Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Man With A Headache

Lindrende enhet: pasientflyt, kompetanseflyt og kvalitet

Publisert 05. desember 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

Prosjektet studerer lindrende enhet ved Haugtun omsorgssenter som et case.

Prosjektleder: Maren Sogstad
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Oppland
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2012
Ferdig: 2012

 

Det er nå en rekke lindrende enheter i sykehjem i Norge. Det er imidlertid lite tilgjengelig kunnskap om hvordan disse enhetene drives og hvilke erfaringer man har høstet. Prosjektet vil studere lindrende enhet ved Haugtun omsorgssenter.

Finansiering

Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere

Senter for omsorgsforskning, Østlandet

Bakgrunn for prosjektet

Gjøvik kommune opprettet høsten 2010 en lindrende enhet med seks senger. Gjennom opprettelsen av enheten ønsket kommunen å oppnå kvalitativt bedre tjenester for pasienter i en palliativ fase av sykdommen og deres pårørende. Anbefalinger i ”Standard for palliasjon”, ”Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen” og ”Samhandling palliative enheter i sykehjem med fokus på kreftpasienter” ble lagt til grunn i planleggingsfasen.

Prosessen fra plan til virkeliggjøring ble fulgt med følgeforskning. En vil nå se på drift av enheten ett år etter oppstart.

Hensikt og mål

Målet med prosjektet er å se på hvordan lindrende enhet ved Haugtun utviklingssenter for sykehjem i Oppland fungerer etter oppstart. En ønsker å se på pasientflyt, kompetanseflyt og kvalitet.

Tiltak

  • Pasientflyt: en ønsker å studere hvordan man har etablert pasientflyten inn og ut av enheten, og hvilke erfaringer man har med samhandling rundt pasientene i den lindrende enheten. Det ønskes også å sette fokus på hvordan og i hvilket omfang man benytter Individuell Plan som verktøy i samhandlingen.

 

  • Kompetanseflyt: Tanken med lindrende enhet er at den skal være et flaggskip innenfor lindrende behandling i kommunen. Det er store forventninger til spredning av kompetanse fra den lindrende enheten. En ønsker å kartlegge hvilke tiltak som er iverksatt for å spre kompetanse og se på erfaringene rundt kompetansespredning. En ønsker også å se om etablering av en lindrende enhet har ført til økt fokus på lindrende behandling i ellers i kommunen.

 

  • Kvalitet: Det er i planleggingsarbeidet lagt ned mye arbeid i å utvikle kvalitetssystem for lindrende enhet. En vil studere hvordan man jobber med kontinuerlig kvalitetsforbedring i enheten.

Gjennomføring og resultater

Data for å se på pasientflyt vil hovedsakelig bli innhentet ved intervju med personer som er involvert i tildelingen av plass på lindrende enhet. Det kan også bli aktuelt å hente data fra kommunenes dokumentasjonssystem.

For å belyse erfaringer med samhandling vil det bli foretatt intervjuer med aktuelle personer på sykehuset, fastleger, ansatte på lindrende enhet og kreftkontakter i hjemmetjenesten.

For å se på kompetanseflyt vil det bli gjennomført intervju med sykepleier 1 på lindrende enhet. Det vil også bli distribuert spørreskjema til enheter i kommunen som vil belyse fokus på lindrende behandling. Gjennom fokusgruppeintervju med de ansatte på lindrende enhet vil vi belyse hvordan kvalitetsarbeid gjennomføres på enheten. Fokus vil være på oppfølging av rutiner, avviksrapportering og system for kontinuerlig kvalitetsarbeid.

Spredning

Det vil bli skrevet rapport fra forskningsprosjektet.
Rapporten finner du hos Senter for Omsorgsforskning