Forskning

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 1165981632

Vedtak om sykehjemsplass - hvor høye er tersklene?

Publisert 09. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Intervju med pårørende til sykehjemspasienter, og fagfolk og saksbehandlere fra to mindre kommuner i Oppland og to bydeler i Oslo.

Prosjektansvarlig:

Senter for omsorgsforskning Øst og Utviklingssenter for sykehjem i Oslo

Prosjektleder: Tor Inge Romøren og Edith Roth Gjevjon, Senter for omsorgsforskning Øst
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2010
Ferdig: 2010

Finansiering

  • Pensjonistforbundet

Samarbeidspartnere

Bakgrunn for prosjetet

Det har lenge fra flere hold vært hevdet at det er for høye terskler for å få langtidsplass på sykehjem i Norge, men man har manglet gode data for å underbygge påstandene.

Hensikt og mål

Kartlegge hva som skal til for å få langtidsplass på sykehjem i Norge

Tiltak

Det ble gjennomført intervju med både pårørende til sykehjemspasienter, samt fagfolk og saksbehandlere med ansvar for vedtak om helse- og omsorgstjenester. Informantene ble rekruttert fra to mindre kommuner i Oppland (”landkommuner”) og to bydeler i Oslo (”storby”).

Resultater

Andel søknader som blir innvilget viste seg å være høyere på landet (90-100 %) enn i storbyen (60 – 80 %). Men andel avslag var ikke så ulikt. Det skyldes at fagfolkene i storbyen i større grad enn i landkommunene får søkerne til å endre søknadene sine til å gjelde andre tilbud enn sykehjem, da de har mer omfattende og differensierte tilbud på omsorgsnivåene under sykehjem. Uten et formelt avslag på søknaden om sykehjemsplass kan imidlertid ikke avgjørelsen påklages og søkeren har da ikke fått en rettmessig behandling. Undersøkelsen viser dessuten at det kan være både en ”Pasientterskel”- hvor pasienten selv ikke ønsker å søke, en ”Pårørendeterskel” – hvor pårørende ønsker å ha sin gamle hjemme, og en ”Fagfolkterskel” en må forbi før det søkes om sykehjemsplass. Både pårørende og saksbehandlere i storbyen gir uttrykk for at sykehjemstilbudet er for knapt. Dette på tross av at det fins mange tilbud på nivåene under sykehjemsomsorg der. En av landkommunene hadde få trinn i omsorgstrappen, mange sykehjemsplasser og lav terskel for inntak. Overbelegg på sykehjemmet var et vedvarende problem. Til sammen indikerer resultatene fra studien at det må være et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, men at også andre trinn i omsorgstrappen må bygges ut. Det er balansen mellom elementene i omsorgstrappen som til syvende og sist former tersklene for vedtak om sykehjemsplass.

Spredning