Forskning

Forskning

Periode: 2017-2021 | Viken (Østfold) | Ferdig
Forskningsartikkel om resultater fra intervjuer med ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg

Les mer om resultatene da vi intervjuet ressurssykepleiere på to sykehjem som jobbet med å styrke faglig og etisk refleksjon i et fagutviklingsprosjekt.

Pågående
Rapport "Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre"

Ny rapport om Helsefremmende hjemmebesøk er gitt ut av Senter for omsorgsforskning.

Periode: 2019 - 2020 | Vestland | Avsluttet
Elektroniske tannbørster med telemedisinsk oppfølging

Utviklingssenteret har i begrenset omfang prøvd ut bruk av elektroniske tannbørster med telemedisinsk oppfølging til personer som mottok hjemmetjenester. Covid 19 gjorde at prosjektet ikke ble fullført. Gjennom tilbakemeldinger fra tannkontaktene i de aktuelle kommunene kommer det frem at bruk av de elektroniske tannbørstene med telemedisinsk / digital oppfølging kan være et godt egnet verktøy for oppfølging av tannhelsen til personer i målgruppen.

Periode: 2018 | Vestfold og Telemark (Vestfold) | Pågående
Bruk av spillteknologi

USHT Vestfold utvikler ernæringsspill for helsepersonell.

Periode: 2020-2025 | Viken (Østfold) | Pågående
CORAL: forskningsprosjekt om tannhelse hos eldre med hjemmetjenester

Utviklingssenteret er en av flere samarbeidspartnere i forskningsprosjektet. Hovedmålet er å utvikle ny kunnskap om behov for og organisering av tannhelsetjenester til eldre hjemmeboende pasienter.

Periode: 2020 - 2023 | Trøndelag | Pågående
Pasientsikkerhetskultur i kommunale helse og omsorgstjenester i Trøndelag

Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke om læringsnettverket i ledelse av pasientsikkerhet gir kompetanseheving som kan påvirke pasientsikkerhetskulturen sett fra både lederes og ansattes perspektiv i sykehjem og hjemmetjenester.

Periode: Fra 2020 | Møre og Romsdal | pågående
Videokommunikasjon mellom beboere og pårørende i heldøgns boliger

Arbeid over år gir store gevinster. Erfaringer fra mange års kontinuerlig arbeid videreføres til ny innsikt. Videokommunikasjon før, under og etter Covid 19. Forskningsprosjekt i regi av USHT Møre og Romsdal og samarbeidsparter.

Periode: 2019 | Viken (Østfold) | Pågående
Ressurssykepleiere i palliasjon på sykehus og i hjemmesykepleie

Vi har startet forskningsintervju av ressurssykepleier og deres nærmeste leder.

Periode: 2020-2021 | Viken (Østfold) | Pågående
Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, ansatte og studenter

En intervensjonsstudie der medarbeidere møtes regelmessig i innovasjonsgrupper til refleksjon.

Periode: 2020-2023 | Viken | Pågående
En 3-dagers intervensjon for CFS/ME hos voksne: en randomisert kontrollert studie

PhD-prosjektet skal undersøke effekten av et kort kurs for å se om det kan ha effekt på pasienter med CFS/ME. Prosjektet skal også undersøke tilbakeføring til arbeid for disse pasientene.

Periode: 2016 - 2020 | Vestland, Agder og Rogaland | Sluttfase
SAFE LEAD - ledelse av kvalitet og pasientsikkerhet i sykehjem og hjemmetjenester

I perioden 2016 til 2020 er det utviklet, testet og forsket på bruk av en lederguide til arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i sykehjem og hjemmetjenester.

Periode: 2019-2024 | Viken | Pågående
Behovsidentifisert forskning – Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge: Tverrfaglig samarbeid for livsmestring

PhD-prosjektet skal anvende behovsidentifisert forskningsmetodikk for å identifisere kunnskapshull i det helsefremmende og forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge i kommunehelsetjenesten. Prosjektet har spesielt fokus på tverrfaglig samarbeid og hvordan ulike profesjoner arbeider med livsmestring. 

Periode: 2017-2020 | Akershus | Avsluttet
Behovsidentifisert forskning for sykehjemsbeboere med demenssykdommer

PhD-prosjektet skal tilpasse og teste ut en modell for behovsidentifisert forskning og bruke dette til å identifisere og prioritere ubesvarte forskningsspørsmål knyttet til beboere med demens på sykehjem.

