Alle aktiviteter

Tema

Aktiviteter

Agder | Pågår
Habilitering konferanse

I samarbeid med Statsforvalteren i Agder arrangerer USHT Agder en konferanse for alle ansatte innen for fagområdet habilitering. Program er under arbeid.

Periode: 2023 | Agder | Pågår
Ernæring - fagdag del 1 og del 2

Helsedirektoratet lanserte 2022 ny Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring. USHT ønsker å bidra til implementering av retningslinjen i kommunene og arrangerer derfor to fagdager i tema ernæring med støtte fra Statsforvalter. På fagdagene deler vi retningslinjen opp i to fagdager.

Periode: 2023-2024 | Viken (Østfold) | Pågående
Pårørendestrategi: nettverksarbeid for Østfold-kommuner

Høsten 2023 etableres et nettverk for pårørendekoordinatorer og pårørendekontakter i Østfold-kommunene. Kommunehelsetjenesten bør jobbe for at et systematisk samarbeid med pårørende er integrert og er en naturlig del av tjenesteytingen, samt at pårørende skal oppleve at det er lett å komme i kontakt med tjenestene, at de blir hørt og medvirker.

Periode: 09.10-12.10.23 | Troms og Finnmark
Invitasjon til å delta på et intervju og brukertest om hørsel

USHT samisk har via prosjektet "Samiske voksne med hørselstap", blitt kontaktet av Norsk helsenett med å få tak i testpersoner i Karasjok. Dette fordi de kan være med å komme med innspill om innholdet om hørsel på helsenorge.no. er nyttig og relevant.

Periode: 2023 | Trøndelag | Pågående
Erfaringskonferanse om utviklingshemming og seksualvennlig miljø

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag er glad for å kunne invitere til erfaringskonferanse om utviklingshemming og seksualvennlig miljø, og en spennende dag med mange gode nasjonale foredragsholdere!

Periode: 2023 | Agder | Pågår
Gratis kursholder kurs VIPS praksismodell

USHT Agder inviterer i samarbeid med Aldring og helse til VIPS praksisveilederkurs. Dette kurset tilsvarer kurset som Aldring og helse arrangerer i sin regi hvert år. Kurset er støttet av Statsforvalteren i Agder og er gratis for deltakerne.

Periode: 13 mars til 13 november 2024 | Vestland (Hordaland) | Første samling 13.mars 2024
Kompetanseløp i forbedringsarbeid

USHT Vestland (Hordaland) og Helse Bergen samarbeider om regionalt kompetanseløp i forbedringsarbeid for ansatte i Helse Bergen sitt område.

Periode: 2023-2024 | Viken (Østfold) | Pågående
CRPD-nettverk for fagpersoner i tjenester til personer med utviklingshemming i Østfold

I 2006 ble FN-konvensjonen om CRPD vedtatt. Den handler om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. I to år fremover får kommunene anledning til å delta i USHTs nettverk der ulike tiltak skal bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelser. Vårt mål er å øke kunnskapen om CRPD og legge til rette for erfaringsdeling på tvers av kommunene i Østfold. Nettverket skal gjøre CRPD kjent og bidra til at den blir forstått og konkretisert slik at kommunene blir bevisst mangler og jobber med konkrete forbedringsprosesser.

Periode: 2023 | Agder | Pågår
Munn- og tannhelse

Et godt munnstell morgen og kveld forebygger sykdom og dårlig lukt fra munnen, og det betyr mye for allmenntilstanden. God munnhelse er viktig for ernæring, velvære og sosialt samvær. Alle mennesker har behov for og rett til, daglig munnstell.

Periode: 2023 | Vestland | Pågående
Læringsnettverk om pårørendearbeid 2023- 2024

USHT Vestland (Hordaland) er nå i gang med læringsnettverk om pårørendearbeid. Første samling gjennomføres 27. september hvor 10 kommuner er påmeldt med til sammen 14 team.

Periode: 2023 | Vestland | Pågående
Vi tilbyr VIPS kursholderkurs

VIPS praksismodell er et anerkjent verktøy for  personsentrert omsorg.

