Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Hvordan planlegge et kommunalt helsebygg?

Publisert 20. desember 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Det er mye å tenke på for kommuner som planlegger nye helsebygg eller andre flerbruksløsninger innen helse- og omsorg.  Vi lager tre bøker som dokumenterer denne prosessen fra A til Å. De to første bøkene beskriver innsiktsfasen og idéutviklingsfasen.

Prosjektansvarlig:

Ansvarlig: Verdal kommune
USHT Verdal: samarbeidspartner
Kontaktperson ved USHT: Bjørn Magne Lyngstad bjorn.lyngstad@verdal.kommune.no

ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Nord-Trøndelag
Status: Pågående
Periode: 2017-2021
Ferdig: 2021

Bakgrunn

Verdal kommune skal bygge et nytt bo- og behandlingssenter (helsebygg) med 132 institusjonsplasser og tilhørende støttearealer, fellesfunksjoner, kultur- og kompetansearenaer og produksjonskjøkken. Bygget skal bl.a. erstatte dagens institusjoner Verdal bo- og helsetun og Ørmelen Bo- og helsetun og være et moderne tilbud for pleietrengende i kommunen.

Mål

Kommunen planlegger med dette tidenes velferdsløft i kommunen, og har følgende ambisjoner:

  • Verdal kommune skal være en foregangskommune i å utvikle nye former for samvirke mellom lokalsamfunnets innbyggere og samarbeidspartnere for å kunne ta ut samfunnsmessig merverdi på helse- og velferdsområdet. Det er i prosessen etablert samarbeid med Verdal videregående skole, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og NTNU.
  • Som en av fylkets to vertskommuner for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, har Verdal et viktig samfunnsoppdrag, et betydelig ansvar og en forpliktende ambisjon å være innovasjonspådriver i fylket.
  • Nye Verdal bo- og behandlingssenter skal på alle måter være en fremtidsrettet institusjon som skal ha tilstrekkelig fleksibilitet i planløsningene for å kunne ivareta nåværende og fremtidige behov.

Tjenestetilbudet skal legge til rette for et fysisk miljø som understøtter personsentrert omsorg hvor selvstendighet, opplevelsen av hjemlighet, gode sosiale relasjoner og aktivitet uavhengig om det er korttidsplass, behandlingsplass eller botilbud som tilbys. Byggets fysiske utforming skal bidra til fleksibel driftseffektivitet, og skal være et senter som inviterer til sambruk, innovasjon og utvikling.

Metode / tiltak

Bok 1 beskriver arbeidet med prosessen som skal lede til et konkret rom- og funksjonsprogram for nytt helsebygg. Som første del av en samskapingsprosess, belyses her innsiktsfasen, der prosjektgrupper med ulike perspektiv har arbeidet for å skaffe seg god oversikt over aktuelle problemstillinger og bygge nettverk for å gi mest mulig merverdi til prosjektet.

Bok 2 beskriver prosessen fra avsluttet innsiktsfase til ideutvikling og funksjonsbeskrivelse og program for Verdal bo- og behandlingssenter. Her belyses diskusjoner og veivalg gjennom idéutviklingsfasen, der prosjektgrupper og ulike medvirkningsarenaer har arbeidet målrettet for å gi gode innspill, bredest mulig eierskap og mest mulig merverdi til prosjektet.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Samskapingsprosessen har handlet om bo- og behandlingssenteret som helhet, men likevel hatt spesielt fokus på hvilke løsninger og ytterligere program som kan gi en merverdi til beboere, ansatte, pårørende og alle andre berørte i Verdal. Prosessen har vært ledet av politisk oppnevnt samspillsgruppe med deltakelse fra ansatte/brukergruppe, pårørende, politisk oppnevnt referansegruppe, lokale lag og foreninger og samarbeidspartnere, bl.a. Husbanken, Verdal videregående skole og Nasjonalt kompetansesenter for kultur og helse. Gjennom samskaping har vi bragt entusiasme, ressurser og kunnskap inn i prosjektet og bearbeidet disse sammen med involverte innbyggere.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Vi dokumenterer prosessen som skal gi helhetlige og framtidsrettede helse- og omsorgstjenester i tilknytning til et nytt helsebygg.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Vi gjør dokumentasjonen fritt tilgjengelig og planlegger også et Ledertreff (på streaming) om prosessen som vil være tilgjengelig som et videoopptak.

Samarbeidspartnere

Verdal kommune, Oslo Works as, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag (Verdal)og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).