Draft

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Trygg, lindrende omsorg i hjemmet

Publisert 02. juli 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikle en modell/rammeverk for trygg, lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune

Prosjektleder: Førsteamanuensis Reidun Hov
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Hedmark
Status: Pågående
Periode: 2013-2015
Ferdig: Eldre

Prosjektet har sitt utspring i de utfordringene hjemmetjenesten står overfor for å ivareta trygghet innen lindrende omsorg til alvorlig syke pasienter som ønsker å være hjemme lengst mulig, og deres pårørende. Utfordringene innen lindrende omsorg har særlig vist seg å omfatte personsentret omsorg, koordinerte og velorganiserte tjenester, samhandling, tilstrekkelig og relevant kompetanse blant ansatte, samt støtte til pårørende.

Hensikt og mål

Målet er å identifisere behov for og gjennomføre utviklingstiltak i Hamar kommune ut fra kartlegging av tryggheten til hjemmeboende, alvorlig syke pasienter og deres pårørende. Utviklingstiltak gjennomføres på bakgrunn av kartleggingen.

Prosjektet har en forskningsdel og en fagutviklingsdel.
Forskningsdelen har tre delprosjekter:

 1. Utvikling av spørreskjemaer til pasienter og pårørende, samt pilottesting av spørreskjemaene
 2. Undersøkelse av hjemmeboende pasienters (n=60) og deres pårørendes (n=60) trygghet med den lindrende omsorgen som pasientene mottar i hjemmet. Fra høsten 2014 vil det settes i gang datasamling av ansattes opplevelse av trygghet innen lindrende omsorg.
 3. Implementering av resultater fra delprosjekt 2, samt å undersøke effekten av resultatene.

Fagutviklingsdelen har to delprosjekter:

 1. Kompetanseutviklingstiltak til ansatte
 2. Støttetiltak til pårørende  

Gjennomføring

Utviklingstiltak gjennomføres på bakgrunn av funn fra ovennevnte kartlegging. Tiltak per januar 2014:

 • Kompetanseutvikling i pårørendearbeid innen lindrende omsorg til ansatte i Hamar kommune som arbeider med lindrende omsorg
 • Støttetiltak til pårørende
 • Datasamling fra pasienter og pårørende i forskningsprosjektet pågår, og beregnes avsluttet i løpet av våren 2014. Datasamling fra personalet vil foregå høsten 2014.
 • Kompetanseutviklingsprogrammet/høgskolestudiet for ansatte innen pårørendearbeid (15 stp). Det er valgfritt om en ønsker studiepoeng eller ikke. Studiet er samlingsbasert og gjennomføres våren 2014.
 • Høsten 2014 planlegges og gjennomføres pårørendeskole for pårørende til alvorlig syke. Støttetiltak til mannlige pårørende utvikles høsten 2014.

Samarbeidspartnere

Høgskolen i Hedmark, Institutt for sykepleie og psykisk helse.

Spredning

 • Minimum én artikkel i internasjonalt tidsskrift og to i norsk/nordisk
 • Posters og muntlige presentasjoner på konferanser
 • Rapport
 • Undervisning på ulike nivåer for helsepersonell
 • Kurset innen pårørendearbeid kan overføres til andre kommuner og høgskoler og arrangeres der det er behov.
 • Støttetiltak til pårørende prøves ut i flere kommuner