Trøndelag | Aktiv
Utviklingskonferansen

Som en del av den årlige aktiviteten i USHT, Trøndelag, arrangeres Utviklingskonferansen. Konferansens målgruppe er fagutviklere, ressurspersoner og avdelingsledere i de kommunale helse og omsorgstjenestene. Tema for konferansen varierer fra år til år.

Periode: 2022 | Vestland | Pågående
Gode pasientforløp i Helse Bergen regionen

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Vestland (Hordaland) har hatt veilederansvar for kommunene som deltar i læringsnettverket gode pasientforløp i Helse Bergen regionen. Samtlige kommuner, i Helse Bergen regionen (18), har deltatt i læringsnettverket sammen med samarbeidende sykehus, Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale sykehus. Veiledning for kommunene var organisert og gjennomført av USHT.

Periode: sommer 2023 | Innlandet (Oppland) | Ferdig
Kunne vi ha beholdt Eva og hennes kompetanse i primærhelsetjeneste?

Ansatte sendes på kurs, likevel tar de ikke i bruk ny kunnskap. Det er ikke noe rart når ledere ikke tenker fag og helhet.

Trøndelag | Aktiv
Nettverk "Barn som pårørende"

Kommuner som ønsker å utvikle arbeidet sitt for «Barn som pårørende» inviteres til å delta i et regionalt fagnettverk.

Periode: 2016-2022 | Viken | Avsluttet
Vi har avsluttet som proACT fakultet

…men vi skal på ingen måte slutte å bistå dere i kommunene med observasjonskompetanse!

Periode: 2021-2023 | Vestfold og Telemark | Ferdig
Podkast Velferdsteknologi

Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark har i samarbeid med USHT produsert en podkast på 4 episoder.

Periode: 2022-2025 | Innlandet (Oppland) | Pågående
Psykologisk trygghet i simulering – erfaringer med teaminndeling i kommunehelsetjenesten

I løpet av de siste årene er det utdannet over 200 instruktører ved bruk av proACT (https://www.proactnorge.org/) i Innlandet. Psykologisk trygghet hos deltakerne er grunnleggende for positiv opplevelse og læring. Metoder hentet fra prosessledelse kan medvirke til økt trygghet og dermed økt læring.

Trøndelag | Aktiv
Kompetansehevende tiltak lindrende behandling og omsorg

Digital opplæringspakke lindrende behandling og omsorg ved livets slutt med mentoropplæring i regi av USHT. Et bidrag til økt kompetanse hos ansatte i kommunehelsetjenesten i møte med pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Periode: 2023- | Viken (Akershus) | Pågående
Veiledning i "Lyst på livet"

Lyst på livet er et helsefremmende og forebyggende konsept hvor eldre møtes i grupper over tid og arbeider med å styrke helse og livsglede.

Periode: 2023-2024 | Viken (Akershus) | Pågående
Læringsnettverk i kontinuerlig kvalitetsforbedring

Ønsker du å lære mer om kontinuerlig kvalitetsforbedring? Bli med i læringsnettverket og få inspirasjon og kompetanse i kontinuerlig kvalitetsforbedring, og bidra til å dele erfaringer! Få med deg gode kollegaer, leder, bruker og pårørende. Dere velger selv hvilket forbedringsområde dere vil jobbe med. 

Periode: 2020- | Viken (Akershus) | Pågående
Fagråd kompetanse, innovasjon, forskning og digital samhandling

Vi deltar i Helsefellesskapet AHUS sitt fagråd.

Innlandet | Pågående
Lynkurs i velferdsteknologi (VFT)

I samarbeid med Helseinn og nettverkakoordinater VFT Innlandet, har vi utviklet et lynkurs i VFT. Kurset vil bidra til å skape en grunnleggende forståelse for hva VFT er og hva vi kan oppnå. Hensikten er å etablere en felles forståelse/begrepsapparat. Vi berører alle emnene i VFT ABC, og kurset vil gi et godt utgangspunkt for å gjennomføre den som e-læringskurs i etterkant. Varighet: 3 timer.

