeboere". Periode 2008-2012.  Les mer om doktorgradsprosjektet her.

Spredning