Utviklingssentrene

Pågående

Periode: 2010-2012 | Rogaland | Pågående
Helsetorgmodellen

Prosjektet er forankret i Samhandlingsreformen og skal prøve ut modeller for bedre pasientforløp.

Periode: 2009 - | Rogaland | Pågående
Etikkprosjektet

Etikkprosjektet består av etablering av etikkråd, etikkveilederkurs og årlig interkommunalt etikkseminar.

Periode: 2015 | Rogaland | Pågående
Kurs for sykepleiere med utenlandsk bakgrunn

Startet ettårig kurs med emner fra rammeplan for sykepleierutdanningen

Periode: 2010-2012 | Rogaland | Pågående
Arena for systematisk refleksjon

Etikk-prosjektet er en del av KS program "Etisk samhandling i helsetjenesten i kommunene".

1

Avsluttet

Periode: 2014 | Rogaland | Avsluttet
Veiledning i bruk av sang og musikk

Øke kompetansen og forståelsen for å jobbe med sang og musikk som miljøbehandling.

Periode: 2011-2012 | Rogaland | Avsluttet
Rus, psykiatri og hjemmebaserte tjenester i Haugesund kommune

Etablere ressursgruppe i hjemmebaserte tjenester som ivaretar tjenestemottakere med rus og psykiatriutfordringer.

Periode: 2011-2012 | Rogaland | Avsluttet
Ressursgruppe Lindrende behandling

Opprettelse av en gruppe sammensatt av ressurssykepleiere innen lindrende behandling og en representant fra bestillerkontoret. Gruppen skal være pådriver innen palliativ omsorg gjennom undervisning, kollegaveiledning, rådgivning, samhandling og systemarbeid internt i kommunen

Periode: 2011-2013 | Rogaland | Avsluttet
Hukommelsesteam

Et tverrfaglig team skal oppsøke hjemmeboende personer der demenskartlegging/-diagnostisering ikke er utført.

1