Periode: 2023- | Viken (Akershus) | Pågående
NYTT nettverk: "Adferd som utfordrer"

«En god latter, en god samtale, et fint kompliment eller noe annet hyggelig kan gjøre at en god følelse blir sittende som velvære i kroppen og kanskje som et smil om munnen en god stund. Det er sånn med de vonde episodene også.» Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Pågående
Kristine Gaup Grønmo, mangeårig leder ved USHT samisk, har gått av med pensjon

Kristine Gaup Grønmo har nådd sin pensjonsalder, og gikk av 1. april 2023. Hun har vært leder på senteret siden 2002, og har i alle år frontet samisk språk og kultur, og likeverdige tjenester til den samiske pasienten. Vi ønsker henne lykke til med pensjonist tilværelsen.

Viken (Akershus) | Pågående
E-læring utviklet av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus).

Ser din kommune etter e-læring om systematisk ernæringsarbeid, dokumentasjon av helsehjelp - eller opplæring for ressurspersoner og deres ledere? De siste årene har vi utviklet flere e-læringer som ligger på KS Læring og Kompetansebroen. Ta en titt!

Periode: 2017-2023 | Innlandet (Hedmark) | Pågående
Leve hele livet

USHT Innlandet (Hedmark) er en del av det regionale støtteapparatet for «Leve hele livet» reformen sammen med Statsforvalteren, KS og USHT Innlandet (Oppland).

Periode: 2023- | Innlandet (Hedmark) | Pågående
Eldreomsorgens ABC, grunnpermen Aldring og omsorg

ABC-opplæringen er et tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. USHT Innlandet (Hedmark) bistår kommunene i vår region med gjennomføring av grunnpermen i Eldreomsorgens ABC: Aldring og omsorg

Periode: 2019-2023 | Troms og Finnmark | Pågående
Leve hele livet

USHT Troms og Finnmark (Troms) er en del av det regionale støtteapparatet sammen med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, KS, USHT Troms og Finnmark (Finnmark) og USHT Samisk. Sammen skal vi mobilisere og engasjere kommunene i fylket, spre kunnskap om reformen, innhold og virkemidler, samt gi tilbud om støtte og veiledning lokalt.

Innlandet (Hedmark) | Pågående
DisDAT – vurderingsverktøy for ubehag hos personer med utviklingshemning

DisDAT (Disability Distress Assessment Tool) er et skjema for å fange opp ubehag hos personer med utviklingshemming. I 2021 fikk vi godkjent oversettelsen av DisDAT til norsk.

Periode: 2023 | Viken (Østfold) | Pågående
Webinarserie om "Trygghetsstandard i sykehjem" for Østfold-kommuner

Utviklingssenteret vil i 6 webinarer presentere verktøyet som skal støtte ledere i organisering og systematisk oppfølging for kontinuerlig kvalitetsforbedring.

Periode: 2021-2022 | Møre og Romsdal | Avsluttet
Rapport Læringsnettverk kontinuerlig forbedring i Møre og Romsdal

Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med at USHT har gjennomført et læringsnettverk om kvalitet og kvalitetsforbedring knyttet til kvalitetsreformen Leve hele livet.

Periode: 2023 | Agder øst | Pågår
Kick-off samling Trygghetsstandard i sykehjem og forbedringsarbeid

Trygghetsstandard i sykehjem er et verktøy som skal støtte sykehjemsledere i arbeidet med kontinuerlig forbedringsarbeid.

Periode: 2022- | Viken (Akershus) | Pågående
Velferdsteknologi fagdager til inspirasjon

I samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken har vi etablert et fagforum som skal jobbe for spredning av velferdsteknologi i vårt område. Vi arrangerer fagdager for velferdsteknologi to ganger i året – en fysisk og en digital!

Periode: 2019 | Agder | Pågår
Observasjonskompetanse og NEWS2 Agder øst

Vi i Agder har valgt å konsentrere oss om tre trinn vi tenker er viktige for å styrke klinisk observasjonskompetanse og handlingsberedskap i kommunehelsetjenesten. De tre trinnene er: Trinn 1: Observasjonskompetanse. Teoretisk grunnopplæring i ABCDE Trinn 2: NEWS2/ISBAR. Strukturerte observasjons- og kartleggingsverktøy Trinn 3: Simulering. Scenariotrening med refleksjon og debrief

Periode: 2021 | Agder | Pågår
ABC på Agder Semester 2023/2024

Hver høst tilbyr USHT Agder alle ABC permer fra Aldring og helse samt KS - velferdsteknologiens ABC. ABC opplæringen går over et skolesemester, med oppstart på fagseminar 1 i august/september, gruppearbeid, fagseminar 2 i mars, gruppearbeid og forventet ferdig før sommerferien.

