Artikler for nyhetsbrev

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 817577624

Ønsker innspill til standardisert kompetansepakke for kommunehelsetjenesten!

Publisert 11. september 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra USHT Rogaland, USHT Troms, USHT Akershus og USHT Oslo har fått midler av Helsedirektoratet for å komme med en anbefaling og en standardisert kompetansepakke for kommunehelsetjenesten. 

Arbeidsgruppen har hatt med flere USHTer i tidligere workshoper og flere av disse er nå med i en utvidet prosjektgruppe. Det er også flere USHTer som arbeider med dette på egen hånd rundt i flere fylker/kommuner. Gruppen synes det er viktig at så mange som mulig får en mulighet til å komme med innspill. De forsøker å samle informasjon/erfaring/kunnskap fra alle de kjenner til som jobber med dette, men håper at det via spredning gjennom usht-nettverket kan nå ut til enda flere. Om noen USHT-kolleger føler at de sitter inne med innspill som de vil dele eller har spørsmål til arbeidet, ta kontakt med leder av gruppen Line Hurup Thomsen i USHT Rogaland.  

Litt om prosjektet

Bakgrunn og formål:

Med bakgrunn i samhandlingsreformen og forskyvning av oppgaver fra spesialist- til kommunehelsetjenesten har kravene til kompetanse i kommunehelsetjenesten økt. Sykere pasienter og mer komplekse problemstillinger stiller større krav til observasjonskompetanse, handlingsberedskap og beslutninger om behandlings- og oppfølgingstiltak for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestene.

USHT Akershus, Oslo, Troms og Rogaland har jobbet systematisk med observasjonskompetanse over lengre tid og har gjennom de siste årene etablert et samarbeid med ønske om et felles utviklingsprosjekt for å sette sammen innhold i en standardisert kompetansepakke for kommunehelsetjenesten. USHT Trøndelag, Finnmark, Oppland og Østfold ønsker også å delta i samarbeidet.  

Kompetansepakken skal bidra til å gi helsepersonell kunnskap og verktøy som hjelper dem til tidlig å oppdage forverret tilstand hos pasienter/brukere (heretter kalt pasienter) og i samarbeid med lege ha mulighet til raskt sette i gang nødvendige tiltak.

Det første tiltaket i Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» (TOFT) er å etablere tverrfaglig undervisning og ferdighetstrening/simulering. Dette er et stort og ressurskrevende felt å gå inn i, og det er lite beskrevet i Pasientsikkerhetsprogrammet hvordan dette kan gjøres. Utviklingssentrene har jobbet på forskjellig vis med å tilby undervisning og ferdighetstrening/simulering, og har utviklet litt ulike kompetansepakker.  Flere USHT er nå i ferd med å starte opp læringsnettverk med tiltakspakken TOFT og i denne forbindelse er det meldt behov for å samordne og kvalitetssikre eksisterende arbeid. Kompetansepakken som vil bli utarbeidet i prosjektet det her søkes midler til er tenkt å kunne nyttiggjøres i Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» (TOFT).

Overordnet mål og delmål:

Gi personell i kommunal helse- og omsorgstjeneste kunnskap og verktøy til tidlig å oppdage forverret tilstand hos pasienter, og i samarbeid med lege ha mulighet til raskt sette i gang nødvendige tiltak.

Utvikle teoretisk innhold til kompetansepakken (og støttemateriell til bruk i implementering)

Utvikle innhold til instruktøropplæring for gjennomføring av praktisk trening

Anbefale modell for implementering av kompetansepakken


Målgruppe:

Helsepersonell i sykehjem, hjemmetjenester, psykisk helse og rustjenester og innen tjenester til personer med utviklingshemming.

Prosjektgruppen består av følgende representanter;

Navn

Utviklingssenter

Rolle

Line Hurup Thomsen

Rogaland

Prosjektleder

Eva Linnerud

Akershus

Ressursgruppe

Torunn Wibe

Oslo

Ressursgruppe

Kine Nordmo Stykket

Troms

Ressursgruppe

Målfrid Schiager

Oppland

Prosjektgruppe

Annette Bjerkenes

Østfold

Prosjektgruppe

May-Britt Ness Strand

Trøndelag

Prosjektgruppe

Vibeke Berg Forås

Trøndelag

Prosjektgruppe

Helge Båtstad

Finnmark

Prosjektgruppe

Kristine Grønmo

Finnmark/Sàpmi

Prosjektgruppe


Prosjektet avgrenses til utvikling av en kompetansepakke, innhold i instruktøropplæring og anbefaling av en modell for implementering.

Noen av de kompetansehevende tiltakene kan medføre behov for endringer i tjenesterammene i kommunene. Eksempelvis i form av å måtte anskaffe nødvendig medisinsk teknisk utstyr for å gjøre kliniske observasjoner i tillegg til å innføre nye rutiner vedrørende observasjon, tiltak og behandling i akuttsituasjoner. Slike endringer må hver enkelt kommune vurdere og organisere slik at de sikrer en systembasert ivaretakelse av den aktuelle pasientgruppe.