Alle aktiviteter

Tema

Aktiviteter

Periode: 2024-2026 | Innlandet | Pågående
"Jeg er trygg og deler kompetanse"

USHT Innlandet tilbyr simulering av forhåndssamtaler.

Periode: 2024--2025 | Vestland (Hordaland) | Pågående
Velferdsteknologiens ABC i Bergen kommune

USHT Vestland (Hordaland) bistår Bergen kommune i å heve kompetansen hos de ansatte i velferdsteknologi.

Troms | Pågående
Forebygging og håndtering av vold, overgrep og omsorgssvikt

Vi er en del av et regionalt nettverk som skal styrke og samordne den tverretatlige innsatsen og kompetanseheving innen tema vold og overgrep mot eldre.

Periode: 2024- | Troms | Pågående
Webinarserie: Den lille forskjellen

Palliasjon er et fagområde som mange ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten møter på i sin arbeidshverdag. Helsepersonell etterspør kompetansehevende tiltak innen fagområdet, og gjennom webinarserien ønsker vi at ansatte skal få oppdatert kunnskap og kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg.

Periode: 2008 - | Oslo | Pågående
ABC-opplæringen i Oslo kommune

Vi tilbyr kompetanseheving innen følgende fagområder: Demensomsorgens ABC, ABC Psykiske lidelser i eldre år, Mitt Livs ABC - tjenester til personer med utviklingshemming og ABC Musikkbasert miljøbehandling.

Periode: 2025- | Nordland | Pågående
Samlingsrekke med nettverk utviklingshemming: Bodø og Salten

Samlingsrekke for ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming. Fokus for nettverket er tjenesteutvikling i tråd med nasjonal veileder "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming"

Periode: 14. mai 2024 | Hordaland | Pågående
Inspirasjonsdag "Hvordan tilrettelegge for gode liv for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende"

Fagdagen skal gi faglig påfyll, og inspirasjon i det viktige arbeidet med å tilrettelegge for gode liv for personer med demens og deres pårørende med et særlig fokus på Verktøykasse demens.

Telemark | Pågående
Gode pasientforløp Telemark

Andre runde med Gode pasientforløp i Telemark startet opp med første samling i Bø 20. og 21. mars 24.

Periode: 2024- | Troms | Pågående
Lindrende behandling og omsorg

Gjennom Bo Trygt hjemme-reformen har USHT Troms fått i oppdrag fra Helsedirektoratet om å satse på lindrende behandling og omsorg i 2024. USHT Troms har flere aktiviteter innen satsningsområdet, og samarbeider med fagmiljøene i nord for å tilby muligheten for kompetanseheving innen lindrende behandling og omsorg for alle kommunene i Troms fylke.

Periode: 2024 | Vestland (Hordaland) | Pågående
Kvam og Voss herad godt i gang med Mitt livs ABC

36 engasjerte ansatte i tjenester til personer med utviklingshemming er i gang med Mitt livs ABC perm 1 i Voss og Kvam herad. God tilrettelegging fra lederne og grupper på tvers av arbeidsteder gir suksess.

Nordland | Pågående
Konferanse: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming: Bodø

24. og 25. september 2024 arrangerer RKK Salten og USHT Nordland konferanse i Bodø for ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten i Bodø og Salten.

Periode: 2022- | Nordland | Pågår
Gode demensforløp i Nordland

Regionvise fagnettverk med prosessveiledning og faglig støtte for utvikling og forbedring av systematisk oppfølging til personer med demens og deres pårørende.

Pågående
Samlingsrekke med fagnettverk: utviklingshemming: Nordfylket

Samlingsrekke med fagnettverk for ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming i Lofoten, Vesterålen, Ofoten (Nordfylket). Formål er tjenesteutvikling i tråd med nasjonal veileder "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming".

Akershus | Pågående
Skap mer åpenhet om døden!

