Forskning

Forskning

Periode: 2023-2027 | Nordland | Pågående
Forskningsprosjekt: Det gjelder livet. Riktig legemiddelbruk for personer med utviklingshemming

Miljøtjenesten i USHT Nordland sin vertskommune; Vestvågøy, er med i et forskningsprosjekt som skal sikre en trygg legemiddelbruk og gi et kvalitativt bedre tilbud til personer med utviklingshemming i kommunen.

Periode: 2022 | Nordland | pågående
Fra Wuhan til Vestvågøy

Kreativ evaluering av Covid 19-pandemien i Vestvågøy

Periode: 2023 | Nordland | pågående
Riktig legemiddelbruk hos personer med utviklingshemming - det gjelder livet

Riktig legemiddelbruk hos personer med utviklingshemming - det gjelder livet er et samarbeidsårprosjekt mellom Farmasøytisk institutt, UiO, Institutt for farmasi, UiT, USHT Nordland og Vestvågøy kommune.

Periode: 2022 | Nordland | Pågående
DIVA – Digitalt førstevalg i en distriktskommune

Utvikling av en modell for organisering av virtuell avdeling i helse- og omsorgstjenesten: Prosjektet DIVA tar utgangspunkt i et behov for å utvikle smartere og mer robuste helse- og omsorgstjenester i distriktskommuner med lange reiseavstander og økte oppgaver, gjennom å ta i bruk digitalt førstevalg og virtuell avdeling for hjemmeboende personer med komplekse tjenestebehov. Innovasjonen i prosjektet består av tre hovedelementer: 1) Utvikling av en organisasjonsmodell for samskaping av virtuell avdeling i en distriktskommune som nyttiggjør seg digitale løsninger, og som integrerer besøk i hjemmet med avstandsbehandling, avstandsoppfølging, og digitale behandlings- /oppfølgingsmøter. 2) Utvikle en brukervennlig digital plattform for pasienter og ansatte, med utgangspunkt i tjenestedesign som brukerorientert tilnærming i endrings- og innovasjonsprosesser. 3) Videreutvikle en digital løsning (Vestvågøyappen), men også utvikle nye brukervennlige arbeidsprosesser som støtter opp under digitalisering, i samarbeid med Aidn. Prosjektet er et samarbeid mellom Vestvågøy kommune/USHT Nordland, Nordlandsforskning, Høgskolen i Molde, Aidn, og Helseinnovasjonssenteret.

Periode: 2022-2024 | Troms | Pågående
Geografisk variasjon i kommunale hjemmetjenester

Postdoktor Daniel Rød er ansvarlig for prosjektet sammen med professor Bodil Blix og førsteamanuensis Rolf Markussen. Prosjektet er i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og helsetjenesteforskning og gjennomføres av SOF Nord ved UiT Norges Arktiske universitet i perioden 2022-2024.

Periode: 2023 | Viken (Østfold) | Pågående
Forskning rundt etisk refleksjon i helse- og omsorgstjenesten

Målet er å få kunnskap om helsepersonells erfaringer og oppfatninger om faglig og etisk refleksjon, særlig rundt den "spontane" refleksjonen som oppstår underveis i arbeidet.

Periode: 2022-2023 | Innlandet (Hedmark) | Pågående
Kvalitet i lindrende behandling og omsorg i norske sykehjem; pasienter og sykehjemslegers erfaringer

Over halvparten av antall dødsfall i Norge skjer i sykehjem (eller andre pleie– og omsorgsboliger). De ansatte har rapportert at de har for lite tid til hver pasient, at de ønsker mer tverrfaglig samarbeid og tid til etisk refleksjon. Forhåndssamtaler (Advanced care planning) er én av flere måter å ivareta kvaliteten i tjenesten på. Vi mangler ytterligere studier som viser hvordan kvaliteten på lindrende behandling og omsorg i norske sykehjem er, og hvordan forhåndssamtaler er implementert og fulgt opp sett fra pasienter og sykehjemslegers ståsted.