Periode: 2018 - 2022 | Telemark | Pågående
Hva skal til for å legge grunnlaget for en individuelt tilpasset oppfølging av hjemmeboende yngre personer med demens – en studie av vedtaksprosessen i to kommuner

Hjemmeboende yngre personer med demens er en gruppe med varige og sammensatte behov som krever store ressurser. Imidlertid kan tiltak som bidrar til at flere personer med demens benytter seg av kommunale tjenester før de er i behov av heldøgns omsorg, utsette behovet for institusjonsplass, gi bedre livskvalitet for den syke selv, forebygge utslitte familier, og spare kommunene for store utgifter.

Periode: Høst 2018 til 2020 | Møre og Romsdal | Pågående
TryggEst

TryggEst er et forslag til en ny og helhetlig modell for håndtering av mistanke om vold og overgrep mot risikoutsatte voksne.

Periode: 2011-2013 | Vestfold | Avsluttet
Intravenøs behandling i sykehjem

Kan et strukturert opplæringsprogram i intravenøs behandling ved infeksjoner i sykehjem føre til bedre pasientforløp og redusert innleggelse i sykehus?

Periode: Juni 2018 – September 2020 | Telemark | Avsluttet
Digitale løsninger for økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet samt effektiv ressursbruk i kommunehelsetjenesten - DigiPAS

Gjennom forskning og innovasjon samt erfaringer fra praksis, vil DigiPas prosjektet etablere kunnskap som er sentral for digitalisering i kommunehelsetjenesten både regionalt og nasjonalt.

Periode: 2015-2017 | Rogaland | Avsluttet
Sjekkliste for pårørendesamarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester

Et kunnskapsbasert verktøy som kan bidra til planlagt og systematisk innvolvering av pårørende i egen avdeling. Sjekklisten kan brukes uavhengig av hvilke helseutfordringer pasienten/brukeren har eller hvilke tjenester som gis.

Periode: 2017-2021 | Nord-Trøndelag | Pågående
Hvordan planlegge et kommunalt helsebygg?

Det er mye å tenke på for kommuner som planlegger nye helsebygg eller andre flerbruksløsninger innen helse- og omsorg.  Vi lager tre bøker som dokumenterer denne prosessen fra A til Å. De to første bøkene beskriver innsiktsfasen og idéutviklingsfasen.

Periode: 2018 - 2020 | Nord-Trøndelag | Pågående
Trygge ansatte, trygge brukere

Et prosjekt som retter seg mot ansatte i hjemmetjenesten og palliative hjemmeboende pasienter. Tilrettelegge for gode og trygge dager i eget hjem for alvorlig syke og deres pårørende igjennom utvikling av en tiltakspakke for palliasjon i hjemmet.

Periode: Oktober 2017 – april 2018 | Finnmark | Pågående
Reinblod og biprodukter

Hvilke tappemetoder for blod som finnes og hvilke er mest egnet til å tappe reinblod? Prosjektet handler om hvordan man kan få samisk tradisjonsmat inn i institusjoner med eldre i samisktalende kommuner, men også ut til samfunnet for øvrig.

Agder | Pågående
Voksenskole for personer med demenssykdom

Dette er et fremtidsrettet aktivitetstilbud der personer med demens får undervisning på forskjellig vis; kognitiv trening – «hjernegymnastikk», med bl.a. hukommelsestrening og kognitiv stimulering, arbeid i verksted, mosjon, musikkterapi osv.

Periode: 2016-2020 | Vestland (Sogn og Fjordane) | Pågående
SAFE- LEAD: Leiing av kvalitet og tryggleik i kommunehelsetenesta

Leiarar i fire sjukeheimar og fire heimetenester har testa ut ein guide for leiing av kvalitetsarbeid i helse og omsorgstenestene.

Periode: 2016-2018 | Vestland (Sogn og Fjordane) | Avsluttet
Sjukepleiekompetanse i kommunehelsetenesta i Sogn og Fjordane

Prosjektet ynskjer å få fram eit heilskapleg bilde av sjukepleiekompetansen i kommunehelsetenesta.

Periode: 2010 | Oslo | Avsluttet
Vedtak om sykehjemsplass - hvor høye er tersklene?

Intervju med pårørende til sykehjemspasienter, og fagfolk og saksbehandlere fra to mindre kommuner i Oppland og to bydeler i Oslo.

