Alle prosjekter

Tema

Kompetanseutvikling

Periode: 2023 - 2024 | Telemark | Avsluttet
Forbedringsutdanning i Tinn kommune

Tinn kommune har ved flere anledninger etterspurt opplæring innen ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. USHT Telemark er fornøyd med at vi fikk kjøre en pilot i forhold til forbedringsutdanning i Tinn. Det har gitt oss erfaringer vi kan dra nytte av senere.

Pågående
Status pilotprosjektet «Samiske voksne med hørselstap» i Kárášjohka/Karasjok

Hvordan møte samiske pasienter med hørselstap i helsesektoren – ivaretatt eller ignorert?

Periode: 2023- | Viken (Akershus) | Pågående
Podkast - kunnskapspåfyll fra USHT

Du finner den på Spotify og Apple podcasts.

Pågående
Revidering av veiledende planer

I 2015 inngikk Utviklingssenteret i Vestfold et samarbeid med Norsk sykepleieforbund et samarbeidsprosjekt om å utvikle nasjonale veiledende planer for kommunehelsetjenesten. Det ble da laget 14 veiledende planer basert på innsatsområder fra Pasientsikkerhetsprogrammet. Planene som ble laget ble integrert i EPJ systemer Cosdoc som en tilleggsmodul.

Pågående
Trygghetsstandard i sykehjem

Trygghetsstandard i sykehjem er et digitalt verktøy som skal støtte sykehjemsledere i organisering, og systematisk oppfølging av kvalitetsforbedringsarbeidet.

Periode: 2022-2023 | Viken (Østfold) | Avsluttet
Felles simuleringstrening i observasjons- og vurderings- og handlingskompetanse for hjemmesykepleie og legevakten

Hvordan kan ulike enheter i kommunehelsetjenesten organisere tverr-faglig/-etatlig simulering med utgangspunkt i egne kompetansebehov?

Periode: 2023-2025 | Viken (Akershus) | Pågående
Utvikle, beholde og fasilitere observasjonskompetanse og handlingsberedskap for kommunale helse- og omsorgstjenester

Tilbakemeldinger fra kommunene er at de har behov for å få en instruktører/fasilitator-veileder og et kontaktpunkt for veiledning og spørsmål rundt KlinObsKommune. 

Periode: 2023 | Viken (Akershus) | Pågår
Utvikling av opplæring i forbedringskunnskap

Kunnskap om kvalitetsforbedring er nødvendig for å utvikle og forbedre tjenestene slik at pasient, bruker og pårørende til enhver tid mottar den beste tilgjengelig diagnostikk, behandling og oppfølgning (fra "I trygge hender 24-7"). Men hvordan kan vi bidra til at både medarbeidere, ressurspersoner og ledere har nødvendig kunnskap?

Periode: 2019-2023 | Innlandet (Hedmark) | Pågående
Trenger vi å snakke om det?

Trenger vi å snakke om det (TVÅS)? er et praksisnært kurs om seksualitet og seksuell helse for helse -og sosialfaglig personell. Kurset har særlig fokus på hvordan sykdom, fysisk og psykisk, og ulike funksjonshemminger påvirker den seksuelle helsa.

Rogaland | Pågående
Hvordan bruke Trygghetsstandard i sykehjem i praksis?

Informasjonsfilmen er delt inn i to kortfilmer. Den første informasjonsfilmen handler om hva trygghetsstandard i sykehjem er, oppbygning og bakgrunn for utvikling. Den andre informasjonsfilmen handler om hvordan trygghetsstandard i sykehjem kan brukes i praksis og hvordan måle effekten av lokale forbedringstiltak.

Rogaland | Pågående
Hva er Trygghetsstandard i sykehjem?

Informasjonsfilmen er delt inn i to kortfilmer. Den første informasjonsfilmen handler om hva trygghetsstandard i sykehjem er, oppbygning og bakgrunn for utvikling. Den andre informasjonsfilmen handler om hvordan trygghetsstandard i sykehjem kan brukes i praksis og hvordan måle effekten av lokale forbedringstiltak.

Periode: 2022 | Troms og Finnmark, Finnmark | Pågående
Samiske voksne med hørselstap

USHT-samisk har igangsatt et pilotprosjekt for "Samiske voksne med hørselstap" i Karasjok med oppstart 1. mai. Involverte samisktalende fagpersoner deltar i prosjektet én dag i måneden. Prosjektet varer ut året med muligens forlengelse.

Avsluttet
Prosjektmedarbeider fortsetter

Inger Helene A. Eira fortsetter i midlertidig prosjektmedarbeiderstilling.

Periode: 2021 -2024 | Troms | Pågående
VR i prosedyretrening og kompetanseheving

I en tid hvor helsesektoren står ovenfor store utfordringer med mangel på helsepersonell og ressurser, er VR en av morgendagens løsninger. Effektive opplæringsmetoder og læringsverktøy plassert ute i tjenestene vil raskt sikre at ansatte i helsetjenesten har grunnleggende kompetanse. Virtual Reality (VR) er et effektivt læringsverktøy som hever kompetansen i helsesektoren. Kompetente medarbeidere øker pasientsikkerheten, noe som igjen er avgjørende for å sikre forsvarlig drift.

Periode: 2021- | Møre og Romsdal | Pågående
Studentdreven simulering

For å øke frekvensen av simulering i praksisfeltet, samt å styrke kvalitet og relevans for sykepleiestudenters praksisstudier, tester vi ut studentdreven simulering. Det vil si at studenter som er i praksis skal fasilitere og gjennomføre simulering sammen med ansatte.

Periode: 2021-2023 | Innlandet (Hedmark) | videreføres i nytt prosjekt
Forhåndssamtaler; kompetanse om og implementering i kommuner i Innlandet

Gjennom prosjektet får ansatte opplæring og øvelser i forhåndssamtaler. Deltakerkommuner får støtte til lokal implementering.

Avsluttet
«Sammen om kvalitet på lik linje» - et nettverkssamarbeid mellom Oslo og Viken

Økt kvalitet på tjenester til personer med utviklingshemming i Oslo og Viken.

Prosjekt simulering av forhåndssamtaler

Forhåndssamtaler er samtaler med pasienter om framtidig behandling som fremmer god kommunikasjon og samarbeid mellom lege, sykepleier, pasient og pårørende. Målet med prosjektet er å gjøre helsepersonell tryggere på å gjennomføre forhåndssamtaler med bruk av simulering som pedagogisk metode.

Periode: 2021-2023 | Alle kommuner i Østfold var invitert | Avsluttet
Læringsnettverk for mentorprogram til helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstjenester

USHT Viken (Østfold) har driftet, i samarbeid med KS Jobbvinner og Trondheim kommune, et landsomfattende læringsnettverk.

Periode: Pågående | Oslo | Pågående
Digital kompetansepakke om målrettet miljøbehandling for helse- og omsorgspersonell

Personer med psykisk sykdom og personer med demens kan oppleve angst, uro, tilbaketrekning, motsette seg helsehjelp eller ha utagerende adferd. Når medarbeidere innen helse – og omsorg bruker målrettet miljøbehandling kan det bidra til å øke mestringsfølelsen og velvære, samt dempe angst og uro.

1 2 3 4 5 6 > >>