Døden angår oss alle, men kan være vanskelig å akseptere og krevende å snakke om. Åpenhet om døden kan lette bekymringer og lindre smerter for den som skal dø og for de som skal leve videre (fra Helsenorges nettside "Døden - en del av livet").

Periode: 2024 | Buskerud | Aktiv
Kompetansenettverk

Det overordnede målet med å bruke kompetansenettverk som metode er å styrke og støtte deltagernes rolle i implementering av tiltak knyttet til etikk, observasjons- og vurderingskompetanse i egen kommune.

Periode: 2024 | Buskerud | Aktiv
Fagnettverk

Det overordnede målet med fagnettverk som metode er å stimulere kommunene i Buskerud til systematisk kvalitetsarbeid og helhetlig tjenesteutvikling innenfor fagspesifikke områder.

Periode: 2024- | Troms | Pågående
Bo trygt hjemme-reformen

Arbeidet etter Leve hele livet- reformen videreføres i Bo trygt hjemme-reformen, og det regionale støtteapparatet fortsetter sitt arbeid. USHT Troms deltar i støtteapparatet som ledes av Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Sammen skal vi bidra til å mobilisere og engasjere kommunene, spre kunnskap, innhold og virkemidler i reformen. Vi tilbyr veiledning og støtte til kommuner i reformsarbeidet.

Periode: 2022-2024 | Vestland | Avsluttet
Eidfjord kommune ble vinner av posterkonkurranse i læringsnettverk Demensforløp 2022-2023

Kåringen skjedde på siste samling i læringsnettverket som ble avholdt 05.september 2023. Premien var en flott marsipankake med markering på Bygdaheimen 9.februar 2024

Trøndelag | Pågående
Nærnettverket er en ressurs

Å få en demensdiagnose er svært krevende. Ikke bare for den som er blitt syk, men også for familie og venner av pasienten. Man skal komme seg gjennom en vanskelig tid med å erkjenne at fremtiden ikke ble slik en hadde håpet, og man står foran et langt sykdomsforløp med de utfordringene en demenssykdom kan føre med seg.  

Møre og Romsdal | Under utvikling
3-trinns kompetansemodell

USHT Møre og Romsdal samarbeider med Ålesund kommune om utvikling av en ny kompetansemodell

Periode: Januar 2024 | Trøndelag nord | Pågående
Webinarrekke - Kompetanseheving i tjenestene til mennesker med utviklingshemming

En rekke lunsjwebinar med aktuelle tema for ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming.

Periode: 2024- | Buskerud | Aktiv
Læringsnettverk

Det overordnede målet med å bruke læringsnettverk som metode er å gi deltagerne forbedringskunnskap og kompetanse til å jobbe med kvalitetsutvikling og endring i praksis på en systematisk måte.

Periode: 2024 | Innlandet | Pågående
Sykehjemslegenettverk i Innlandet

Nettverk for sykehjemsleger i Innlandet.

Periode: 2024 | Innlandet (Oppland) | pågående
Levende Laboratorium

Levende laboratorium der nye roller og tjenester kan testes ut og evalueres integrert i tjenestenes komplekse kontekst.

Periode: 2024 | Innlandet (Oppland) | pågående
Lindrende omsorg- digital og fysisk opplæringspakke «Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt»

Alle kommuner i Innlandet inviteres til ny runde med opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, med påmeldingsfrist 5. mai.

Periode: 2024 | Innlandet (Oppland) | pågående
Utstilling "Et annet syn på demens"

Utstillingen inviterer deg til å se annerledes på demens.

Periode: 2024 | Vestland (Hordaland) | Pågående
ABC Psykiske lidelser i eldre år 2024 - 2025

ABC-opplæringen er et tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. USHT Vestland (Hordaland) tilbyr opplæringen til 16 kommuner i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse (Kompetansesenteret for demens og psykisk helse i eldre år bistår Bergen kommune).

