Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2024 | Buskerud | Aktiv
Kompetansenettverk

Det overordnede målet med å bruke kompetansenettverk som metode er å styrke og støtte deltagernes rolle i implementering av tiltak knyttet til etikk, observasjons- og vurderingskompetanse i egen kommune.

Periode: 2024 | Buskerud | Aktiv
Fagnettverk

Det overordnede målet med fagnettverk som metode er å stimulere kommunene i Buskerud til systematisk kvalitetsarbeid og helhetlig tjenesteutvikling innenfor fagspesifikke områder.

Periode: 2024- | Buskerud | Aktiv
Læringsnettverk

Det overordnede målet med å bruke læringsnettverk som metode er å gi deltagerne forbedringskunnskap og kompetanse til å jobbe med kvalitetsutvikling og endring i praksis på en systematisk måte.

Periode: 2022 | USHT Viken (Buskerud) | Pågående
Formidling av ABC opplæring

USHT Viken (Buskerud) videreformidler informasjon om ABC-opplæringen fra Nasjonalt senter for aldring og helse.

Periode: 2023-2023 | Viken | Avsluttet
Leve hele livet reformen

Tiltak knyttet til reformen er; Læringsnettverk i kontinuerlig forbedringsarbeid, Læringsnettverk for implementering av KlinObsKommune modellen og Kompetansenettverk for kommunekontakter. Oppdraget fra Helsedirektoratet er å sørge for informasjon og veiledning til kommunene gjennom reformperioden. USHT Viken (Buskerud) er en del av det regionale støtteapparatet i samarbeid med KS og Statsforvalteren i Oslo og Viken.

1 2 >

Avsluttet

Periode: 2021-2021 | Viken | Avsluttet
Psykisk helse og rusarbeid - flyttet til aktivitet for pasientsikkerhet.

Nytteverdien ved å delta i fagnettverk er å få økt bevissthet, kunnskap, forståelse og refleksjon rundt praksisfeltet - psykisk helse og rusarbeid.

Periode: 2021-2021 | Viken | Avsluttet
Digital opplæringspakke innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Nytteverdien ved å delta er å få økt bevissthet, kunnskap, forståelse og refleksjon rundt praksisfeltet - Palliasjon og lindrende behandling

1