Alle prosjekter

Tema

Legemiddelbehandling

Periode: 2011 | Østfold | Avsluttet
Tverrprofesjonell legemiddelgjennomgang

En legemiddelgjennomgang ved Glemmen sykehjem resulterte i en reduksjon av faste legemidler, endring i dose og en reduksjon av behovsmedikamenter.

Periode: 2012 | Østfold | Avsluttet
Trygge overganger

Sikkerhet i bruk av legemidler i overgangen fra/til hjemmetjeneste og til/fra korttidsavdeling i sykehjem

Periode: August 2013 – juni 2014 | Østfold | Avsluttet
Interkommunalt læringsnettverk for "Riktig legemiddelbruk i sykehjem"

Spredning av tiltakspakken fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i Østfold. 11 kommuner og 13 team fra sykehjem deltar i forbedringsarbeid om riktig legemiddelbruk i sykehjem.

Periode: 2010 - 2013 | Oslo | Avsluttet
Legemidler, eldre og rusforebygging - del 1: Undervisningsopplegg

Vi utviklet undervisningsopplegg med tilhørende undervisningsmateriell, og opprettet faggruppe innen temaet.

Periode: 2010-2012 | Oslo | Avsluttet
Eldre og rus

Innarbeide gode rutiner for hvordan man skal møte utfordringer med overforbruk av alkohol og medikamenter hos hjemmeboende eldre.

Periode: September 2014 - mai 2015 | Østfold | Avsluttet
Læringsnettverk for "Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten"

10 kommuner med 13 team har deltatt i læringsnettverket, og fått innføring i innsatsområdet for å spre dette til egen kommune.

Periode: 2013 | Oslo | Avsluttet
Læringsnettverk «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» i Oslo

Syv Oslosykehjem gjennomførte forbedringstiltak ved sine langtidsavdelinger for å optimalisere legemiddelbruken.

Periode: 2014 | Hordaland | Avsluttet
Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten, Hordaland

Innføring av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender gir økt pasientsikkerhet.

Periode: 2011-2014 | Østfold | Avsluttet
Medisinering i hjemmet

Kan legemiddelhåndtering hos hjemmeboende foregå ved bruk av forprogrammert dataenhet?

Periode: 2014 | Hordaland | Avsluttet
Interkommunalt læringsnettverk i Hordaland - Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Innføring av rutiner for forebygging av legemiddelrelaterte problemer gir økt pasientsikkerhet

Periode: 2012-2013 | Østfold | Avsluttet
Nasjonal pilot for oppfølging av legemiddelhåndtering i hjemmetjenesten

Pilotprosjekt hvor hjemmetjenesten i Eidsberg kommune har fulgt opp 20 pasienter med vedtak om legemiddelhåndtering

Periode: 2012-2013 | Hordaland | Avsluttet
Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Kvalitetssikring av legemiddelbehandlingen for langtidsbeboere ved Post 2 på Engen sykehjem

Periode: 2010-2011 | Oppland | Avsluttet
KAMFER – prosjektet

Tverrfaglig legemiddelgjennomgang for eldre pasienter i sykehjem.

Periode: 2011-2013 | Vestfold | Avsluttet
I trygge hender i Vestfold

Spre tiltakspakken fra pilotprosjektet i pasientsikkerhetskampanjen på innsatsområdet Riktig legemiddelbruk i sykehjem, og stimulere til forbedringssprosjekter i sykehjem i Vestfold.

Periode: 2012 | Troms | Avsluttet
Riktig legemiddelbruk ved Rossfjord sykehjem

Systematisk gjennomgang av pasienters legemidler i tverrfaglig team

Periode: 2010-2011 | Troms | Avsluttet
Riktigere legemiddelbruk hos eldre

Tverrfaglege legemiddelgjennomgangar førte til reduksjon av medikament og nedgang i fall

Periode: 2008 | Troms | Avsluttet
En pille for alt som er ille

Se på medikamentbruken og redusere 30% av medikamentbruken uten negative konsekvenser for pasientene på sykehjemmet.

Periode: 2011 | Vestfold | Avsluttet
Legemiddelgjennomgang i sykehjem

Utviklet og testet en prosedyre for strukturert tverrfaglig gjennomgang av langtidspasienters legemidler i sykehjem.

< 1 2