Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Creative team two woman working with computer in modern office, selective hands hold notebook paper.

Behovsidentifisert forskning for sykehjemsbeboere med demenssykdommer

Publisert 25. mars 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

PhD-prosjektet skal tilpasse og teste ut en modell for behovsidentifisert forskning og bruke dette til å identifisere og prioritere ubesvarte forskningsspørsmål knyttet til beboere med demens på sykehjem.

Prosjektansvarlig:

Kontakt: Agnete Nygaard, e-post agnnyg@lorenskog.kommune.no

Finansieringskilde: Norges forskningsråd

Prosjektet skal resultere i minst tre forskningsrapporter som utgjør PhD-stipendiatens avhandling.

Prosjektleder: USHT Akershus er prosjekteier, mens OsloMet er forskningsansvarlig i prosjektet
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Akershus
Status: Pågående
Periode: 2017-2020
Ferdig: 2020

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Etterspørsel etter behovsidentifisert forskning er en internasjonal trend som blant annet ble initiert av en artikkelserie i The Lancet i 2014 som hevdet at 80% av helseforskning er 'waste'). I Norge har Helse og omsorgsdepartementet uttrykt et ønske om økt bruk av virkemiddelet behovsidentifisert helseforskning. Begrunnelsene basert på nasjonale og internasjonale forhold er at dagens forskning i for liten grad svarer på brukernes, praksisfeltets, befolkningens og myndighetenes behov.

Mål

Hovedformålet med prosjektet er å tilpasse og teste ut en modell for behovsidentifisert forskning som ikke har vært brukt i Norge tidligere og å bruke dette til å identifisere og prioritere ubesvarte forskningsspørsmål knyttet til beboere med demens på sykehjem.

  • Delmål 1: Sykehjemsbeboere, deres pårørende, sykehjemsansatte og forskere skal samarbeide i en prosess for å prøve ut og tilpasse en modell (Priority setting partnership) for behovsidentifisert forskning i sykehjem
  • Delmål 2: Sykehjemsbeboere, deres pårørende, sykehjemsansatte og forskere skal samarbeide om å identifisere kunnskapsbehov knyttet til tiltak og organisering av tjenester til personer med demens i sykehjem
  • Delmål 3: Sykehjemsbeboere, deres pårørende, sykehjemsansatte og forskere skal samarbeide om å utvikle og prioritere forskningsspørsmål.
  • Delmål 4: Sykehjemsbeboere, deres pårørende, sykehjemsansatte og forskere skal samarbeide for å produsere forskningsresultater basert på prioriterte behovsidentifiserte forskerspørsmål

Metode / tiltak

  • Etablere «Priority Setting Partneship»
  • Identifisere kunnskapshull
  • Analysere datamateriell – kunnskapshull
  • Prioritering av kunnskapshull – forskningsspørsmål
  • PhD kurs tilsvarende 30 ECTS
  • Skrive artikler og publisere

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Prosjektet vil ta i bruk flest mulige formidlingskanaler for å spre den forskningsbaserte kunnskapen og erfaringene med prosjektet, inkludert presentasjon på nasjonale og internasjonale forskerkonferanser, peer-reviewed forskningsjournaler på høyt impact nivå, bøker og på websiden som opprettet for prosjektet samt forskning.no.

Samarbeidspartnere

OsloMet