Periode: 2021 | Agder | Pågår
Forbedringsarbeid innen helse

Ved å ta i bruk forbedringsmetodikk jobber en systematisk for å skape forbedringer som fører til varige forbedringer for pasient, pårørende og ansatte.

Periode: 2022 | Agder | Pågår
Samtykkekompetanse, tvang og makt

USHT Agder øst (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) har i flere år arbeidet med rutiner og veileder for samtykkekompetansevurdering, lovverket knyttet til tvang og makt og lovverk for sporings- og varslingsteknologi.​ Helsepersonell uttrykker ofte at de føler seg utrygge i vurdering av samtykkekompetanse og behov for tvangsvedtak. ​

Periode: 2023-2024 | Nordland, Troms og Finnmark | Pågående
Velferdsteknologiens ABC

Velferdsteknologiens ABC er en gratis grunnleggende opplæringspakke for ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste og andre involverte i velferdsteknologitjenester, og det er svært aktuelt med denne kompetansen i alle ledd.  

Periode: 2022- | Innlandet | Pågående
AKS nettverk Innlandet (Avansert klinisk allmennsykepleier)

Fagnettverk for AKS i Innlandet

Periode: 2022-2024 | Troms og Finnmark, Nordland | Pågående
Webinarserie: Trygghetsstandard i sykehjem

Vi har utarbeidet en læringsressurs med kunnskapsbaserte og erfaringsbaserte webinarer tilknyttet temaene i lederverktøyet «Trygghetsstandard i sykehjem». I tillegg til webinarene er det utarbeidet refleksjonsoppgaver til hvert tema. Refleksjonsoppgavene retter seg mot ledere i sykehjem, og kan brukes i arbeidet med implementering av trygghetsstandarden.

Innlandet | pågående
Etikknettverket Innlandet

Etikknettverket for kommunale helse- og omsorgstjenester i Innlandet.

Periode: 2022 | Vestland | Gjennomført
Digital inspirasjonsdag - velferdsteknologi i tenestene til personer med utviklingshemming

USHT Vestland (Sogn og Fjordane), USHT Helse Fonna og USHT Vestland (Hordaland) arrangerer ein gratis heildigital inspirasjonsdag om velferdsteknologi i tenestene til personar med utviklingshemming.

Periode: 2022 | Innlandet (Hedmark) | Pågående
Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Vi arrangere webinarer, fagdager, nettverkssamlinger, læringsnettverk og proACT instruktørkurs.

Periode: 2022 | Vestland (Hordaland) | Avsluttet
Demensomsorgens ABC

ABC-opplæringen er et tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Demensplan 2025 viderefører satsingen på demensomsorgens ABC. USHT Vestland (Hordaland) driver opplæringen til våre 17 kommuner i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse.

Innlandet (Hedmark) | Pågående
Sterk og stødig i Innlandet (Hedmark)

Forebyggende gruppetrening for eldre. Gruppene ledes av frivillige med oppfølging og veiledning fra fysioterapeut i kommunen.

Troms | Avsluttet
Rehabiliteringskompetanse i Troms

Gjennom tiltaket ønsker man å etablere en samhandlingsarena for spredning av rehabiliteringskompetanse i kommunehelsetjenesten i Troms.

Vestfold og Telemark | Pågående
Leve hele livet

USHT Vestfold og Telemark (Telemark) er en del av det regionale støtteapparatet sammen med USHT Vestfold og Telemark (Vestfold) og KS. Det regionale støtteapparatet ledes av Statsforvalteren.

Pågående
Fagnettverk for smittevern i Telemark

Hensikten med nettverket er å møtes for å dele kunnskap og erfaring, samt inspirere hverandre til åvidereutvikling av smittevernsarbeidet.

Periode: 2019 - 2023 | Trøndelag | Aktiv
Spredning av kunnskap om seksualvennlig miljø til mennesker med utviklingshemming og læringsnettverk som metode.

USHT, Trøndelag, Nord har siden 2019 hatt et samarbeid med organisasjonen Freya i Tsjekkia. Organisasjonen jobber for å bedre seksuell helse bl.a. for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

1 2 3 4 5 6 > >>