Periode: 2011-2014 | Nordland | Avsluttet
Utvikling av kvalitative gode tjenestetilbud til brukere i åpen omsorg

Dette prosjektet skal gi svar på hvordan kommunene kan utvikle og vedlikeholde kvalitative gode tjenestetilbud

Periode: Mai 2015 – Juni 2018 | Vestfold | Avsluttet
Delirium blant hjemmeboende eldre med hjemmesykepleie

Eldre hjemmeboende personer som mottar hjemmesykepleie har høy risiko for innleggelse i sykehus. I dette prosjektet undersøkes eldre hjemmeboende sin funksjonsevne hvert halvår i to år. Ved akutt sykdom eller sykehusinnleggelse blir personene fulgt tett med tanke på utvikling av delirium (”akutt forvirring”). Dette studiedesignet gir oss mulighet til å studere delirium sin påvirkning av pasientens videre prognose, justert for faktisk funksjon før et delirium.

Periode: 2012-2015 | Oslo | Avsluttet
Fysisk trening til sykehjemspasienter med demenssykdom

Undersøke om fysisk trening med høy intensitet kan ha en positiv effekt på funksjon og livskvalitet hos sykehjemspasienter med demenssykdom

Periode: 2011-2013 | Vest-Agder | Avsluttet
Evaluering av etikk-kommuner

Evaluering av deltakelse i og effekten av KS’ samarbeidsprosjekt om etisk kompetanseheving over en toårs –periode. Til sammen 8 kommuner på Agder deltar i satsingen.

Periode: 2001-2004 | Hordaland | Avsluttet
Samarbeid og kommunikasjon med pårørende

Undersøkelse av pårørendes opplevelser og erfaringer; utvikling og utprøving av verktøy for kommunikasjon med pårørende.

Periode: 2010-2012 | Vest-Agder | Avsluttet
Demens i familien II

18 måneders kontrollert randomisert studie med 320 pasienter og deres pårørende fra 17 kommuner.

Periode: 2011 | Møre og Romsdal | Avsluttet
Implementering av utviklingssenter i hjemmetjenester

Intervensjonsprosjektet: å skape en modell ved å fremme deltakelse fra medarbeiderne gjennom dialogkafé og refleksjonsgrupper.

Periode: 2011-2012 | Oppland | Avsluttet
Lindrende enhet: pasientflyt, kompetanseflyt og kvalitet

Prosjektet studerer lindrende enhet ved Haugtun omsorgssenter som et case.

Periode: 2008 - 2009 | Sør-Trøndelag | Avsluttet
Urinkontinensproblematikk på sykehjem

Prosjektets mål er å trene opp sykepleiestudentenes kliniske blikk og praktiske ferdigheter.

Periode: 2009-2010 | Møre og Romsdal | Avsluttet
Pårørendes erfaringer knyttet til informasjon og medvirkning i forbindelse med tildeling av sykehjemsplass

Kvalitativ studie med 5 dybdeintervju for å avdekke pårørendes opplevelse av informasjonsutveksling og mulighet for medvirkning ved tildeling av plass på sykehjem.

Periode: 2006 - 2008 | Hordaland | Avsluttet
Bedre hjelp til den akutt kritiske syke sykehjemspasient

Prosjektet ser på hva som i en gitt situasjon er god behandling av den akutt syke sykehjemspasient.

Periode: 2007-2008 | Oslo | Avsluttet
Studie om legemiddelbivirkninger

Beskriver legemiddelforbruket og sammenlikner legemiddelbehandlingen ved to sykehjem med ulik legedekning.

1
Senter for omsorgsforskning: Samarbeid om forskning

Utviklingssentrene samarbeider med Senter for omsorgsforskning (SOF) som er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet og består fem regionale sentre. SOF sitt mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid. Klikk her for å besøke nettsiden deres. Her er en oversikt over utgivelsene fra SOF:

 

Ny rapport: "Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre"

 

Tidsskrift for omsorgsforskning

Gratis tidsskrift med den ferskeste forskningen i form av vitenskapelige artikler og fagartikler. Klikk her for å komme til tidsskriftet.

 

Oppsummeringer

Kunnskapsoppsummeringer, deriblant oppsummeringer om de fem områdene som fremheves i kvalitetsreformen Leve hele livet. Her finner du oppsummeringene.

 

Rapportserie

Rapportserie som jevnlig publiserer relevant forskning for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Klikk her hvis du vil se rapportserien.

 

Publikasjoner

Her kan du se alle publikasjonene til SOF, sortert på region.

 

Forskningshåndbok

SOF har utarbeidet en håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning i helse- og omsorgstjenesten. Målet med håndboken er at den kan brukes til både til inspirasjon og veiledning for kommunene for å stimulere den praksisnære forskningen. Last ned håndboken her.