Nordland | Pågående
Samlingsrekke med fagnettverk: utviklingshemming - Helgeland

Samlingsrekke for ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming. Fokus for nettverket er tjenesteutvikling i tråd med nasjonal veileder "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming".

Periode: 2023 | Nordland | Pågående
KlinObsKommune Nordland, fagnettverk

USHT Nordland er en ressurs for kommunene og bistår dem i å ta i bruk kvalitetsforbedrende tiltak for å sikre pasientsikkerhet. Som proACT-fakultet for kommunene i Nordland tilbyr vi fagnettverk for instruktører og fasilitører med mål om implementering av kompetansetrappa KlinObsKommune og Nasjonale faglige råd i tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand.

Oslo | Avsluttet
Simulering i Oslo, kartlegging av aktiviteter, utstyr og kompetanse

Simulering er en pedagogisk metode som benyttes mer og mer i Oslo kommune. Helseetaten utførte derfor en enkel kartlegging av aktiviteter, utstyr, lokaler og kompetanse på vegne av byrådsavdelingen for helse- eldre og innbyggertjenester i juni 2023 for å få en bedre oversikt. Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse som ble sendt ut til bydelene, Sykehjemsetaten og Helseetaten.

Innlandet | Pågående
Observasjonskompetanse i Innlandet

Innføring av ABCDE-F, NEWS2 og ISBAR i kommunehelsetjenesten i Innlandet i pågående samarbeid mellom USHT Innlandet (Oppland og Hedmark) og kommunene.

Periode: Kontinuerlig | Akershus | Pågår
Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, og mentoropplæringspakke

Er du ansatt i kommunehelsetjenesten og ønsker mer grunnleggende kompetanse i lindrende behandling? Denne opplæringen er laget spesielt for helsefagarbeidere og assistenter, men kan også gjerne gjennomføres av annet helsepersonell som sykepleiere, vernepleiere, fysio- og ergoterapeuter. Opplæringen foregår både digitalt og gjennom refleksjonsgrupper med veiledning av mentor på arbeidsplassen.

Periode: 2024 | Vestland (Hordaland) | Pågående
Mitt livs ABC

Mitt livs ABC handler om tjenester til personer med utviklingshemming gjennom livsløpet. Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming er et av USHT sine satsningsområder. USHT bistår kommunene i Vestland (Hordaland) med Mitt livs ABC-opplæringen. Vi driver opplæringen i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse.

Periode: 2018- | Troms | Pågående
Ernæringsnettverk

Ernæringsnettverket i Tromsø kommune består av ernæringsfysiolog, representanter fra hver seksjon i Avdeling for helse og omsorg, representant fra Pasientsentrert helsetjenesteteam og USHT Troms.

Periode: 2024 | Vestland (Hordaland) | Pågående
Demensomsorgens ABC 2024

ABC-opplæringen er et tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Demensplan 2025 viderefører satsingen på demensomsorgens ABC. USHT Vestland (Hordaland) driver opplæringen til våre 17 kommuner i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse.

Møre og Romsdal | Pågående
Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, og mentoropplæringspakke.

Digital opplæringspakke lindrende behandling og omsorg ved livets slutt med mentoropplæring i regi av USHT. Et bidrag til økt kompetanse hos ansatte i kommunehelsetjenesten i møte med pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Periode: 2024- | Troms | Pågående
Ledernettverk for mellomledere i kommunehelsetjenesten

Kommunene i Troms har de siste årene etterspurt et ledernettverk på mellomledernivå. Nettverket er nå under planlegging og første samling gjennomføres i september 2024.

Periode: 2024- | Troms | Pågående
Fagnettverk demens

Fra 2024 reetablerer vi vårt fagnettverk for ansatte i kommunehelsetjenesten som arbeider med personer med demens. Fagnettverket skal bestå av ressurspersoner i kommunene som har mulighet å påvirke den daglige tjenesteytingen for personer med demens.