Periode: 2021-2023 | Innlandet (Hedmark) | Pågående
Helsepersonells erfaringer med kvalitet i palliativ behandling og omsorg under covid-19 pandemien

Covid-19 pandemien medførte utfordringer i å gi god palliativ behandling og omsorg. Helsevesenet ble overbelastet og smittevernstiltak og restriksjoner antas å ha påvirket omsorgen til pasientene og pårørende.

Innlandet (Hedmark) | Pågående
Lindrende behandling og omsorg i hjemmet og pårørendes situasjon: Validering av kartleggingsskjema om pårørendes situasjon

Pårørendes innsats tilsvarer bortimot årsverkene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Verdens helseorganisasjon (WHO) og norske offentlige dokumenter beskriver nødvendigheten av å kartlegge pårørendes situasjon på en systematisk måte.

Periode: 2021-2022 | Troms og Finnmark, Troms | Avsluttet
Sykepleieres erfaringer med oppfølging av eldre med utfordringer knyttet til rusmiddelbruk

Andelen eldre som benytter rusmidler er økende, men kunnskapene om rusbruk hos eldre er begrenset. Dette mastergradsprosjektet har som mål å løfte frem erfaringer fra praksis som kan hjelpe oss til å forstå hva som er utfordrende, hva som fungerer og hvordan man kan forbedre tjenestene for eldre med rusutfordringer fremover.

Periode: 2017-2022 | Trøndelag | Avsluttet
Hvordan planlegge et kommunalt helsebygg?

Det er mye å tenke på for kommuner som planlegger nye helsebygg eller andre flerbruksløsninger innen helse- og omsorg.  Her er tre bøker som dokumenterer denne prosessen fra A til Å.

Pågående
Flere gode dager hjemme - Heime

Universitetet i Sørøst-Norge er prosjekteier for HEIME. Forskningsprosjektet skal styrke helsefremmende og tverrfaglig praksis i kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre som mottar tjenester i hjemmet og deres pårørende. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Periode: 2019 - 2022 | Troms og Finnmark, Troms | Avsluttet
Helsepersonell sine erfaringer i bruk av musikkbasert miljøbehandling (MMB), i personsentrert tilnærming til pasienter med demens på demensavdeling.

Helsepersonale på en demensavdeling bruker musikkbasert miljøbehandling som en personsentrert tilnærmingsmetode til pasienter som har utfordrende adferd. De deler erfaringer fra praksis og belyser noen implementeringsutfordringer.

Periode: 2021-2023 | Agder | Pågående
Voksenskolen for personer med demens

Høsten 2021 fikk vi forskningsmidler fra Stiftelsen DAM via Norske Kvinners Sanitetsforening.

Periode: 2021-2022 | Troms og Finnmark, Troms | Avsluttet
Kartlegging av ON-OFF hos Parkinson pasienter

Mastergradsoppgaven skrives med mål om å identifisere relevant litteratur og bidra til økt kunnskap knyttet til ON-OFF problematikken som mange pasienter med Parkinson opplever.

Periode: 2019 - 2021 | Troms og Finnmark | Avsluttet
Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk for eldre: Sykepleieres erfaringer og vurderinger

Dette er resultatet fra en mastergrad i helsefag, studieretning aldring og eldreomsorg, med tema forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk hvor målet er å få en dypere forståelse av hvordan sykepleieren arbeider ved forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk, hvilke vurderinger og erfaringer de gjør seg.

Periode: 2019 - 2022 | Troms og Finnmark | Avsluttet
Samtalen med person som har demens

Masteroppgave i aldring og geriatrisk helsearbeid. Denne oppgaven skrives for å belyse problemstillingen: «Hvilke erfaringer har sykepleiere fra samtaler med personer som har demens, når samtalen omhandler hans/hennes situasjon?»

Periode: 2022- | Viken (Østfold) | Pågående
Studie av erfaringer med 360-video og "videosykler" som tiltak for å fremme personsentrert omsorg på sykehjem

Vi skal gjøre åtte individuelle forskningsintervjuer med helsepersonell som har erfaring med å assistere og være sammen med sykehjemsbeboere som har anvendt VR-briller med individuelt utvalgt 360-video og "videosykler".

