Draft

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Evalueringsstudie: standard for omsorg og behandling i livets sluttfase

Publisert 18. juli 2011 | Oppdatert 10. mars 2020

En spørreundersøkelse vil kartlegge om kvalitetsstandarden har hatt betydning for praksis og ansattes behov for mer kunnskap på området.

Prosjektansvarlig: Utviklingssenter for sykehjem i Sør - Trøndelag, Søbstad helsehus
Prosjektleder: Fagutviklingssykepleier Inger – Lise Wille og Koordinator/fagutviklingssykepleier Signe Nyrønning
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Pågående
Periode: 2011 - 2012
Ferdig: Eldre

Finansiering

Enda ikke avklart

Samarbeidspartnere

Alle enheter i helse og velferd i Trondheim kommune, samt enhet for Service og Internkontroll i Trondheim kommune.

Bakgrunn for prosjektet

I 2004 fikk Søbstad Undervisningssykehjem sammen med Løvåsen Undervisningssykehjem tildelt prosjektmidler fra Sosial- og Helsedirektoratet for å gjennomføre et treårig samarbeidsprosjekt om omsorg og behandling for sykehjemspasienten i livets sluttfase.

Søbstad USH fikk i oppdrag å utvikle en standard for omsorg og behandling ved livets sluttfase. Hensikten prosjektet var å innføre kvalitetskrav til omsorgen gjennom å definere en standard for praksisutøvelsen. Dette skulle skje gjennom implementering av anerkjente anbefalinger på området. Denne studien er initiert av styringsgruppa ved USH som ønsker å se på effekten av en slik standardisering av praksis og tjenestetilbud.

I 2007 ble ”Standard for omsorg og behandling for sykehjemspasienten i livets sluttfase” gjort gjeldende som kvalitetsstandard for alle sykehjem i Trondheim kommune.

Hensikt og mål

Hensikten med studien er å undersøke i hvilken grad denne standarden har hatt betydning for den praksis som blir utøvd i forhold til omsorg og behandling ved livets slutt. Samtidig vil en også avdekke eventuelle behov for ytterligere kompetanseheving innenfor fagområdet lindrende behandling.

Tiltak

Elektronisk Spørreundersøkelse blant ansatte som arbeider ved helse- og velferdssenter og helsehus i over 50 % stilling( ca. 1150 ansatte). Alle deltakere har fått skriftlig informasjon via sin e-post adresse og alle enhetsledere har blitt informert i forkant av studien. Det vil også bli gjennomført en egen spørreundersøkelse blant enhetslederne med fokus på kompetansehevingstiltak innen lindrende behandling på de ulike enhetene.

gjennom