Agder | Pågår
Legesamarbeid og legemidler

Prosjektet Sammen om kvalitet og forbedring. I arbeidspakke 4, Legesamarbeid og legemidler har utarbeidet materiell som kommuner kan innføre.

Periode: 2023 - 2025 | Nordland | Pågående
Trygg akuttmedisin

Målet med Trygg akuttmedisin er å kvalitetssikre pasientbehandlingen og spare verdifull tid ved tre vanlige, tidskritiske akuttmedisinske tilstander: Sepsis, akutte brystsmerter og hjerneslag. I samarbeid med Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten, bidrar utviklingssenteret med implementering av Trygg akuttmedisin i de 20 kommunene i Helsefellesskapet.

Pågående
Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark

Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark er et av prosjektene i sprednings- og innføringsfasen i Nasjonalt program for velferdsteknologi. Det er et samarbeidsprosjekt mellom 23 kommuner, USHT og KomUt.

Vestfold og Telemark (Vestfold) | Pågående
Eldreomsorgens ABC, Aldring og omsorg

Eldreomsorgens ABC gir økt kunnskap om aldringsprosesser. Permene gir nødvendig kompetanse for kvalitetsbasert arbeid i eldreomsorgen i kommunen. Eldreomsorgens ABC gir mulighet til fordypning i Geriatri, Funksjonshemning og psykiske sykdommer.

Vestfold | Pågående
Demensomsorgens ABC, perm 2

ABC-opplæringen er et samarbeid med USHT-V og Aldring og helse.

Pågående
Læringsnettverk palliasjon

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark, Vestfold (USHT-V) arrangere et læringsnettverk i palliasjon til utviklingshemmede (dette vil i første omgang være en pilot for å teste ut en ny tiltakspakke som er utviklet av USHT-V).

Pågående
Ressursnettverk for barnepalliasjon

Barnepalliasjon er en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens fysisk, psykisk, sosial og eksistensielle behov, som starter ved diagnosetidspunkt og varer livet ut, med etterfølgende oppfølging for familie.” (WHO, 1998)

Periode: Pågående | Pågående
Ressursnettverk for ferdighetstrening og simulering

Dette er et ressursnettverk for ferdighetstrening og simulering i Vestfold. Målet med nettverket er å utarbeide en felles standard på ulike områder og kompetanseheving.

Periode: 2024 | Vestland (Hordaland) | Pågående
Velferdsteknologiens ABC

USHT Vestland (Hordaland) bistår Bergen kommune i å heve kompetansen hos de ansatte i velferdsteknologi. Nå i 2024 blir det tilbud til de andre kommunene i nedslagsfeltet vårt.

Periode: Årlig undersøkelse 1. desember- 31. mars | Innlandet (Oppland) | Pågående
Kronikk: Vil vi ivareta pårørende? Verktøyet for kommunene finnes

Det kan være manglende samsvar mellom det kommunene mener er på plass for å ivareta pårørende, og det pårørende selv erfarer. Hvordan kan kommunene ledes i riktig retning av god pårørendestøtte?

Periode: 2022 | Vestland (Hordaland) | Pågående
Satser på klinisk observasjonskompetanse

Byrådsavdeling i helse og omsorg i Bergen kommune vil øke kompetansen i observasjon og vurderingskompetanse for ansatte med pasientnært arbeid i kommunehelsetjenesten. Vi har nå fullført første nivå av opplæring av seksten nye hovedinstruktører som skal bidra med opplæring på tvers av etatene.

Periode: 2023 | Vestland (Hordaland) | Avsluttet
Filmlansering av «Såpass må vi jo tåle?»

"Såpass må vi jo tåle" er en refleksjonsfilm til bruk i helsetjenestene, og temaet for filmen er å ivareta ansatte som blir utsatt for trusler og vold i arbeidet sitt. Filmen kan brukes i opplæring, i refleksjon og som et ledd i forbedringsarbeid.

1 2 3 4 5 6 7 > >>