Periode: 2020-2023 | Oppland | Aktiv
Impact and outcome in Long-term care: Introducing a measure of Care Related Qualty of life (QUALcare)

For å innhente informasjon til bruk i kvalitetsforbedring, utvikling av strategier og prioriteringsbeslutninger, er det behov for verktøy som måler utfall av tjenester og tiltak innen langtidsomsorgen i kommunale helse- og omsorgstjenester. Prosjektet vil møte dette behovet ved å oversette og teste ut spørreskjemaet ASCOT i en norsk kontekst. Spørreskjemaet måler livskvalitet hos eldre som mottar slike tjenester.

Periode: 2017-2021 | Viken (Østfold) | Ferdig
Forskningsartikkel om resultater fra intervjuer med ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg

Les mer om resultatene da vi intervjuet ressurssykepleiere på to sykehjem som jobbet med å styrke faglig og etisk refleksjon i et fagutviklingsprosjekt.

Pågående
Rapport "Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre"

Ny rapport om Helsefremmende hjemmebesøk er gitt ut av Senter for omsorgsforskning.

Periode: 2019 - 2020 | Vestland | Avsluttet
Elektroniske tannbørster med telemedisinsk oppfølging

Utviklingssenteret har i begrenset omfang prøvd ut bruk av elektroniske tannbørster med telemedisinsk oppfølging til personer som mottok hjemmetjenester. Covid 19 gjorde at prosjektet ikke ble fullført. Gjennom tilbakemeldinger fra tannkontaktene i de aktuelle kommunene kommer det frem at bruk av de elektroniske tannbørstene med telemedisinsk / digital oppfølging kan være et godt egnet verktøy for oppfølging av tannhelsen til personer i målgruppen.

Periode: 2018 | Vestfold og Telemark (Vestfold) | Avsluttet
Bruk av spillteknologi

USHT Vestfold har utviklet et læringsspill for helsepersonell innenfor systematisk ernæringsarbeid ved bruk av MUST.

Periode: 2020-2025 | Viken (Østfold) | Pågående
CORAL: forskningsprosjekt om tannhelse hos eldre med hjemmetjenester

Utviklingssenteret er en av flere samarbeidspartnere i forskningsprosjektet. Hovedmålet er å utvikle ny kunnskap om behov for og organisering av tannhelsetjenester til eldre hjemmeboende pasienter.

Periode: 2020 - 2023 | Trøndelag | Pågående
Pasientsikkerhetskultur i kommunale helse og omsorgstjenester i Trøndelag

Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke om læringsnettverket i ledelse av pasientsikkerhet gir kompetanseheving som kan påvirke pasientsikkerhetskulturen sett fra både lederes og ansattes perspektiv i sykehjem og hjemmetjenester.

Periode: Fra 2020 | Møre og Romsdal | pågående
Videokommunikasjon mellom beboere og pårørende i heldøgns boliger

Arbeid over år gir store gevinster. Erfaringer fra mange års kontinuerlig arbeid videreføres til ny innsikt. Videokommunikasjon før, under og etter Covid 19. Forskningsprosjekt i regi av USHT Møre og Romsdal og samarbeidsparter.

Periode: 2019 | Viken (Østfold) | Avsluttet
Forskning på ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg

I 2020 gjennomførte vi forskningsintervju av ressurssykepleiere og deres nærmeste leder i sykehus og kommuner. Resultater er publisert i to forskningsartikler i BMC Palliativ Care samt oppsummert i artikkel hos Tidsskrift for omsorgsforskning.

Periode: 2020-2021 | Viken (Østfold) | Pågående
Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, ansatte og studenter

En intervensjonsstudie der medarbeidere møtes regelmessig i innovasjonsgrupper til refleksjon.

Periode: 2020-2025 | Viken | Pågående
En 3-dagers intervensjon for CFS/ME hos voksne: en randomisert kontrollert studie

PhD-prosjektet skal undersøke effekten av et kort kurs for å se om det kan ha effekt på pasienter med CFS/ME. Prosjektet skal også undersøke tilbakeføring til arbeid for disse pasientene.

