Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

TryggEst

Publisert 24. januar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

TryggEst er et forslag til en ny og helhetlig modell for håndtering av mistanke om vold og overgrep mot risikoutsatte voksne.

Prosjektansvarlig:

 

Møre og Romsdal, satellitt Kristiansund kommune, Maria Therese Aasen-Stensvold.

Forskningen utføres av NTNU

Finansieringskilde: BUFdir

Prosjektleder: Maria Therese Aasen-Stensvold, Maria.Aasen-Stensvold@Kristiansund.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Pågående
Periode: Høst 2018 til 2020
Ferdig: 2020

Bilde: Skjermdump TryggEst.no

Bakgrunn

I dag finnes det ikke et enhetlig system eller modell kommunene er pålagt å bruke i arbeidet for å forebygge, avdekke og håndtere overgrep mot risikoutsatte voksne. Det finnes heller ikke et helhetlig system eller modell som er utviklet med tanke på at kommunene frivillig kan ta dette i bruk. Dette gjør at arbeidet i kommunene på dette feltet er svært variert. Det finnes ulike lokale tiltak ovenfor enkelte av målgruppene til TryggEst, men vi har ikke funnet noe som er samlet for målgruppen og med en så omfattende overgrepsforståelse som er definert i TryggEst.

Mål

Alle har rett til å leve et liv uten vold og overgrep. Vi vet at noen mennesker har en livssituasjon som gjør at de er mer risikoutsatte enn andre. TryggEst vil gjennom bevisstgjøring og samarbeid på tvers av etater og tjenester arbeide både med forebygging og håndtering av vold og overgrep, for å sikre at personer som i særlig grad kan ha behov for beskyttelse blir ivaretatt.

Metode / tiltak

En modell som er realistisk og gjennomførbar for kommunene. Arbeidet har derfor fokusert på å utarbeide forslag til en modell som kan ivareta lovpålagte oppgaver på en helhetlig og systematisk måte, uten at den krever så store ressurser at den ikke er gjennomførbar.

Tverrfaglige tilnærmingen på tvers av ulike tjenesteområder, det systematiske arbeidet, evnen til å reagere raskt ved akutte saker og engasjementet i arbeidet mot overgrep vært viktig. Likedan at modellen omfatter både lokalt og statlig nivå, med ulike ansvarsoppgaver for håndtering, rapportering og tilsyn.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Samarbeid på tvers av enheter i kommunen, og andre ulike aktører. Samarbeid og økt kunnskap, gjør at man kommer frem til bedre fellelse løsninger. 

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

En ser effekt av det å begynne å snakke om overgrep, og ved å stille spørsmål til de ulike avdelinger om hvordan de håndterer mistanker om overgrep. 

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Bufdir har laget egen nettside, TryggEst.no

Resultater

 Pågående i Kristiansund, startet arbeidet høsten 2018, pågår til 2020.

Samarbeidspartnere

Kristiansund kommune, Bufdir, politi, Smiso, krisesenter, senter for voldsutsatte, konfliktrådet, overgrepsmottaket, RVTS