Periode: 2019-2024 | Viken | Pågående
Behovsidentifisert forskning – Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge: Tverrfaglig samarbeid for livsmestring

PhD-prosjektet skal anvende behovsidentifisert forskningsmetodikk for å identifisere kunnskapshull i det helsefremmende og forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge i kommunehelsetjenesten. Prosjektet har spesielt fokus på tverrfaglig samarbeid og hvordan ulike profesjoner arbeider med livsmestring. 

Periode: 2014 - 2019 | Hedmark | Avsluttet
Kartleggingsskjema om pårørendes situasjon i hjemmet

Kan et kort kartleggingsskjema om pårørendes situasjon oppdage det samme som et omfattende skjema?  Dersom svaret er «Ja» kan praksisfeltet få tilgang til et enkelt forskningsbasert skjema.

Periode: 2017-2020 | Akershus | Avsluttet
Behovsidentifisert forskning for sykehjemsbeboere med demenssykdommer

PhD-prosjektet skal tilpasse og teste ut en modell for behovsidentifisert forskning og bruke dette til å identifisere og prioritere ubesvarte forskningsspørsmål knyttet til beboere med demens på sykehjem.

Periode: 2018 - 2022 | Telemark | Avsluttet
Doktorgrad om tildeling av tjenester til hjemmeboende yngre personer med demens

Vigdis Aaltvedt har forsvart avhandlingen sin for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har fulgt doktorgradsprogrammet Personorientert helsearbeid ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Avhandlingen har fått tittelen: Virkelighetsforståelser og praksis – en kritisk diskursanalyse av tildelings- og tilretteleggingsprosessen for tjenester til hjemmeboende yngre personer med demens.

Periode: Høst 2018 til 2020 | Møre og Romsdal | Pågående
TryggEst

TryggEst er et forslag til en ny og helhetlig modell for håndtering av mistanke om vold og overgrep mot risikoutsatte voksne.

Periode: 2011-2013 | Vestfold | Avsluttet
Intravenøs behandling i sykehjem

Kan et strukturert opplæringsprogram i intravenøs behandling ved infeksjoner i sykehjem føre til bedre pasientforløp og redusert innleggelse i sykehus?

Periode: Juni 2018 – September 2020 | Telemark | Avsluttet
Digitale løsninger for økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet samt effektiv ressursbruk i kommunehelsetjenesten - DigiPAS

Gjennom forskning og innovasjon samt erfaringer fra praksis, vil DigiPas prosjektet etablere kunnskap som er sentral for digitalisering i kommunehelsetjenesten både regionalt og nasjonalt.

Periode: 2015-2017 | Rogaland | Avsluttet
Sjekkliste for pårørendesamarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester

Et kunnskapsbasert verktøy som kan bidra til planlagt og systematisk innvolvering av pårørende i egen avdeling. Sjekklisten kan brukes uavhengig av hvilke helseutfordringer pasienten/brukeren har eller hvilke tjenester som gis.

Periode: 2018 - 2020 | Nord-Trøndelag | Pågående
Trygge ansatte, trygge brukere

Et prosjekt som retter seg mot ansatte i hjemmetjenesten og palliative hjemmeboende pasienter. Tilrettelegge for gode og trygge dager i eget hjem for alvorlig syke og deres pårørende igjennom utvikling av en tiltakspakke for palliasjon i hjemmet.

Periode: Oktober 2017 – april 2018 | Finnmark | avsluttet
Reinblod og biprodukter

Hvilke tappemetoder for blod som finnes og hvilke er mest egnet til å tappe reinblod? Prosjektet handler om hvordan man kan få samisk tradisjonsmat inn i institusjoner med eldre i samisktalende kommuner, men også ut til samfunnet for øvrig.

Agder | Pågående
Voksenskole for personer med demenssykdom

Dette er et fremtidsrettet aktivitetstilbud der personer med demens får undervisning på forskjellig vis; kognitiv trening – «hjernegymnastikk», med bl.a. hukommelsestrening og kognitiv stimulering, arbeid i verksted, mosjon, musikkterapi osv.

Periode: 2016-2020 | Vestland (Sogn og Fjordane) | Avsluttet
SAFE- LEAD: Leiing av kvalitet og tryggleik i kommunehelsetenesta

Leiarar i fire sjukeheimar og fire heimetenester har testa ut ein guide for leiing av kvalitetsarbeid i helse og omsorgstenestene.

Periode: 2016-2018 | Vestland (Sogn og Fjordane) | Avsluttet
Sjukepleiekompetanse i kommunehelsetenesta i Sogn og Fjordane

Prosjektet ynskjer å få fram eit heilskapleg bilde av sjukepleiekompetansen i kommunehelsetenesta.

Periode: 2010 | Oslo | Avsluttet
Vedtak om sykehjemsplass - hvor høye er tersklene?

Intervju med pårørende til sykehjemspasienter, og fagfolk og saksbehandlere fra to mindre kommuner i Oppland og to bydeler i Oslo.

Periode: 2011-2014 | Nordland | Avsluttet
Utvikling av kvalitative gode tjenestetilbud til brukere i åpen omsorg

Dette prosjektet skal gi svar på hvordan kommunene kan utvikle og vedlikeholde kvalitative gode tjenestetilbud

Periode: Mai 2015 – Juni 2018 | Vestfold | Avsluttet
Delirium blant hjemmeboende eldre med hjemmesykepleie

Eldre hjemmeboende personer som mottar hjemmesykepleie har høy risiko for innleggelse i sykehus. I dette prosjektet undersøkes eldre hjemmeboende sin funksjonsevne hvert halvår i to år. Ved akutt sykdom eller sykehusinnleggelse blir personene fulgt tett med tanke på utvikling av delirium (”akutt forvirring”). Dette studiedesignet gir oss mulighet til å studere delirium sin påvirkning av pasientens videre prognose, justert for faktisk funksjon før et delirium.

Periode: 2012-2015 | Oslo | Avsluttet
Fysisk trening til sykehjemspasienter med demenssykdom

Undersøke om fysisk trening med høy intensitet kan ha en positiv effekt på funksjon og livskvalitet hos sykehjemspasienter med demenssykdom

Periode: 2011-2013 | Vest-Agder | Avsluttet
Evaluering av etikk-kommuner

Evaluering av deltakelse i og effekten av KS’ samarbeidsprosjekt om etisk kompetanseheving over en toårs –periode. Til sammen 8 kommuner på Agder deltar i satsingen.

Periode: 2001-2004 | Hordaland | Avsluttet
Samarbeid og kommunikasjon med pårørende

Undersøkelse av pårørendes opplevelser og erfaringer; utvikling og utprøving av verktøy for kommunikasjon med pårørende.

Periode: 2010-2012 | Vest-Agder | Avsluttet
Demens i familien II

18 måneders kontrollert randomisert studie med 320 pasienter og deres pårørende fra 17 kommuner.

Periode: 2011 | Møre og Romsdal | Avsluttet
Implementering av utviklingssenter i hjemmetjenester

Intervensjonsprosjektet: å skape en modell ved å fremme deltakelse fra medarbeiderne gjennom dialogkafé og refleksjonsgrupper.

1 2 >
Senter for omsorgsforskning: Samarbeid om forskning

Utviklingssentrene samarbeider med Senter for omsorgsforskning (SOF) som er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet og består fem regionale sentre. SOF sitt mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid. Klikk her for å besøke nettsiden deres. Her er en oversikt over utgivelsene fra SOF:

 

Ny rapport: "Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre"

 

Tidsskrift for omsorgsforskning

Gratis tidsskrift med den ferskeste forskningen i form av vitenskapelige artikler og fagartikler. Klikk her for å komme til tidsskriftet.

 

Oppsummeringer

Kunnskapsoppsummeringer, deriblant oppsummeringer om de fem områdene som fremheves i kvalitetsreformen Leve hele livet. Her finner du oppsummeringene.

 

Rapportserie

Rapportserie som jevnlig publiserer relevant forskning for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Klikk her hvis du vil se rapportserien.

 

Publikasjoner

Her kan du se alle publikasjonene til SOF, sortert på region.

 

Forskningshåndbok

SOF har utarbeidet en håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning i helse- og omsorgstjenesten. Målet med håndboken er at den kan brukes til både til inspirasjon og veiledning for kommunene for å stimulere den praksisnære forskningen. Last ned håndboken her.